Pravni okvir doktorskog studija

Pravilnik o doktorskim studijima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je temeljni dokument koji definira prava i obveze kandidata na doktorskom studiju Ekonomije i globalne sigurnosti.  Osim pravilnika Ekonomskog fakulteta, doktorski studij reguliran je i Pravilnikom o doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu.  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu se u svojem radu pridržava najviših etičkih standarda propisanih Etičkim kodeksom, a sve završne verzije doktorskih radova uključene su u softversku provjeru izvornosti putem alata Turnitin.  Sve važne dokumente i odluke koje se tiču doktorskog studija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Upute za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu (12.07.2022.)

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 

Izmjene i dopune Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb

Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (na snazi od 16. listopada 2021. godine)

Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Izmjene i dopune Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Etički kodeks zaposlenika Ekonomskog fakulteta - Zagreb

Etički kodeks studenata Ekonomskog fakulteta - Zagreb