Prijava teme diplomskog rada

Poštovani,

Putem ovog OBRASCA možete prijaviti temu diplomskog rada na Katedri za Trgovinu i međunarodno poslovanje.

U obrascu je obvezno navesti temu te povjerenstvo za obranu rada. U zadnjem dijelu obrasca nužno je priložiti datoteku u Wordu ili PDF-u sa svim potrebnim dijelovima prijave teme.


[NAPOMENA] Prijava treba sadržavati skenirane vlastoručne potpise mentora i studenta.

Obrazac je otvoren tijekom rokova prijave teme diplomskog rada koji su definirani (1) Pravilnikom o pisanim radovima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta Zagreb odnosno (2) Pravilnikom o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije.