Upisi i status studenata s invaliditetom

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, imaju sljedeći kandidati s invaliditetom:
  • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);
  • kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“ (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu propisati i dodatne specifične kriterije procjene posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za uspješno studiranje kandidata (Posebni dio natječaja).

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.

Potvrde o invaliditetu kandidati su dužni dostaviti Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u propisanom roku.

Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje organiziraju dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe osigurat će individualizirano prilagođen način provjera za sve pristupnike s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba. Pristupnici su dužni sastavnici dostaviti odgovarajuću potvrdu prilikom prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom srednjoškolskog obrazovanja, Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, potvrda nadležnog liječnika školske medicine).

Više informacija može se pronaći u tekstu Natječaja za upis studenata u I. godinu studija za svaku akademsku godinu na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
 

Informacije o upisu na studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objavljuju se na internetskim stranicama Ekonomskog fakulteta – Zagreb i to: upis na integrirane i prijediplomske studije, upis na diplomske studije i  upisi na poslijediplomske specijalističke studije, te upisi na doktorske studije.

Na navedenim stranicama dane su detaljne informacije o studijima, važnim datumima, uvjetima za upis u prvu godinu i upisnim kvotama, elementima vrednovanja, načinu prijavljivanja, postupku rangiranja kandidata, postupku upisa kao i o studentskim participacijama.

Sve informacije o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih i stručnih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb koji uključuje postupak prijave, odabir studijskog programa, rangiranja kandidata i objavu rang lista, objavljuju se na internetskoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU)).

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu dobiti na službenim internetskim stranicama:

Kako je razredbeni postupak potpuno u nadležnosti prethodno navedenih tijela, Ekonomski fakultet - Zagreb ne daje informacije o provedbi razredbenog postupka, nema mogućnost utjecaja, kao ni nadležnost nad bilo kojim dijelom razredbenog postupka. U cijelom postupku upisa studenata u prvu godinu studija, Fakultet provodi samo postupak ovjeravanja dokumenata koji čine dosje studenta (indeks, matični, upisni i statistički listovi, potvrde, obrasci za X-ice (iksice), knjižnicu itd.).

Za sve poteškoće i sva pitanja vezana uz provedbu razredbenog postupka i državnu maturu, kandidati se obraćaju svojoj matičnoj srednjoj školi ili Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva ulica 4, 10000 Zagreb, telefonski broj INFO centra je (01) 4501-899.