Kolegiji i obveze na studiju

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija koncipiran je kao interdisciplinaran studij što se očituje u obveznim kolegijima koji obuhvaćaju matematiku s kvantitativnim metodama, filozofiju znanosti, etiku i ekonomske discipline. Osim toga kao izborni predmet kandidat može u dogovoru s mentorom izabrati bilo koji predmet s doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, drugih sveučilišta s kojima je Ekonomski fakultet - Zagreb sklopio sporazum kao i sveučilišta u okviru EDAMBA-e ukoliko je taj kolegij u uskoj vezi s temom doktorskog rada.

 
Obvezni kolegiji doktorskog studija Eknomija i poslovna ekonomija

Obvezni kolegiji Semestar izvođenja Nositelji kolegija /izvođači nastave
Br. sati
nastave
ECTS
bodovi
Matematika za ekonomske analize I. prof. dr. sc. Zrinka Lukač 45 5
Metodologija istraživanja i kvalitativne metode  I. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić
45 5
Kvantitativne metode  II. prof. dr. sc. Nataša Kurnoga
doc. dr. sc. Krunoslav Puljić
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec
45 5
Mikroekonomska analiza  II. prof. dr. sc. Ilko Vrankić
izv. prof. dr. sc. Tomislav Herceg
45 5
Osnove ekonometrije  II. prof. dr. sc. Nataša Erjavec 45 5
Filozofija znanosti i istraživačka etika  II. prof. dr. sc. Davor Lauc
dr. sc. Viktor D
örfler
45 5
OBVEZNI KOLEGIJI SMJERA: "EKONOMIJA"
Makroekonomska analiza  III. prof. dr. sc. Zoran Kovačević
prof. dr. sc. Josip Tica
45 5
Modeli ekonomske politike  III. prof. dr. sc. Boris Cota
izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
45 5
OBVEZNI KOLEGIJI SMJERA: "POSLOVNA EKONOMIJA"
Teorije poslovnog upravljanja  III.

prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
prof. dr. sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Alen Stojanović
prof. dr. sc. Lidija Dedi

45 5
Izabrane teme poslovnog upravljanja  III.

prof. dr. sc. Lajoš Žager
prof. dr. sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Alen Stojanović
prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić

izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare
doc. dr. sc. Andrija Sabol

45 5
Ukupno bodova za obvezne kolegije: 40

Izborni kolegiji doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija
Izborni kolegiji 
(potrebno je upisati i položiti 3 kolegija)
Semestar
izvođenja
Nositelji kolegija/izvođači nastave Br. sati
nastave
ECTS
bodovi
Računovodstvo financijskih instrumenata  III. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika
30 5
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija  III. prof. dr. sc. Vesna Vašiček
izv. prof. dr. sc. Martina Dragija Kostić
30 5
Revizija i analiza financijskih izvještaja  III. prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
30 5
Računovodstvene politike i poslovno upravljanje  III. prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

30

5
Računovodstvo troškova u poslovnom odlučivanju III. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
prof. dr sc. Hrvoje Perčević
30 5
Suvremena financijska intermedijacija  III. prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 5
Monetarna politika i analiza  III. prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Marijana Ivanov
30 5
Upravljanje rizicima portfelja financijskih institucija  III. izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto
izv. prof. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
30 5
Europska financijska tržišta  III. prof. dr. sc. Alen Stojanović 30 5
Upravljanje financijama u javnom sektoru  III. izv. prof. dr.sc. Marko Primorac 30 5
Logistika III.

prof. dr. sc. Sanda Souice

30 5
Strateški menadžment trgovine  III. izv. prof. dr. sc. Dario Dunković 30 5
Tržišta roba i usluga  III. prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 5
Trgovinska politika u uvjetima globalizacije  III. prof. dr. sc. Blaženka Knežević 30 5
Upravljanje kvalitetom  III. prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 5
Sustavi za poslovnu izvrsnost  III. prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
prof. dr. sc. Katarina Ćurko
30 5
Inovativni poslovni modeli  III. prof. dr. sc. Mario Spremić
prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
30 5
Modeli upravljanja znanjem za poslovno odučivanje  III. prof. dr. sc. Katarina Ćurko
prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
30 5
Korporativno upravljanje promjenama i informatikom  III. prof. dr .sc. Mario Spremić 30 5
Strateško planiranje i razvoj u turizmu  III. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija 30 5
Strateški marketing u  turizmu  III. prof. dr. sc. Darko Prebežac 30 5
Upravljanje međunarodnim turističkim tokovima  III. prof. dr. sc. Nevenka Čavlek 30 5
Etika u poslovanju  III. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić 30 5
Upravljanje resursima u održivom razvoju turizma  III. izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar 30 5
Teorije ponašanja potrošača  III. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh 30 5
Strateški marketing  III. prof. dr. sc. Jurica Pavičić 30 5
Istraživanje tržišta  III. prof. dr. sc. Tihomir Vranešević 30 5
Strateški međunarodni marketing  III. prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 30 5
Teorija i praksa integriranih marketinških komunikacija  III. prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič 30 5
Organizacijski dizajn i razvoj  III. izv. prof.dr. sc. Maja Klindžić 30 5
Teorije odlučivanja  III. prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 5
Strategija i korporativno upravljanje  III. prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 5
Strategija kompenzacijskog managementa  III. izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje 30 5
Management ljudskih resursa  III. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić 30 5
Ekonomika internog tržišta kapitala  III. izv. prof. dr. sc. Martina Sopta Ćorić 30 5
Financijska teorija  III. izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić i izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar 30 5
Vrednovanje investicija  III. izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić i izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar  30 5
Paradigme i metodologija planiranja i analiza  III. doc. dr. sc. Andrija Sabol 30 5
Upravljanje poslovnom krizom  III. izv. prof. dr. sc. Davor Labaš 30 5
Europsko pravo  III. prof. dr. sc. Hana Horak 30 5
Pravo i institucije međunarodne trgovine  III. prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper 30 5
Stanovništvo i gospodarski razvoj  III. prof. dr. sc. Anđelko Akrap 30 5
Ekonomika tržišta rada  III. izv.prof. dr. sc. Boris Vujčić 30 5
Obrazovanje i razvoj  III. izv. prof. dr. sc. Šime Smolić 30 5
Teme iz primijenjene makroekonomije  III. izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić 30 5
Teorija i politika razvoja realnog sektora nacionalnog gospodarstva  III. izv. prof. dr. sc. Tomislav Sekur 30 5
Globalizacija i liberalizacija tržišta  III. izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan 30 5
Analiza konkurentnosti u uvjetima globalizacije  III. izv. prof.dr.sc. Valentina Vučković 30 5
Poduzetničko vođenje i upravljanje  III. prof. dr. sc. Marko Kolaković 30 5
Napredna industrijska ekonomija  III. prof. dr. sc. Lorena Škuflić 30 5
Teorija igara  III. izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić 30 5
Metode statističkog uzorkovanja  III. prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija 30 5
Izabrane teme iz političke ekonomije III. izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić
izv. prof. dr. sc. Valentina Vučković
30 5
Teorija i praksa prodaje i pregovaranja  III. prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 30 5
Ukupno bodova za 3 položena kolegija: 15


Obvezne aktivnosti doktroskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija
(vrijedi za generacije upisane do akademske godine 2012./2013.)
Obvezne aktivnosti ECTS 
bodovi
Polaganje svih predviđenih ispita 55
Izrada nacrta istraživanja za doktorski rad (II. semestar) 12
Pohađanje barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta uključenih u EDAMBA-u, CESEENET ili na nekom drugom sveučilištu 5
Sudjelovanje u izvođenju nastave (seminari i vježbe na preddiplomskom studiju) 24
Pripremanje i izrada dispozicije doktorskog rada koju je potrebno obrazložiti i obraniti pred Povjerenstvom (početkom III. semestra) 24
Objavljivanje članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu 10
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije 10
Izrada i obrana doktorskog rada 40
Ukupno bodova: 180


Obvezne aktivnosti doktorskog studija Eknomija i poslovna ekonomija
(vrijedi za generacije upisane od akademske godine 2013./2014.)

Obvezne aktivnosti
ECTS
bodovi
Polaganje svih predviđenih ispita 55
Sudjelovanje na prvoj istraživačkoj radionici 10
Sudjelovanje na drugoj istraživačkoj radionici 10
Pohađanje barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta uključenih u EDAMBA-u, CESEENET ili na nekom drugom sveučilištu 10
Prijava teme doktorskog rada i javna obrana teme 25
Objavljivanje članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu 10
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije 10
Izrada i obrana doktorskog rada 50
Ukupno bodova: 180
 

Obvezne aktivnosti doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija
(vrijedi za generacije upisane od akademske godine 2021./2022.)

Obvezne aktivnosti
ECTS
bodovi
Polaganje svih predviđenih ispita 55
Sudjelovanje na prvoj istraživačkoj radionici 10
Sudjelovanje na drugoj istraživačkoj radionici 10
Pohađanje barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta uključenih u EDAMBA-u,CESEENET ili na nekom drugom sveučilištu 5
Pohađanje seminara „Uvod u doktorski studij i istraživanje“  5
Prijava teme doktorskog rada i javna obrana teme 25
Objavljivanje članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu 10
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije 10
Izrada i obrana doktorskog rada 50
Ukupno bodova: 180