Računovodstvene politike i poslovno upravljanje

Predavač: Prof.dr.sc. Katarina Žager, prof.dr.sc. Ivana Mamić Sačer


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je sustavno upoznavanje sa značajem računovodstvenih politika u poslovnom upravljanju. Navedena problematika obrađuje se kako s teorijskog, znanstvenog, aspekta tako i s pragmatičnog aspekta vezano uz donošenje odluke o izboru i primjeni odgovarajućih računovodstvenih politika te financijskim učincima primjene određenih alternativnih rješenja. U cilju stjecanja naprednih znanja iz ovog područja poseban naglasak će biti na primjeni znanstvenih metoda u analizi učinaka primjene različitih računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja s posebnim naglaskom na primjenu kod subjekata koji posluju u međunarodnom poslovnom okruženju kao i ulozi i odgovornosti menadžera u izboru optimalnih računovodstvenih politika.
 

Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz područja računovodstvenih politika
 • stjecanje sposobnosti razumijevanja odredbi međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kao temelja za izbor računovodstvenih politika te sposobnosti komparacije alternativnih rješenja u međunarodnom poslovnom okruženju
 • razumijevanje utjecaja računovodstvenih politika na iskazivanje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća
 • razvoj kompetencija za primjenu računovodstvenih pravila i politika u kontekstu poslovnog upravljanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva
 • kritičko promišljanje o prednostima i nedostacima pojedinih alternativnih rješenja pri odabiru računovodstvenih politika te ulozi i odgovornosti menadžmenta u odabiru optimalnih računovodstvenih politika
 
 
Ishodi učenja
 
 • proširiti i primijeniti usvojeno znanje na specifična područja primjene računovodstvenih politika s posebnim naglaskom na velike poslovne subjekte koji posluju u međunarodnom poslovnom okruženju
 • primijeniti stečena znanja pri izboru modela računovodstvenih politika koji odgovaraju ciljevima poslovne politike
 • kritički preispitati i kvantificirati utjecaj alternativnih rješenja na iskazivanje kvalitete poslovanja te posljedično na ocjenu uspješnosti menadžmenta
 • valorizirati utjecaj aktualnih promjena u normativnom okviru na izbor računovodstvenih politika
 • donositi adekvatne poslovne odluke uz uvažavanje računovodstvenih informacija nastalih na temelju odabranih računovodstvenih politika

Oblici nastave
 • Predavanja
 • Seminari i radionice
 • Analize studija slučajeva
 • Samostalni zadaci