SDSS Ekonomika energije i okoliša

Poštovani studenti,

Dobrodošli na stranice SDSS Ekonomika energije i okoliša. 

Prijave diplomskih radova

Obrane diplomskih radova

Informacije o studiju i kontakt

Web stranica studija


Upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada

Diplomski rad se piše na završetku diplomskog studija i brani nakon svih ispunjenih nastavnih obaveza, položenih ispita, napisanog i ocjenjenog seminarskog rada. Student u Diplomskom radu samostalno obrađuje dogovorenu temu koju može prijaviti i prije nego položi sve ispite i izradi seminarski rad. 

POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA 

 1. Student dogovara temu diplomskog rada s potencijalnim mentorom. 
 2. Nakon dogovorene teme, student sastavlja Koncept diplomskog rada (obrazloženje teme, sadržaj, prijedlog korištene literature).
 3. Za prijavu teme diplomskog rada potrebno je ispuniti u dva primjerka Obrasca za prijavu Diplomskog rada  (Prilog 1 na stranici 12) od kojih jedan primjerak ostaje mentoru, a drugi se dostavlja u tajništvo Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj (Nikola Sambolić, kabinet 114B). 
         Obrascu za prijavu diplomskog rada prilažu se: 
 1. Sadržaj rada. Sadržaj se sastoji od naziva poglavlja i potpoglavlja koja čine rad. Sadržaj započinje Uvodom (1.1. Predmet i cilj rada, 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja, 1.3. Sadržaj i struktura rada). Drugo, treće i četvrto poglavlje obuhvaćaju razradu teme i rezultate empirijskog istraživanja. Peto poglavlje je Zaključak, iza kojeg slijedi: LITERATURA, POPIS TABLICA, POPIS SLIKA, POPIS GRAFIKONA, PRILOZI, ŽIVOTOPIS STUDENTA/-ICE.
 2. Obrazloženje teme. Obrazloženje teme treba biti oblikovano jasno i precizno na pola A4 stranice. U obrazloženju treba ukazati na poznavanje područja istraživanja, aktualnost teme, provedivost planiranog istraživanja, kao i primjenjivost očekivanih rezultata istraživanja.
 3. Popis literature. Popis literature obuhvaća domaću i stranu literaturu kojom se student namjerava služiti. Popis literature se navodi abecednim redom, a sastoji se od 15 do 20 izvora koji se proširuje prilikom pisanja diplomskog rada. Popis literature mora biti izrađen u skladu s Uputama za citiranje literature.
 4. Izjava o akademskoj čestitosti. Izjavu o akademskoj čestitosti možete preuzeti OVDJE.
 Student može prijaviti diplomski rad isključivo u vrijeme propisanih rokova:
 • od 10. veljače do 20. veljače,
 • od 10. svibnja do 20. svibnja,
 • od 20. lipnja do 30. lipnja,
 • od 1. rujna do 10. rujna, 
 • od 10. studenog do 20. studenog
Prijavu teme diplomskog rada razmatra Vijeće diplomskog studija koje u roku dva tjedna od završetka roka za prijavu donosi odluku o odobravanju prijava.
Obavijest o odobrenim prijavama objavljuje se na internetskim stranicama Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj

IZRADA DIPLOMSKOG RADA 

Rok za izradu diplomskog rada je do isteka trajanja studentskih prava. 
 
Rad se dostavlja na čitanje mentoru maksimalno tri puta, nakon čega se rad ocjenjuje. 

Diplomski rad se piše hrvatskim književnim jezikom u Word dokumentu. Tekst mora biti jasan, pravopisno i gramatički ispravan te bez tiskarskih pogrešaka. U radu se koristi neosobna formulacija (3. lice). 

Tehničke specifikacije rada su:
 •  opseg rada: 40-60 stranica,
 •  papir A4 formata,
 •  margine trebaju biti  2,5 cm sa svih strana,
 •  prored teksta: 1,5 cm,
 •  tipografija: Times New Roman, veličina 12.
Vodite računa o:
 1. broju relevantne stručne i znanstvene literature 
 2. tekstu koji nije izvorno Vaš (bilo da je prepisan ili prepričan); mora biti potkrijepljen izvorom od kud je preuzet (preporučujemo korištenje harvardskog stila)
 3. navođenju datuma pristupa web stranici ukoliko ste koristili internetski izvor
 4. obilježavanju tablica/slika/grafikona (naslov iznad, izvor ispod) te obrazloženju u tekstu neposredno prije/nakon iste/og te "pozivanju" u tekstu na konkretnu tablicu/sliku/grafikon
VAŽNA NAPOMENA: Obavezno je priložiti Izjavu o akademskoj čestitosti koju možete preuzeti na linku
Izjava je sastavni dio rada i nalazi se iza naslovne stranice, prije sadržaja.

PRIJE SLANJA RADA PUTEM E-MAILA, SPREMITE DOKUMENT NA SLJEDEĆI NAČIN: Diplomski rad - Naslov rada - Vaše ime i prezime

Prije printanja finalne verzije rada, spremite dokument u PDF formatu kako ne bi došlo do "raspada" dokumenta.
 
POSTUPAK OBRANE DIPLOMSKOG RADA
 
Po odobrenju teme diplomskog rada, a prije obrane rada, student je dužan ispuniti Prijavnicu za diplomski rad koju potpisuju student, mentor i predsjednik vijeća stručnog studija izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo. 
(Napomena: Datum suglasnosti je datum kad je Vijeće diplomskog studija  donijelo odluku o odobrenju Vaše teme.)
 1. Student je dužan sravnati indeks u referadi. Vodite računa da je za sravnanje potrebno minimalno 5 radnih dana! 
 2. U dogovoru s mentorom, student odnosi jedan primjerak spiralno uvezenog rada i prijavnicu u Referadu na ovjeru te dobiva Zapisnik za obranu diplomskog rada.
 3. Student predaje još  tri primjerka spiralno uvezenog rada mentoru koji članovima Povjerenstva dostavlja po jedan primjerak rada i u roku od 30 dana organizira usmenu obranu rada. Datum obrane diplomskog rada objavljuje se na internetskim stranicama studija
 4. Obrana diplomskog rada je usmena i javna. Javna obrana rada mora se objaviti minimalno 5 radnih dana ranije.Na obranu student donosi:
 •  ovjeren primjerak rada 
 •  ovjerenu prijavnicu 
 •  Zapisnik za obranu diplomskog rada