Ispiti i kolokviji

Raspored ispita za ispitni termin petak, 17.9.2021. je objavljen niže na ovoj stranici.

Studenti koji polažu ispit iz Matematike pred povjerenstvom pristupaju ispitu u terminu i dvorani svog predmetnog nastavnika. Rezultati ispita pred povjerenstvom bit će objavljeni u petak, 17.9.2021. u 19:00 sati u dvorani 19.

Općenite informacije

Ispite iz Ekonometrije od ispitnog roka 15.6.2021. preuzima izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić.

Ispite iz Financijske matematike od ispitnog roka 15.6.2021. pa sve do povratka doc. dr. sc. Margarete Gardijan Kedžo preuzima prof. dr. sc. Josip Matejaš.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod doc. dr. sc. Margarete Gardijan Kedžo do daljenjeg preuzima doc. dr. sc. Vedran Kojić.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić na svakom ispitnom terminu preuzeti će netko od ostalih članova Katedre za matematiku, ovisno o broju prijavljenih studenata.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod prof. dr. sc. Boška Šege na svakom ispitnom terminu preuzeti će netko od ostalih članova Katedre za matematiku, ovisno o broju prijavljenih studenata.

Ne zaboravite se najaviti za dolazak na fakultet putem web obrasca i ne zaboravite popuniti i donijeti odgovarajuću papirnatu izjavu, sve prema uputama koje su objavljene 17.02.2021. na sljedećoj web stranici. Ukoliko nemate dotupan pisač, papirnatu izjavu možete preuzeti i ispuniti na glavnom ulazu fakulteta.

Studenti su obvezni na ispit doći s maskom, paziti na razmak i držati se svih propisanih mjera opreza vezanih uz COVID-19

Bez obzira u kojoj dvorani student pristupa ispitu (sportska dvorana, kongresna dvorana, dvorana 20, dvorana 40 itd.) obvezan je pričekati nastavnika pred glavnim ulazom fakulteta

Studenti koji pristupaju ispitu u sportskoj dvorani trebaju doći pred glavni ulaz 20 minuta prije početka ispita. Npr. ako ispit počinje u 9:45 sati, prozivanje pred glavnim ulazom počinje u 9:25 itd.

U sportsku dvoranu se ulazi iz dvorišta (iza rampe na sjevernom ulazu).

Kongresna dvorana:

14:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod prof. dr. sc. Josipa Matejaša, prof. dr. sc. Boška Šege i dr. sc. Višnje Vojvodić Rosenzweig; Financijska matematika; Numeričke metode u ekonomiji

15:45 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc dr. sc. Vedrana Kojića, doc dr. sc. Margarete Garadijan Kedžo, prof. dr. sc. Zrinke Lukač; Mathematics for business; Financijsko modeliranje

17:30 sati - Gospodarska matematika [A-K]

Sportska dvorana:

14:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc. dr. sc. Krunoslava Puljića; Linearno programiranje i teorija igara

15:45 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Silvije Vlah Jerić i doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić

17:30 sati - Gospodarska matematika [L-Ž]

Dvorana 19 i 20:

14:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Tunje Perića; Ekonometrija; Operacijska istraživanja; Teorija igara

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

 • Pravila vezana uz ispite Katedre za matematiku navedena na ovoj web stranici se NE primjenjuju ukoliko se ispiti provode na daljinu (online). Detalje o načinu provođenja ispita na daljinu potražite na web stranicama vašeg nastavnika
 • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
 • Studenti koji imaju pravo izlaska na izvanredne ispitne rokove u travnju i prosincu trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina. Za redovne ispitne rokove koji se prijavljuju putem ISVU sustava se nije potrebno najaviti emailom.
 • Studenti s invaliditetom koji imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja ispita trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
 • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
 • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu
 • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na oglasnoj ploči Katedre za matematiku (pored kabineta B103) i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.
 • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
 • Na ispitu je nužno imati indeks i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: