Natječaj za upis 2024./2025.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

raspisuje
NATJEČAJ
za upis prve generacije studenata na združeni doktorski studij Upravljanje digitalnim
inovacijama Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike i Sveučilišta u Zagrebu
Ekonomskog fakulteta, u akademskoj godini 2024./2025.

OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJU
Koordinator studija: Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
Partnerska ustanova: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Predviđeno trajanje studija: 3 godine
Mjesto izvođenja studija: Varaždin, Zagreb
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti iz područja društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika
Jezik izvođenja studija: Hrvatski i engleski
Kvota upisanih studenata: 10 - 30 studenata

UVJETI UPISA
Na doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama mogu se upisati pristupnici koji su:
1) završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij iz znanstvenog područja društvene znanosti polja ekonomije ili informacijskih znanosti s prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5
2) završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij iz drugih znanstvenih područja ili polja s prosječnom ocjenom studiranja koja  ne smije biti niža od 3,5, a koji imaju predznanje ili radno iskustvo u predmetu studija
3) završili studije pod 1) ili 2) s prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5. Ovi pristupnici uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali predmete na nižim razinama studiranja.

Pristupnicima koji nisu završili studij iz polja ekonomije ili polja informacijskih znanosti Vijeće studija može odrediti polaganje razlikovnih predmeta po razmatranju svake pojedinačne prijave za upis. Nastavno opterećenje razlikovnih predmeta može iznositi maksimalno 20 ECTS bodova.
Pristupnicima za koje Vijeće studija procijeni potrebu polaganja razlikovnih predmeta čije ukupno opterećenje prelazi 20 ECTS bodova neće biti omogućen upis na studij. 
Pristupnici koji su završili poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij ili sveučilišni specijalistički (bolonjski) studij iz područja društvenih znanosti mogu zatražiti priznavanje dijela ECTS bodova koje su stekli na završenom poslijediplomskom studiju. O visini bodova koji se priznaju te posljedičnom oslobađanju dijela obveza na doktorskom studiju odlučivat će Vijeće
studija na temelju uvida u pojedinačne slučajeve.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Prijava na natječaj podnosi se elektroničkim putem na adresu pdsreferada@foi.hr a potrebno joj je priložiti (u .pdf formatu):
1. ovjerene preslike diploma svih razina studija o za diplome i svjedodžbe stečene izvan Republike Hrvatske potrebno je priložiti i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od strane nadležnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu. Više informacija o postupku izdavanja rješenja je dostupno na: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
2. ovjereni prijepis ocjena svih razina studija
3. životopis
4. dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima niži od 3,5)
5. motivacijsko pismo (opsega do 500 riječi) iz kojeg su razvidni motivi za upis studija, područje znanstvenog interesa i rezultati koji se žele ostvariti
6. odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
7. domovnicu (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
8. preslike potvrda o profesionalnim i znanstvenim nagradama i postignućima (ako je
primjenjivo)
9. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova te same radove (ako je primjenjivo)

Rok za prijavu na natječaj je 15. travnja 2024. godine.
Rok za prijavu na natječaj produžen je do 1. rujna 2024. godine.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Izvornike dokumenata studenti su dužni dati na uvid prilikom upisa u studij.

POSTUPAK ODABIRA
Postupak odabira pristupnika vrši se na temelju:
1. Priložene dokumentacije
2. Intervjua s članovima Vijeća studija
3. Kriterija za vrednovanje pristupnika
Sa svim prijavljenim pristupnicima koji zadovoljavaju formalne uvjete upisa Vijeće studija obavlja intervju koji je sastavni dio upisnog postupka.
Na temelju uvida u priloženu dokumentaciju i obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema sljedećim Kriterijima za vrednovanje pristupnika:
1. Uspjeh na prethodnim razinama studija
2. Prethodna znanstvena i stručna aktivnost (objavljeni znanstveni i stručni radovi, sudjelovanje u znanstveno - istraživačkim projektima, posebna znanstvena ili stručna postignuća i sl.)
3. Pisma preporuke
4. Zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi vrednovanja: sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju karijere sposobnost kritičkog razmišljanja)
Termini intervjua bit će dogovoreni s pristupnicima koji ispune formalne uvjete za upis na studij, a nakon roka za predaju prijava.
Vijeće studija utvrđuje konačnu listu izabranih pristupnika za upis na studij.
Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, nositelj studija zadržava pravo da u ak. god. 2024./2025. ne upiše generaciju studenta.

ŠKOLARINA
Školarina studija iznosi 12.000,00 EUR.
Naknade za eventualne razlikovne ispite, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i drugi materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.  

Kontakt osoba za dodatne informacije o studiju ili natječaju:
Lea Friščić, mag. oec.
voditeljica Referade za poslijediplomske studije
Pavlinska 2, 42000 Varaždin
tel. 042/390-808 (radnim danom od 7:00 do 15:00 h)
e-mail: lea.friscic@foi.hr ili pdsreferada@foi.hr