Stručna praksa

OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA PRIJEDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU "POSLOVNA EKONOMIJA", SMJER "TURISTIČKO POSLOVANJE"

Svrha stručne prakse je omogućiti studentima neposredno uključivanje u radne procese poduzeća ili ustanove u području turizma, tijekom 6. semestra treće godine studija.
Cilj izvođenja stručne prakse je pružiti studentima mogućnost da teorijska znanja usvojena tijekom studija primjene u stvarnom poslovnom okruženju i time steknu dodatna praktična znanja i vještine koja će studentu biti vrijedna pri izradi završnog rada, za nastavak studiranja na višoj razini studija odnosno prilikom zapošljavanja.
Studenti koji su stalno zaposleni mogu temeljem važećeg ugovora o radu zatražiti priznavanje svog radnog statusa pod obavljenu stručnu praksu.

HODOGRAM OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

1. Upis kolegija "Stručna praksa"
- Tijekom ljetnog (6.) semestra treće godine studija studenti koji su upisali kolegij "Stručna praksa" (šifra: 103882; 12 ECTS-a) dužni su obaviti stručnu praksu.
 
2. Odabir mentora stručne prakse
- Mentor može biti svaki nastavnik na Fakultetu u znanstveno-nastavnom (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju/izboru) ili u suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda.
- Preporuka je mentora birati odmah po upisu 6. semestra.

3. Odabir poduzeća ili ustanove za obavljanje stručne prakse
- Stručna praksa izvodi se u organizaciji Fakulteta, a student ju može obaviti u Hrvatskoj ili inozemstvu.
- Student može sam pronaći mjesto za obavljanje stručne prakse, zatražiti savjet odabranog mentora ili Ureda za savjetovanje i razvoj karijera.
- Student obavlja stručnu praksu samo u jednom poduzeću ili ustanovi.
- Sukladno programu studija smjera "Turističko poslovanje" studenti stručnu praksu obavljaju u sljedećim poduzećima ili ustanovama: 

 • Smještajnim objektima: hotelima, aparthotelima, motelima, hostelima, turističkim naseljima i kampovima (objekti privatnog smještaja nisu prihvatljivi) (sve vrste komercijalnih i sličnih poslova),
 • Turističkim agencijama i turoperatorima (sve vrste poslova, kao što su prodaja i realizacija usluga u domaćem i međunarodnom prometu domaćim i inozemnim grupama turista i pojedincima, rezervacije, ugovaranje kapaciteta i drugi aranžmani s hotelskim poduzećima, prijevoznicima i ostali agencijski poslovi),
 • Turističkim zajednicama općina, gradova, otoka, područja, županija te u Hrvatskoj turističkoj zajednici, uključujući i turističko-informativnim centrima (sve vrste poslova),
 • Poduzećima ili ustanovama u okviru specifičnih oblika turizma: marinama i drugim lukama nautičkog turizma, sportsko-rekreacijskim centrima, zabavnim i tematskim parkovima, poduzećima za organizaciju poslovnih skupova, kulturnih, sportskih i zabavnih događanja itd. (sve vrste organizacijskih, komercijalnih i sličnih poslova),
 • Poduzećima ili ustanovama koje upravljaju turističkim atrakcijama, poput nacionalnih parkova i parkova prirode, muzeja, dvoraca i drugih objekata kulturno-povijesne baštine i dr. (odgovarajući administrativni, organizacijski i drugi poslovi),
 • Poduzećima za prijevoz putnika brodovima, autobusima, zrakoplovima i željeznicom, čarter agencijama u nautičkom turizmu i rent a car poduzećima (sve vrste komercijalnih i sličnih poslova),
 • Marketinškim agencijama na poslovima promocije turističke ponude (sve vrste marketinških poslova i aktivnosti vezanih uz turizam),
 • Turističkim organizacijama i udrugama (sve vrste poslova vezanih uz suradnju s domaćim i međunarodnim turističkim organizacijama, međunarodnim turističkim sajmovima i sl.),
 • Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske (odgovarajući administrativni i drugi poslovi),
 • Hrvatska gospodarska komora - Sektor za turizam (odgovarajući administrativni i drugi poslovi),
 • Znanstvene i stručne ustanove u turizmu kao što su npr. znanstveni instituti, razvojne agencije i dr. (odgovarajući administrativni, istraživački i drugi poslovi),
 • Konzalting poduzeća u turizmu (odgovarajući administrativni, istraživački i drugi poslovi),
 • Jedinicama lokalne samouprave (općine i gradovi) te jedinicama regionalne uprave (županije) u odjelima nadležnim za turizam (odgovarajući administrativni, organizacijski i drugi poslovi).

4. Preuzimanje obrasca i popunjavanje Uputnice za stručnu praksu
- Za obavljanje stručne prakse u poduzeću ili ustanovi nužno je imati popunjenu, potpisanu i ovjerenu Uputnicu za stručnu praksu.
- Uputnica je dokument kojim Fakultet upućuje studenta na obavljanje stručne prakse, a poslodavcu služi za dokazivanje statusa osobe na obavljanju stručne prakse u slučaju posjete Inspekcije rada.
- Osim obrasca Uputnice, na istom listu papira potrebno je (s druge strane) isprintati i obrazac Potvrde.
- Obrasci Uputnice i Potvrde nalaze se na sljedećoj poveznici.

5. Prikupljanje potpisa na Uputnici od strane mentora stručne prakse i pročelnika Katedre za turizam
- Nakon što je student na Uputnici popunio naziv i sjedište poduzeća ili ustanove u kojoj će obavljati stručnu praksu te, svoje ime i prezime i smjer studija, Uputnicu donosi odabranom mentoru stručne prakse na potpis.
- Nakon što je prikupio potpis mentora, Uputnicu mora potpisati i pročelnik Katedre za turizam.

6. Ovjera Uputnice u Studentskoj referadi 
- Nakon prikupljenih potpisa, student Uputnicu nosi u Studentsku referadu na ovjeru pečatom.

7. Obavljanje stručne prakse u poduzeću ili ustanovi u području turizma
- Student je dužan tijekom stručne prakse odraditi 120 radnih sati.
- Student je u obvezi stručnu praksu obavljati za vrijeme službenog radnog vremena poduzeća ili ustanove u kojoj će raditi, pridržavajući se svih pravila koje je poslodavac propisao za svoje djelatnike, osobito u pogledu organizacije rada, kodeksa ponašanja, kodeksa odijevanja i zaštite na radu.
- Student na stručnoj praksi dužan je obavljati radne zadatke prema uputama, rasporedu i dinamici koju dobiva od nadređene osobe u poduzeću ili ustanovi u kojoj obavlja stručnu praksu.
- Student koji je spriječen iznenadnom bolešću (ili sličnim opravdanim razlozima), uslijed koje ne može obaviti praksu u dogovorenom terminu, dužan je o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti nadređenu osobu u poduzeću ili ustanovi u kojoj obavlja stručnu praksu.
- Za vrijeme obavljanja stručne prakse student zadržava sva prava i obveze studenta.
- Ukupno radno i nastavno opterećenje studenta na tjednoj razini ne može prelaziti 40 radnih sati.

8. Popunjavanje i ovjera Potvrde od strane poduzeća ili ustanove u kojoj je obavljena stručna praksa
- Nakon obavljene stručne prakse, odgovorna osoba u poduzeću ili ustanovi dužna je na Potvrdi navesti sve poslove koje je student obavljao za vrijeme stručne prakse te ju ovjeriti pečatom i potpisom.

9. Pribavljanje i popunjavanje Prijavnice za stručnu praksu 
- U cilju provedbe upisa stručne prakse u ISVU sustav, student prethodno treba pribaviti i popuniti Prijavnicu za stručnu praksu iz Skriptarnice.

10. Popunjavanje i potpisivanje Prijavnice za stručnu praksu od strane mentora
- Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi i popunjenu Prijavnicu za stručnu praksu student nosi na ovjeru i potpis odabranom mentoru stručne prakse.

11. Dostavljanje Potvrde i Prijavnice u Studentsku referadu
- U cilju završetka postupka upisa stručne prakse u ISVU sustav, student dostavlja Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi i ovjerenu Prijavnicu za stručnu praksu u Studentsku referadu.