Kolegiji

Kolegiji Katedre za poslovno pravo u ak. god. 2022./2023.


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Trgovačko pravo (obvezni, integrirani studiji PE i E)
Pravo međunarodne trgovine (obvezni, integrirani studij PE, smjer Trgovina)
Ekonomska analiza europskog prava (izborni, integrirani studiji PE i E) *
Europsko pravo društava (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko tržišno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko ugovorno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)
Pravo bankovnih poslova (izborni, integrirani studiji PE i E)
Pravo tržišnog natjecanja (izborni, integrirani studiji PE i E) 

Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija
Osnove trgovačkog prava (obvezni, svi smjerovi)

Specijalistički diplomski stručni studiji
Osnove europskog tržišnog prava (izborni, Ekonomika poduzetništva)
Osnove europskog tržišnog prava (obvezni, Menadžment i marketing maloprodaje)
Osnove prava digitalnog tržišta (obvezni, Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru) 
Uvod u pravo digitalnog tržišta (izborni, Digitalni marketing) 

Preddiplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku BDiB i BDiE
Commercial Law (Compulsory)
Competition Law (Elective) 
European Company Law (Elective)
European Market Law (Elective)

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business
Law of International Trade (Elective)

* ne izvodi se u tekućoj akademskoj godini