Sveučilišni Integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija

 
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija također je jedan od atraktivnijih studijskih programa Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Nastao je spajanjem dosadašnjeg četverogodišnjeg Prijediplomskog sveučilišnog studija Ekonomija i jednogodišnjeg Diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija. 

Nekoliko je strateških razloga zbog kojih je pokrenut Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija:
 
 • Ostvarivanje jasne razlike između sveučilišne i stručne vertikale studiranja na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Poslodavcima omogućuje jasno razlikovanje i odabir zaposlenika idealnog za njihove potrebe. Studentima omogućuje jasno razlikovanje dvaju ključnih modela studiranja (sveučilišnog i stručnog), kao i odabir modela koji najbolje odgovara njihovim potrebama i sklonostima.
 • Trenutna iskustva pokazuju da preko 90% studenata koji završe prijediplomski sveučilišni studij nastavljaju studij na diplomskoj razini studija. To potvrđuje pretpostavku da integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij znatno bolje odgovara njihovim potrebama i preferencijama.
 • Dodatno rasterećenje studenata, nastavnika i suradnika koje nastaje koje proizlazi iz integracije studija na dvije razine.
 • Integrira se 'košarica' izbornih kolegija na 3., 4. i 5. godini studija čime se optimizira broj izbornih kolegija, a studentu se daju veće mogućnosti profiliranja u struci. Jednako tako, ovim se sustavom potiče veća mobilnost studenata unutar Sveučilišta jer će studentima s drugih fakulteta biti olakšan upis izbornih kolegija na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 • Unutar studija uvodi se dvogodišnja specijalizacija i razvoj odgovarajućih kompetencija te ishoda učenja na razini smjera (na 4. i 5. godini studija). Time se razvija kultura specijalizacije koja bolje razvija pripadnost studenata određenoj struci te izgrađuje bolje odnose između nastavnika i studenata, kao i umrežavanje studenata unutar područja specijalizacije.
 • Mobilnost studenata unutar integriranog prijediplomskog i diplomskog studija bi trebala biti znatno olakšana sukladno zahtjevima bolonjskog procesa studiranja.
 
U prilog potrebama tržišta rada za kompetentnim zaposlenicima ekonomske struke dovoljno govori velik interes za upis na studijske programe Ekonomskog fakulteta - Zagreb, broj upisanih studenata na sve studijske programe Ekonomskog fakulteta - Zagreb, ali i broj ustanova koje se u Republici Hrvatskoj bave obrazovanjem ekonomista. Pokretanje Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija trebalo bi jasnije profilirati orijentaciju Ekonomskog fakulteta - Zagreb prema sveučilišnim studijima i jasniji fokus na razvoj ključnih znanja i vještina iz pojedinih područja specijalizacije pokrivenih Nastavnim planom i programom studija.

Integracija studijskih programa prijediplomske i diplomske razine studija povezana je i s izgradnjom prepoznatljivog imidža visokoobrazovne institucije što je ujedno važan element vizije fakulteta. U skladu s tim, oblikovanjem ovakvog studija Ekonomski fakultet - Zagreb još jednom potvrđuje dominaciju na tržištu obrazovanja ekonomista na području Republike Hrvatske, ali i šireg okruženja.

Ishodi učenja koji se postižu završetkom Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Ekonomija su sljedeći:
 
 • primijeniti makroekonomska znanja u redovnim procesima i reformama nacionalne ekonomije i njenom uključenju u globalne tržišne tokove,
 • primijeniti makroekonomska znanja u izradi i funkcioniranju financijskog (bankarskog, mirovinskog, osiguravateljskog) sustava i gospodarskih subjekata,
 • analizirati i razumjeti područje i veze sustava nacionalnih računa,
 • obavljati kvalitativne i kvantitativne analize ekonomskih problema uz poznavanje ekonometrijskih metoda i matematičkih modela,
 • primijeniti mikroekonomsku analizu na sektorsku ekonomiju (promet, obrazovanje, zdravstvo, energetiku, poljoprivredu....),
 • koristiti moderne ekonometrijske softverske programe koji su temelj za proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata složenije ekonomske analize gospodarstva,
 • razrađivati i rješavati znanstvene i stručne ekonomske probleme,
 • razviti sposobnost strateškog razmišljanja i analize temeljem klaster pristupa,
 • transferirati novo znanje iz svih područja ekonomske struke u postojeće i novoosnovane organizacije,
 • samostalno pokretati projekte poboljšanja poslovanja unutar postojećih organizacijskih struktura,
 • analizirati utjecaj ključnih varijabli iz okruženja na poslovnu perspektivu poduzeća, ali i gospodarstva u cjelini,
 • aktivno se uključivati u obavljanje poslova iz područja ekonomije na međunarodnoj razini (prije svega na području EU) i time doprinijeti afirmaciji gospodarskog sektora i poslovnog subjekta u kojem posluje,
 • analizirati ekonomske, socijalne i demografske fenomene hrvatskog društva,
 • primijeniti naučena znanja i vještine za definiranje i rješavanje stvarnih problema u različitim djelatnostima gospodarstva,
 • pratiti promjene na tržištu rada te provoditi osobno usavršavanje kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada,
 • putem prezentacija slučajeva iz prakse steći bolje razumijevanje uloge države posebno kroz fiskalnu i monetarnu politiku,
 • pratiti trendove o stanovništvu i promjeni demografske strukture u svim djelatnostima gospodarstva,
 • koristiti demografske tehnike i modele za rad u statističkim uredima, osiguravajućim društvima, istraživačkim institucijama i ostalim organizacijama društvenog razvoja,
 • provoditi populacijska i druga socio-ekonomska kvantitativna istraživanja,
 • primijeniti demografske metode u urbanom, regionalnom i ekonomskom planiranju i dr.