Kako se prijaviti?

Prijava kandidata za postupak rangiranja, po kojem se natječu za upis na diplomske sveučilišne studije i specijalističke diplomske stručne studije odvija se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod jednakim uvjetima za sve diplomske studije i pripadajuće studijske smjerove i sastoji se od dva dijela:

  1. Prvi dio odnosi se na pretprijavu putem internetskog obrasca u koji kandidati upisuju sve podatke relevantne za prijavu, a nalazi se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.unizg.hr. Ovoj pretprijavi može se pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu. Bez ispunjene pretprijave kandidati se ne mogu prijaviti za postupak rangiranja!; 
  2. Drugi dio odnosi se na podnošenje svih potrebnih dokumenata na samom Ekonomskom fakultetu prema rasporedu koji će tijekom prijava biti objavljen na www.efzg.unizg.hr.

Ako je kandidat spriječen osobno doći i podnijeti dokumente, kompletu dokumenata je potrebno priložiti i Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojem kandidat ovlašćuje drugu osobu da za njega preda dokumente na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u postupku prijave i upisa na studij, gdje obvezno treba stajati i za koji se studij, odnosno studijski smjer i status studenta kandidat opredjeljuje. Kako bi se izbjegli potencijalni problemi i neugodnosti, ova punomoć je nužna.

Studenti koji ostvaruju posebna prava kao što su: 1) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, 2) HRVI iz Domovinskog rata, 3) dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja i 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te 4) osoba sa 60% ili više tjelesnog oštećenja, svoj status moraju dokazati odgovarajućim dokumentima prilikom predaje dokumenata za konačnu prijavu.


U postupku konačne prijave za postupak rangiranja kandidat prilaže originalne dokumente samo na uvid i njihove preslike koje ostaju pohranjene u arhivi Fakulteta do kraja postupka rangiranja odnosno, ako se kandidat upiše na studij, ostaju trajno pohranjene u arhivi Fakulteta.
 
Za kompletiranje prijave za postupak rangiranja kandidati prilažu sljedeće dokumente:

  • Rodni list, odnosno Izvadak iz matične knjige rođenih za hrvatske državljane, odnosno Rodni list za strane državljane iz zemalja iz koje dolaze (preslika i original na uvid ili e-izvadak);
  • Domovnica za hrvatske državljane ili odgovarajući dokument kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (preslika i original na uvid ili e-izvadakka);
  • Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom, odnosno preddiplomskom stručnom studiju (preslika i original na uvid);
  • Dopunska isprava o studiju (Diploma supplement) (original ili ovjerena preslika) ili prijepis svih ocjena (ovjereno od Studentske referade fakulteta na kojem je student završio preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij);
  • Preslika osobne iskaznice za hrvatske državljane, odnosno preslika osobne iskaznice za strane državljane iz zemalja Europske unije, odnosno preslika putovnice za strane državljane iz zemalja izvan Europske unije (preslika i original na uvid).
  • Uplatnicu kao potvrdu uplaćenih troškova postupka rangiranja u iznosu od 400,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb IBAN: HR0723600001101351242. Fakultet će zaprimati samo zelenu kopiju opće uplatnice koja OBVEZNO mora sadržavati: 
- Ime, prezime i adresu kandidata, 
- OIB kandidata te
- Opis plaćanja: "Naknada za postupak rangiranja – diplomski sveučilišni studij 2020./2021.", odnosno "Naknada za postupak rangiranja – specijalistički diplomski stručni studij 2020./2021.".
  • Dokumente kojima dokazuju status kandidata s posebnim pravima i to: 1) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, 2) HRVI iz Domovinskog rata, 3) dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja i 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te 4) osoba sa 60% ili više tjelesnog oštećenja.
  • Kandidati strani državljani koji u prethodnom obrazovanju nisu učili Hrvatski jezik, prilažu i potvrdu o položenom Ispitu poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma (preslika i original na uvid). Potvrde izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ispunjena pretprijava putem internetskog obrasca ne znači da je kandidat prijavljen za postupak rangiranja! Kako bi završio prijavu, kandidat je dužan priložiti sve dokumente relevantne za provedbu postupka rangiranja.

Kandidati koji se prijavljuju na postupak rangiranja u statusu stranih državljana ne ispunjavaju pretprijavu putem internetskog obrasca, već se izravno prijavljuju u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta – Zagreb sa svom potrebnom dokumentacijom, ali u predviđenom roku za prijavu.

Ako kandidat nije ispunio pretprijavu putem internetskog obrasca, odnosno nije priložio sve dokumente, neće biti uvršten na rang listu po kojoj se natječe za upis na studij.