Novosti

Objavljen Natječaj za upis na doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj godini 2024./2025.

Poštovani,
 
obavještavamo vas da je Natječaj za upis na doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj godini 2024./2025. objavljen te je dostupan na poveznici: https://www.efzg.unizg.hr/Natjecaj_DSEIPE_2024_2025.

Za sve upite možete kontaktirati djelatnice Referade za studente poslijediplomskih studija, prema kontaktima u nastavku: Sanja Šantek, mag. iur., telefon: 01/2383-288, e-mail: ssantek@efzg.hr; Ozana Strunje, mag. oec., telefon: 01/2383-219, e-mail: ostrunje@efzg.hr i Nikolina Nimac, telefon: 01/2383-218, e-mail: nnimac@efzg.hr.

Veselimo se našoj suradnji!Doktorica znanosti Nikolina Posarić, polaznica generacije 2017./2018. (četvrtak, 02.05.2024.)
 

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Klima uslužnosti u funkciji povećanja organizacijskog građanskog ponašanja u malim hrvatskim poduzećima“ (Stewardship climate in the function of increasing organizational citizenship behavior in small Croatian companies) u četvrtak, 2. svibnja 2024. Nikolina Posarić je stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:  

 • izv. prof. dr. sc. Davor Filipović (predsjednik Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Najla Podrug (prva mentorica i članica Povjerenstva) 
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić (drugi mentor i član Povjerenstva)   
 • prof. dr. sc. Darko Tipurić (član Povjerenstva)  
 • izv. prof. dr. sc. Ante Vuletić (član Povjerenstva)         

Kolegici Posarić upućujemo iskrene čestitke na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija

 
Sažetak doktorskog rada
Istraživački problem doktorskog rada usmjeren je na ispitivanje klime uslužnosti u funkciji povećanja organizacijskog građanskog ponašanja u malim poduzećima u Hrvatskoj, uz promatranje medijacijskog efekta angažiranosti zaposlenika i odanosti organizaciji. U tu svrhu provedeno je kvantitativno primarno istraživanje na uzorku malih poduzeća koja su industrijska, trgovinska i uslužna, a u kojem je sudjelovalo 213 ispitanika, zaposlenika malih poduzeća. Testiranje postavljenih hipoteza provedeno je primjenom PLS-SEM statističke metode. Rezultati istraživanja su pokazali kako postoji pozitivna povezanost između klime uslužnosti i organizacijskog građanskog ponašanja u malim poduzećima te je utvrđen djelomični medijacijski efekt odanosti organizaciji u odnosu između klime uslužnosti i organizacijskog građanskog ponašanja. Također, rezultati su pokazali kako ne postoji medijacijski efekt angažiranosti zaposlenika u odnosu klime uslužnosti i organizacijskog građanskog ponašanja. Ovo je prvo takvo istraživanje o klimi uslužnosti, koje je provedeno u Hrvatskoj i koje je ispitivalo odnos između klime uslužnosti i spomenutih stavova zaposlenika.
 
Summary of doctoral dissertation
The research problem of this doctoral thesis is focused on examining the stewardship climate as a function of increasing organizational citizenship behavior in small Croatian companies while observing the mediation effect of employee engagement and organizational commitment. For this purpose, quantitative primary research was conducted on a sample of small industrial, trade, and service companies with 213 respondents, utilizing the PLS-SEM statistical method to examine and test hypotheses. The results revealed a positive relationship between stewardship climate and organizational citizenship behavior and a partial mediation effect of organizational commitment in the relationship between the stewardship climate and organizational citizenship behavior. Also, the results showed no mediation effect of employee engagement in the relationship between stewardship climate and organizational citizenship behavior. This research is the first research on stewardship climate conducted in Croatia and associated with selected employee attitudes.
 Doktor znanosti Ivan Jajić, polaznik generacije 2017./2018. (petak, 26.01.2024.) 

U petak, 26. siječnja 2024. kolega Ivan Jajić stekao je titulu doktora znanosti uspješnom obranom doktorskog rada „Internetska kupovina potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19 (Online consumer electronics purchase during the COVID-19 pandemic). Obrana je održana pred povjerenstvom u sastavu: 

 • prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach (predsjednica Povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Herceg  (mentor i prvi član povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Neven Vrček (drugi član Povjerenstva)

Čestitamo kolegi Ivanu Jajiću na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
 
Sažetak doktorskog rada
Glavni je cilj doktorske disertacije prikazati utjecaj determinanti na namjeru internetske kupovine potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19. Isto se postiglo kroz primjenjivost modela opće teorije prihvaćanja i korištenja novih tehnologija na području internetske kupovine potrošačke elektronike u Republici Hrvatskoj. Također, istražuju se moderatorski utjecaji dobi (Generacija X i Generacija Y) na internetsku kupovinu potrošačke elektronike. Metodologija obuhvaća primarno istraživanje putem anketnog upitnika provedenog među ispitanicima u Republici Hrvatskoj, koristeći konfirmatornu faktorsku analizu i metodu strukturnih jednadžbi za analizu prikupljenih podataka. Rezultati pokazuju da su modeli statistički značajni i da postoji značajan utjecaj nezavisnih varijabli na namjeru internetske kupovine. Prošireni model nije u potpunosti reprezentativan, ali pokazuje statistički značajne odnose. Također, utvrđuje se da postoji statistički značajna razlika u procjeni parametara modela između generacija X i Y. Korištenjem sekundarnih podataka Eurostat i Scopus baza podataka, istraživanje prikazuje i analizira razinu internetske kupovine potrošačke elektronike na razini zemalja Europske unije, s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Također, istražuje se utjecaj COVID-19 pandemije na internetsku kupovinu i realni bruto domaći proizvod u zemljama Europske unije. Znanstveni doprinos vidljiv je u razvoju novog proširenog modela opće teorije prihvaćanja i korištenja novih tehnologija s moderirajućim utjecajem dobnih skupina, prisutnim pomodnim efektom pri internetskoj kupovini potrošačke elektronike te moderirajućem utjecaju dobnih skupina na namjeru internetske kupovine potrošačke elektronike. Doktorska disertacija pruža sustavan pregled novih trendova i doprinosi razumijevanju internetske kupovine potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz prikazane doprinose, te daje temelj daljnjem proširenom istraživanju ove teme u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije.
 
Summary of doctoral dissertation
The main goal of this doctoral dissertation is to show the factors influencing the online buying intention of consumer electronics during the COVID-19 pandemic. The same was achieved through the applicability of the model through the unified theory of acceptance and use of new technologies in the field of consumer electronics online shopping in the Republic of Croatia. Also, the moderating influence of generation groups (Generation X and Generation Y) on the online purchase of consumer electronics is researched. The methodology includes primary research through a survey questionnaire conducted among respondents in the Republic of Croatia, using confirmatory factor analysis and a structural equation model to analyze the collected data. The results show that the models are statistically significant and that there is a significant influence of the independent variables on the intention to buy online. The extended model is not fully representative, but it shows statistically significant relationships. Also, it is determined that there is a statistically significant difference in the estimation of model parameters between generations X and Y. Using secondary data from Eurostat and Scopus databases, the research shows and analyzes the level of online purchases of consumer electronics at the level of European Union countries, with special reference to the Republic of Croatia. Furthermore, the impact of the COVID-19 pandemic on online shopping and real gross domestic product in the European Union countries is investigated. The scientific contribution is visible in the development of a new extended model of the unified theory of acceptance and use of new technologies with the moderating influence of age groups, the bandwagon effect in the online purchase of consumer electronics, and the moderating influence of age groups on the intention to purchase consumer electronics online. The doctoral dissertation provides a systematic overview of new trends and contributes to the understanding of online shopping for consumer electronics during the COVID-19 pandemic, and provides the basis for further expanded research on this topic in the Republic of Croatia and other European Union countries.Doktorica znanosti Karolina Kokot, polaznica generacije 2018./2019. (ponedjeljak, 22.01.2024.)
 

U ponedjeljak, 22. siječnja 2024. kolegica Karolina Kokot, obranila je doktorski rad „Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj“ (Impact of top management team heterogeneity on firm performance in large Croatian companies) pred povjerenstvom: 

 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška (predsjednik Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Darko Tipurić (prvi mentor i član Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa (druga mentorica i članica povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Najla Podrug (članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Marli Gonan Božac (članica Povjerenstva)

Čestitamo kolegici Karolini Kokot na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj brojna buduća postignuća u kojima će uloženim radom i trudom ostvariti nove znanstvene doprinose!

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Cilj predmetnog doktorskog rada je identificirati, opisati i ispitati utjecaja heterogenosti članova tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dimenzije heterogenosti uključene u empirijsko istraživanje jesu: heterogenost u vremenu provedenom u timu, heterogenost područja specijalizacije, heterogenost u formalnom obrazovanju te rodna i kulturna heterogenost. Korporativno poduzetništvo opisuje interni kontekst u kojem članovi tima vrhovnih menadžera djeluju, a predstavlja moderirajuću varijablu u istraživačkom modelu. Nadalje, istraživana je povezanost između zadovoljstva zaposlenika poslom i heterogenosti članova tima vrhovnih menadžera. U okviru empirijskog dijela istraživanja dobiveni su sljedeći rezultati. Identificiran je pozitivan utjecaj rodne i kulturne heterogenosti na performanse poduzeća mjerene putem ROA pokazatelja. S druge strane, u ROS modelu identificiran je negativan utjecaj heterogenosti u formalnom obrazovanju na performanse poduzeća. Nadalje, rezultati su identificirali moderirajući efekt korporativnog poduzetništva u odnosu između heterogenosti tima vrhovnih menadžera i performansi poduzeća, odnosno korporativno poduzetništvo osnažuje pozitivan utjecaj heterogenosti u vremenu koje su članovi tima proveli u timu i performansi poduzeća. Nadalje, identificiran je pozitivan utjecaj korporativnog poduzetništva na financijske pokazatelje ROA i ROS. Statistička analiza nije identificirala utjecaj spomenutih dimenzija heterogenosti na zadovoljstvo zaposlenika poslom. Znanstveni doprinos doktorskog rada očituje se kroz doprinos znanstvenoj literaturi kroz uključivanje moderirajuće varijable i ispitivanja utjecaja heterogenosti na nefinancijske performanse poduzeća, zadovoljstvo zaposlenika poslom kao i aplikativan doprinos.
 
Summary of doctoral dissertation
Doctoral thesis aims to identify, describe and examine the impact of the heterogeneity of top management teams on the performance of large Croatian companies.The dimensions of heterogeneity investigated in this empirical study include tenure, functional background, educational background, gender diversity, and cultural background. Corporate entrepreneurship, which refers to the internal context of a top management team, is included as a moderator in the research model. Additionally, the relationship between heterogeneity and job satisfaction is examined. The results of this research are as follows. This study identifies the positive impacts of cultural and gender heterogeneity on performance as measured by ROA. However, the ROS model identifies the negative impact of heterogeneity in terms of educational background on companies' performance. The research identifies the moderating effect of corporate entrepreneurship on the relationship between the heterogeneity of the top management team and the company's performance. The impact of corporate entrepreneurship on the relationship between tenure heterogeneity and large Croatian companies' performance enhances heterogeneity's positive impact on performance. This research model identifies the positive impacts of corporate entrepreneurship on company performance as measured by ROA and ROS. Statistical analysis does not indicate that the dimensions of heterogeneity have significant impacts on job satisfaction, The scientific contributions of this research lie in its expansion of the research model through the inclusion of moderating variables and its exploration of how heterogeneity impacts other companies' performance beyond the financial level. 
Doktorica znanosti Zdenka Obuljen Zoričić, polaznica generacije 2017./2018. (ponedjeljak, 15.01.2024.)
 

Obranom doktorskog rada „Tehnološka učinkovitost prerađivačke industrije u procesu gospodarskoga sustizanja“ (Technological efficiency of the manufacturing industry in the process of economic catch-up) održanom u ponedjeljak, 15. siječnja 2024. godine, kolegica Zdenka Obuljen Zoričić stekla je titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:  

 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić (predsjednik Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija (prva mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Nebojša Stojčić (drugi mentor i član Povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Aleksandar Tomić (član Povjerenstva)
 • dr. sc. Zoran Aralica (član Povjerenstva)

Kolegici Zdenki Obuljen Zoričić čestitamo na novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno pomoći u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Doktorski rad istražuje uspješnost proizvodnje prerađivačke industrije Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovenije i Slovačke u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Pri čemu Češka predstavlja visoko razvijeno gospodarstvo, dok se preostale analizirane zemlje nalaze na srednjoj razini razvijenosti. Preduvjet za dolazak na najvišu razinu razvijenosti i natjecanje inovacijama je ovladavanje tehnološkim sposobnostima u smislu razvoja i prilagodbe te učinkovitog iskorištavanja tehnološkog znanja i čimbenika proizvodnje kako bi se postigli željeni učinci proizvodnje. Panel model stohastičke analize granice korišten je za procjenu translog proizvodne funkcije te procjenu tehnološke učinkovitosti poduzeća koja posluju na različitim razinama tehnološkog intenziteta, ali i čitavih industrija i gospodarstava. Godišnji podaci su prikupljeni na razini poduzeća prerađivačke industrije odabranih zemalja. Uz standardno korištene varijable inputa koje obuhvaćaju rad, kapital i materijal, te dodanu vrijednost koja predstavlja output, u radu se ispitao i utjecaj tržišne koncentracije, starosti i veličine poduzeća na tehnološku neučinkovitost. Korištena mjera tehnološkog intenziteta određena je u skladu s klasifikacijom NACE Rev.2. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da su poduzeća koja posluju u okviru prerađivačke industrije u Hrvatskoj manje tehnološki učinkovita od poduzeća preostalih zemalja uključenih u analizu. Utjecaj starosti poduzeća, njegove veličine i tržišne koncentracije statistički značajno utječu na tehnološku učinkovitost. Na kraju je potvrđena posljednja pretpostavka o većoj tehnološkoj učinkovitosti poduzeća koja posluju u industrijama višeg tehnološkog intenziteta u odnosu na poduzeća koja posluju u industrijama nižeg tehnološkog intenziteta.
 
Summary of doctoral dissertation
The doctoral thesis investigates the success of the manufacturing industry in Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovenia, and Slovakia from 2014 to 2018. The Czech Republic represents a highly developed economy, while the remaining analyzed countries are at a medium level of development. A prerequisite for reaching the highest level of development and competing with innovations is the mastery of technological abilities in terms of development and adaptation, as well as the effective use of technological knowledge and production factors in order to achieve the desired production effects. The stochastic frontier analysis panel model was used to estimate the translog production function and assess the technological efficiency of companies operating at different levels of technological intensity and entire industries and economies. Annual data were collected at the level of companies in the manufacturing industry of selected countries. In addition to the standard input variables that include labor, capital, and material, and the added value that represents the output, the paper also examined the influence of market concentration, age, and company size on technological inefficiency. A measure of technological intensity was determined in accordance with the NACE Rev.2 classification. The research results showed that companies operating in the processing industry in Croatia are less technologically efficient than companies in the remaining countries included in the analysis. The influence of the company's age, size, and market concentration have a statistically significant effect on technological efficiency. In the end, the last assumption about higher technological efficiency of companies operating in industries with higher technological intensity compared to companies operating in industries with lower technological intensity was confirmed.Doktor znanosti David Skala, polaznik generacije 2019./2020. (srijeda, 10.01.2024.)
 

U srijedu, 10. siječnja 2024. kolega David Skala, obranio je doktorski rad „Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda“ (The impact of interventions on changing the attitudes and behavior of 6- and 9- year old children when choosing food products) pred povjerenstvom u sastavu: 

 • prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič (predsjednica Povjerenstva)      
 • izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • prof. dr. sc. Dario Miočević (član Povjerenstva)          

Čestitamo kolegi Davidu Skali na stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Dječje prehrambene navike alarmantno skreću prema izboru nezdrave hrane, a na svakodnevnoj razini samo 17% djece konzumira preporučeni unos povrća. Dosadašnja literatura ispitivala je ponašanje djece prema izboru hrane procjenjujući samo određene stavove, a ovaj rad ispituje utjecaj i implicitnih i eksplicitnih stavova na stvarno ponašanje. Također, ovaj rad testira učinkovitost intervencija koje potiču pozitivne stavove i ponašanje djece pri izboru zdrave hrane. Rezultati pokazuju da djeca koja biraju „zdravo“ imaju pozitivnije implicitne i eksplicitne stavove u odnosu na djecu koja biraju „nezdravo“, te da eksplicitan stav ima veći utjecaj na izbor hrane od implicitnog stava. Na izbor zdrave hrane kod mlađe djece utječu i bihevioralne intervencije temeljene na emocijama, dok intervencije temeljene na informacijama potiču pozitivnije implicitne stavove kod starije djece. Nadalje, na izbor hrane kod djece sa slabije izraženim implicitnim i eksplicitnim stavovima pozitivno utječe i strategija označavanja hrane emotikonima. U sklopu rada, potvrđen je pozitivan učinak bihevioralne intervencije na poticanje pozitivnih stavova te pozitivan učinak korištenja emotikona na izbor hrane, čime je testiran zajednički učinak bihevioralnih i kognitivnih intervencija na izbor zdrave hrane kod djece od 6 i 9 godina.
 
Summary of doctoral dissertation
Children's eating habits are alarmingly turning towards the choice of unhealthy food, and on a daily basis, only 17% of children consume the recommended intake of vegetables. Previous literature examined children's food choice behavior by assessing only certain attitudes, and this thesis examines the influence of both implicit and explicit attitudes on actual behavior. Also, this dissertation tests the effectiveness of interventions that encourage children's positive attitudes and behavior when choosing healthy food.The results show that children who choose "healthy" have more positive implicit and explicit attitudes compared to children who choose "unhealthy", and that the explicit attitude has a greater influence on the choice of food than the implicit attitude. Behavioral interventions based on emotions also influence the choice of healthy food in younger children, while interventions based on information encourage more positive implicit attitudes in older children. Furthermore, the choice of food in children with less expressed implicit and explicit attitudes is also positively influenced by the emolabeling strategy. As part of the work, the positive effect of the behavioral intervention on encouraging positive attitudes and the positive effect of the use of emoticons on the food choice was confirmed, which tested the joint effect of behavioral and cognitive interventions on the choice of healthy food in children aged 6 and 9.
 Doktorica znanosti Dora Gaćeša, polaznica generacije 2019./2020. (srijeda, 10.01.2024.)
 

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda“ (The role of children’s and parent’s attitudes in food product purchase) Dora Gaćeša je stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana u srijedu, 10. siječnja 2024. pred povjerenstvom:  

 • prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič (predsjednica Povjerenstva)      
 • izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • prof. dr. sc. Dario Miočević (član Povjerenstva)          

Kolegici Dori Gaćeša upućujemo iskrene čestitke na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude dodatni poticaj u nastavku karijere.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Ova doktorska disertacija bavi se složenom dinamikom obiteljske kupovine prehrambenih proizvoda, istražujući interaktivan proces između roditelja i djece. Dok su roditelji tradicionalno odgovorni za nabavu prehrambenih proizvoda, utjecaj djece na obiteljsku kupovinu sve je veći te obuhvaća cijeli proces donošenja odluka o kupovini. Istražujući odnose između eksplicitnih i implicitnih stavova roditelja i djece o hrani, otkriveno je da roditelji značajno oblikuju stavove djece. Ovim istraživanjem rasvjetljava se ključna uloga roditelja u oblikovanju djece kao potrošača u specifičnoj domeni prehrambenih proizvoda. Nadalje, ustanovljeno je da eksplicitni stavovi roditelja, za razliku od implicitnih, imaju pozitivan učinak na  kupovinu zdrave hrane, čime se zaključuje da je kupovina namjeran proces donošenja odluka. Dodatno, otkriveno je da eksplicitni i implicitni stavovi djece jedinstveno doprinose njihovim zahtjevima za kupovinu hrane. Višedimenzionalni pristup istraživanja, koji uključuje eksplicitne i implicitne mjere, pridonosi vrijednim uvidima u razumijevanje složene dinamike koja okružuje obiteljske izbore hrane. U radu je pružena nova perspektiva o formiranju dječjih stavova o hrani te jedinstvenom utjecaju eksplicitnih i implicitnih procesa u predviđanju ponašanja u kontekstu hrane.
 
Summary of doctoral dissertation
This doctoral dissertation deals with the complex dynamics of family food purchases, exploring the interactive process between parents and children. While parents are traditionally responsible for food product purchases, children’s influence on family purchases is increasing and encompasses the entire decision-making process. Investigating the relationship between parents' and children's explicit and implicit food attitudes, it was found that parents significantly shape children's attitudes. This research sheds light on the key role of parents in shaping children as consumers in the specific domain of food products. Furthermore, it was established that parents' explicit attitudes, in contrast to implicit ones, have a positive effect on the purchase of healthy food, thus concluding that the purchase is an intentional decision-making process. Additionally, children's explicit and implicit attitudes were found to uniquely contribute to their food purchase requests. The multidimensional research approach, which includes explicit and implicit measures, provides valuable insights into understanding the complex dynamics surrounding family food choices. The doctoral dissertation offers a new perspective on the formation of children's food attitudes and the unique influence of explicit and implicit processes in predicting behavior in the context of food.
 Obavijest o radu Fakulteta u razdoblju od 27. prosinca 2023. do 05. siječnja 2024. godine

Poštovani,

obavještavamo vas da zbog korištenja godišnjeg odmora Fakultet neće raditi u razdoblju od 27. prosinca 2023. do 05. siječnja 2024. godine.

Želimo vam ugodne blagdane i uspješnu 2024. godinu. 
 Obavijest o Danu Fakulteta
 
Poštovani, dana 01. prosinca 2023. godine nastava i sve druge aktivnosti vezane uz nastavu neće se održavati povodom obilježavanja Dana Fakulteta. 

Svečana sjednica održat će se Kongresnoj dvorani s početkom u 11:00 sati te ovim putem pozivamo sve studente da svojom nazočnošću uveličaju svečanost Dana Fakulteta. 

S poštovanjem,
Referada za studente poslijediplomskih studija

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi,

obavještavamo vas da Sveučilište Łódź organizira svoju 1. međunarodnu doktorsku konferenciju - ''Društvene znanosti u istraživanju mladih znanstvenika'', koja je namjenjena svim mladim istraživačima koji pripremaju doktorske disertacije u disciplinama: sociološke znanosti; ekonomija i financije; pravne znanosti; pedagogija; psihologija; socioekonomska geografija i prostorno planiranje; menadžment i znanosti o kvaliteti; političke i upravne znanosti.
 
Konferencija će se održati od 6. do 7. prosinca 2023. godine u online formatu, na platformi Microsoft Teams.
 
Na konferenciju se možete prijaviti i kao govornici (aktivno).
Obrazac za sudjelovanje na konferenciji (aktivno ili pasivno) dostupan je na linku: https://forms.office.com/e/0QvTV8MV6t.

Rok za registraciju je najkasnije do 20. studenog 2023. godine, 23:59.
 
Više podataka o samoj konferenciji možete pronaći na poveznici.

Poveznica događaja na Facebooku: https://facebook.com/events/s/i-international-doctoral-confe/1334326527181791/.

 
 
Poštovane dokotorandice, poštovani doktorandi,
 
Organizacijski odbor konferencije Mutimir 2023 zamolio nas je da vam proslijedimo informaciju o ovogodišnjem izdanju konferencije.
Mutimir je godišnje okupljanje mladih hrvatskih istraživača, iz znanosti i industrije, iz Hrvatske i inozemstva, koje organizira Udruga Penkala.
Sve detalje o konferenciji možete pronaći na web stranici: https://udruga-penkala.hr/mutimir2023/.
 Doktor znanosti Goran Belošević, polaznik generacije 2019./2020. (ponedjeljak, 30.10.2023.)
 

U ponedjeljak, 30. listopada 2023. kolega Goran Belošević stekao je titulu doktora znanosti uspješnom obranom doktorskog rada „Utjecaj potražnje za glazbenim festivalima na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj (The influence of music festivals demand on tourism destination economic impacts in the Republic of Croatia). Obrana je održana pred povjerenstvom u sastavu:   

 • prof. dr. sc. Oliver Kesar (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak (mentorica i članica Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Daniela Gračan (članica Povjerenstva)

Čestitamo kolegi Beloševiću na stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Gorana Beloševića na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 

Sažetak doktorskog rada
Turizam iz godine u godinu na globalnoj razini bilježi rast međunarodnih turističkih dolazaka, a posljedično i prihoda od turizma. Takav konstantan rast turističkog prometa rezultirao je diversifikacijom turističkog proizvoda i nastankom specifičnih oblika turizma, protuteža sveopćem masovnom turizmu. Festivali elektroničke glazbe dio su manifestacijskog turizma koji pripada skupini specifičnih oblika turizma temeljenih pretežno na društvenim resursima, tj. manifestacijama, a postali su jedan od najuspješnijih oblika turističke ponude kod mlađe publike zbog činjenice da 1.5 milijardi ljudi diljem svijeta sluša elektroničku glazbu. Također, ljubitelji elektroničke glazbe imaju najveću sklonost odlasku na koncerte i festivale koji generiraju značajne ekonomske učinke na destinaciju u kojoj se održavaju. Pitanje koje je u fokusu disertacije je kako i u kojoj mjeri potražnja za festivalima elektroničke glazbe utječe na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj. Teorijski dio rada započinje pregledom specifičnih oblika turizma te njihovom klasifikacijom na resursnoj osnovi. Na temelju definicije specifičnih oblika turizma uvode se opće teorijske postavke manifestacijskog turizma, pojam i determinante turističke potražnje. Jedan od najvažnijih čimbenika turističke potražnje je motivacija posjetitelja. Razumijevanje motivacije izrazito je važno jer daje odgovor na pitanje zašto ljudi putuju. Analizom turističke potražnje i problematike definiranja i mjerenja ekonomskih učinaka festivala elektroničke glazbe kreirane su varijable korištene u primarnom istraživanju. Primarno istraživanje provedeno je na uzorku posjetitelja Ultra Europe Music Festivala i Hideout Festivala koji su se održali 2022. godine u Hrvatskoj, a u fokusu primarnog istraživanja je analiza utjecaja potražnje za festivalima elektroničke glazbe na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj. Rezultati provedenog istraživanja potvrđuju da se glavne promatrane varijable u strukturi potražnje za festivalima elektroničke glazbe statistički značajno razlikuju od varijabli u strukturi turističke potražnje u Hrvatskoj. Suprotno od očekivanog, daljnjom je analizom utvrđeno da glazba ne predstavlja glavni motiv za uključivanje u turistička kretanja kod posjetitelja festivala elektroničke glazbe. Također, nije dokazano da postoji statistički značajna razlika u promatranim fizičkim ekonomskim učincima  kod varijabli broj dolazaka i broj noćenja u destinaciji ovisno o tri promatrana vremenska razdoblja oko datuma održanog festivala elektroničke glazbe u Hrvatskoj. Međutim, rezultati istraživanja u pogledu financijskih ekonomskih učinaka su pokazali da organizacija festivala elektroničke glazbe generira značajne financijske ekonomske učinke u destinaciji. Aplikativne spoznaje provedenog istraživanja, osim teorijskih, imaju i šire praktične implikacije koje su od ključne važnosti za donošenje strateških odluka, kako organizatora festivala elektroničke glazbe, tako i lokalne zajednice u destinaciji održavanja. Provedeno istraživanje dalo je odgovore na postavljena pitanja, ali i otvorilo prostor za daljnja istraživanja ove složene i do danas nedovoljno istražene problematike.

Summary of doctoral dissertation
Tourism in recent years on a global level recorded growth of international tourist arrivals, and consequently the income from tourism activity. Such constant growth in tourist traffic resulted in the diversification of the tourist product and the emergence of special interest tourism. Electronic dance music festivals are part of event tourism which is a part of human based special interest tourism. Electronic dance music festivals have become one of the most successful forms of tourism among younger audiences due to the fact that 1.5 billion people worldwide listen to electronic dance music. Compared to other music genres, fans of electronic dance music have the biggest habit of going to concerts and festivals, while the organization of such festivals generates significant economic impacts on the destination. The question that is the focus of the dissertation is how and to what extent the tourism demand for electronic dance music festivals affects the economic impacts on a destination in the Republic of Croatia. The theoretical part of the paper begins with an overview of special interest tourism forms and their classification based on resources. Based on the definition of special interest tourism, the general theoretical principles of event tourism (as a type of special interest tourism), the concept and determinants of tourism demand are introduced. One of the most important factors of tourism demand is the motivation of visitors. Understanding motivation is an essential part of tourist behavior because it answers the question of why people travel. By analyzing tourist demand and the problem of defining and measuring the effects of electronic dance music festivals, the variables used in the primary research were created. The primary research was conducted on a sample of visitors at the Ultra Europe Music Festival and the Hideout Festival, which took place in year 2022. in Croatia. The focus of the primary research is the analysis of the influence of demand for electronic dance music festivals on the economic impacts on tourist destination in the Republic of Croatia. The results of the conducted research confirm that the main observed variables in the structure of demand for electronic dance music festivals are statistically significantly different from the variables in the structure of tourist demand in Croatia. The conclusions are particularly significant in the variables such as age, average daily consumption, country of origin and means of transport. Contrary to expectations, further analysis revealed that music is not the main motive for participation in tourist activities among visitors at electronic dance music festivals. The factor analysis carried out on a sample of visitors concluded that motives associated with fun and dance are dominant and the most important motives for coming to the festival. Also, it has not been proven that there is a statistically significant difference in the observed physical economic impacts of the total number of arrivals and overnight stays in the destination depending on the three observed time periods around the date of the electronic dance music festival held in Croatia. However, the results of the research regarding the financial economic impacts showed that the organization of the electronic dance music festival generates significant financial economic impacts in the destination. The applied findings of the conducted research, in addition to theoretical ones, also have wider practical implications that are of key importance for making strategic decisions, both for the organizers of the electronic dance music festivals and for the local community in the destination. The conducted research has provided answers to many questions, but has also opened new opportunities for the future research in this complex, and to this date insufficiently researched field.
 


Doktorica znanosti Marija Logarušić, polaznica generacije 2019./2020. (ponedjeljak, 04.09.2023.)
 

U ponedjeljak 04.09.2023. održana je obrana doktorskog rada pod naslovom „Tipologija neizvjesnosti ekonomske politike i njezini makroekonomski učinci u Republici Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama“ (Typology of economic policy uncertainty and its macroeconomic effects in Croatia and the United States) pred povjerenstvom u sastavu: 

 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Petar Sorić (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • dr. sc. Valerija Botrić (članica povjerenstva)

Kolegici Mariji Logarušić upućujemo čestitke na novoj tituli doktorice znanosti i želimo joj uspjeha u daljnjem razvoju znanstvene karijere. Sigurni smo će uspjeh kolegice Logarušić biti poticaj svim polaznicima generacije 2019./2020. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolegice Logarušić na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 

Sažetak doktorskog rada
Ekonomske krize neminovno su dio ekonomskog ciklusa. Kako bi se smanjio intenzitet utjecaja ekonomskih kriza na gospodarstvo, istraživači se pri prognoziranju ekonomskih kriza sve više fokusiraju na bihevioralne makroekonomske pokazatelje kao što je neizvjesnost ekonomske politike. S obzirom da se radi o latentnoj varijabli, kvantifikacija neizvjesnosti nije jednoznačno određena. Konstrukcija indikatora tipova neizvjesnosti ekonomske politike provedena je putem medijskih izvještaja. Pri analizi su korištene ekonometrijske metode i metode strojnog učenja, odnosno vektorski autoregresijski model, indeks prelijevanja i model slučajne šume. Rezultati pokazuju da je neizvjesnost fiskalne politike najveći neto širitelj neizvjesnosti ekonomske politike. Modelom slučajne šume su analizirani učinci pojedinih tipova neizvjesnosti ekonomske politike na odabrane makroekonomske varijable. Najvažnije varijable pri objašnjavanju industrijske proizvodnje i BDP-a u Republici Hrvatskoj su neizvjesnosti državne potrošnje, socijalne politike i politike zapošljavanja te trgovine, dok je za SAD neizvjesnost trgovinske politike. S druge strane, najviše varijacija zaposlenosti u Republici Hrvatskoj objašnjavaju neizvjesnosti trgovinske politike te duga i valutne krize, a u SAD-u neizvjesnost zdravstva. Najvažniji tipovi neizvjesnosti ekonomske politike pri objašnjavanju investicija u Republici Hrvatskoj su trgovinska i fiskalna politika, dok je za SAD trgovinska politika.
 
Summary of doctoral dissertation
Economic crises are an inevitable part of the economic cycle. To reduce the intensity of the impact of economic crises on the economy, researchers increasingly focus on behavioral macroeconomic indicators such as economic policy uncertainty when forecasting economic crises. Given that it is a latent variable, the quantification of uncertainty is not unambiguously determined. The construction of indicators of economic policy uncertainty types was carried out through media reports. The applied methodological aspects are econometric and machine learning methods, i.e. vector autoregression model, spillover index and random forest model. The results show that fiscal policy uncertainty is the biggest net transmitter of economic policy uncertainty. The effects of economic policy uncertainty categories on selected macroeconomic variables were analyzed using the random forest model. The most important variables in explaining industrial production and GDP in Croatia are the uncertainties of government spending, social and employment policy, and trade, while for the USA it is the trade policy uncertainty. On the other hand, most of the variation in employment in Croatia is explained by the uncertainties of trade policy and the debt and currency crisis, and in the USA by the healthcare uncertainty. The most important types of economic policy uncertainty when explaining investments in Croatia are trade and fiscal policy, while for the USA it is trade policy.
 
Poštovani,
 
obavještavamo vas da će Referada za studente poslijediplomskih studija od 28. kolovoza 2023. godine do daljnjeg raditi isključivo u radno vrijeme predviđeno za rad sa studentima, odnosno prema sljedećem radnom vremenu:
 
Ponedjeljak    11:00-13:00 
Utorak             15:00-18:00 
Srijeda            11:00-13:00 
Četvrtak          15:00-18:00 
Petak               11:00-13:00 
 
Izvan predviđenog radnog vremena vrata Referade za studente poslijediplomskih studija bit će zaključana.
 
Unaprijed hvala na razumijevanju!Doktorica znanosti Simona Prijaković, polaznica generacije 2018./2019. (srijeda, 30.08.2023.)
 

U srijedu, 30. kolovoza 2023. kolegica Simona Prijaković, obranila je doktorski rad „Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable“ (Impact of the level of online budget transparency of Croatian local units on selected political and economic variables) pred povjerenstvom:  

 • izv. prof. dr. sc. Valentina Vučković (predsjednica Povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić (mentor i član Povjerenstva)
 • dr. sc. Mihaela Bronić (članica Povjerenstva)


Kolegici Simoni Prijaković upućujemo čestitke na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj da i u budućnosti, potaknuta novom titulom, nastavi ostvarivati značajne znanstvene doprinose.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Doktorski rad istražuje porast razine online lokalne proračunske transparentnosti (OLPT), hrvatskih lokalnih jedinica, odnosno 128 gradova i 428 općina, te njegove posljedice u razdoblju 2014. - 2021. Glavni cilj je teorijski identificirati i empirijski utvrditi glavne političke i ekonomske učinke tog rasta. Pomoću ekonometrijskih metoda testiraju se četiri hipoteze, tj. utjecaj rasta razine OLPT-a na odabrane političke (reizbor nositelja izvršne vlasti) i ekonomske varijable (proračunski saldo per capita, ukupni i direktni dug per capita i vjerodostojnost proračunskog planiranja). Dobivena je pozitivna i značajna veza OLBI-ja i reizbora u većini testiranih modela, odnosno u lokalnim jedinicama u kojima se povećava razina OLPT-a veća je i vjerojatnost reizbora nositelja izvršne vlasti. Uslijed porasta razine OLPT-a, birači nagrađuju svoje političare. Veza OLBI-ja i ukupnog duga PC je negativna i značajna u većini modela, kao i veza OLBI-ja i direktnog duga PC; odnosno u lokalnim jedinicama u kojima raste razina OLPT-a niži je iznos i ukupnog i direktnog duga PC. To je u skladu s teorijom principala i agenta prema kojoj je u lokalnim jedinicama s višom razinom OLPT-a niža razina duga i deficita, jer viša razina transparentnosti omogućuje biračima dostupnije informacije o proračunu, dok se posljedično političari na vlasti trude smanjiti iznos deficita ali i javnog duga. Utjecaj OLBI-ja na proračunski saldo PC je kontradiktoran, te ova hipoteza nije potvrđena. Viša razina OLPT-a je pozitivno i značajno povezana s odstupanjima prihoda poslovanja, ukupnih rashoda i rashoda poslovanja, odnosno u lokalnim jedinicama u kojima raste razina OLPT-a povećavaju se odstupanja prihoda poslovanja, ukupnih rashoda i rashoda poslovanja.
 

Summary of doctoral dissertation
The doctoral dissertation investigates the impact of an increased level of online local budget transparency (OLBT) of all Croatian local government units (LGUs), i.e. 128 cities and 428 municipalities, and its consequences during 2014 - 2021. The main goal is to theoretically identify and empirically determine the main political and economic effects of an increase in the OLBT of Croatian cities and municipalities. Using econometric methods four hypotheses are tested, i.e. the impact of an increase in the OLBT level on selected political (re-election of politicians) and economic variables (total and direct debt per capita, budget balance per capita, budget credibility). In most of the tested models, the hypothesis on the influence of OLBI on re-election is confirmed, and a positive and significant relationship is obtained, i.e. in LGUs with higher OLBT the probability of the re-election of politicians is also higher. Voters reward incumbent politicians for the increase in budget transparency with re-election. A negative and significant relationship was confirmed in most of the tested models on the impact of OLBI on total and direct debt PC, i.e. in LGUs where the level of OLBT increases, both total and direct debt PC decreases. According to the principal-agent theory, it follows that in LGUs with a higher level of budget transparency, the level of debt is lower, because the increase in OLBT results in voters have greater access to information about the budget, while as a result incumbents try to reduce the amount of public debt. The influence of OLBI on the budget balance PC is contradictory and this hypothesis was not confirmed. A higher level of OLBT is positively and significantly related to deviations in current revenue, total expenditures and current expenditures, i.e. in LGUs where the level of OLBT increases deviations in current revenue, total expenditures and current expenditures increase.

 
Kolektivni godišnji odmor u razdoblju od 24.07. do 23.08.2023.

Poštovani, 

obavještavamo vas da Fakultet u razdoblju od 24. srpnja do 23. kolovoza 2023. godine neće raditi zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.  

Želimo svima ugodan ljetni odmor!Poštovani/e,
 
Obavještavamo Vas da je Grad Zagreb dana 26. lipnja 2023. objavio Javni poziv za dodjelu potpora doktorandima, a kojeg možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-obrazovanju-doktora/188697.

Želimo puno sreće i uspjeha prijaviteljima!

S poštovanjem,
Referada za studente poslijediplomskih studija
 Doktorica znanosti Zrinka Orlović, polaznica generacije 2018./2019. (četvrtak, 01.06.2023.) 

U četvrtak, 1. lipnja 2023. Zrinka Orlović je stekla akademsku titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom „Modeliranje krivulje prinosa i implikacije za upravljanje obvezničkim portfeljem na hrvatskom financijskom tržištu“ („Yield curve modeling and implications for bond portfolio management in the Croatian financial market”). Obrana je održana pred povjerenstvom:  

 • izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar (predsjednik Povjerenstva)  
 • izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić (mentor i član Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Mira Mitrović (članica povjerenstva)

 
Čestitamo kolegici Orlović na novoj tituli uz želju da joj ona, uz znanje koje je stekla na doktorskom studiju, bude poticaj za daljnje usavršavanje i napredovanje u akademskoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskoga rada
Odabrana tema doktorskog rada pripada području investicijske analize koja je usmjerena na upravljanje vrijednošću putem upravljanja portfeljem investicija. U radu je primijenjena metoda nelinearne optimizacije sa svrhom ispitivanja mogućnosti procjene Nelson-Siegelovog modela na hrvatskom financijskom tržištu polazeći od cijena što predstavlja ishodišni istraživački problem. Dobiveni procijenjeni parametri Nelson-Siegelovog modela imaju mogućnost ekonomske interpretacije te se odnose na razinu, nagib i zakrivljenost krivulje prinosa. Prema tome, u radu se ispitala mogućnost prognoziranja navedenih parametara, čime se ispitala mogućnost prognoziranja tradicionalnih faktora sistematskog rizika vezani uz ulaganja u obveznice. Osim tradicionalnih faktora cilj je bio detektirati i identificirati dodatne faktore sistematskog rizika. Stoga je u radu testirano postojanje faktora momentuma temeljem kojega se ispitivala mogućnost formiranja ekonomski isplativih strategija na hrvatskom tržištu obveznica.

 
Summary of doctoral dissertation
The research area of the doctoral thesis belongs to the field of investment analysis, which is focused on the value management through investment portfolio management. In this thesis nonlinear optimization method was applied for testing the possibility of evaluating the Nelson-Siegel model on the Croatian financial market starting from government prices, which represents the original research problem. The estimated parameters of the Nelson-Siegel model have the possibility of economic interpretation and can be interpreted as level, slope and curvature of the yield curve. Therefore, the possibility of forecasting the mentioned parameters was examined, thereby examining the possibility of forecasting the traditional factors of systematic risk of investing in bonds. In addition to traditional factors, the goal was to detect and identify additional systemic risk factors. Because of that, the existence of the factor momentum was tested based on which the possibility of forming economically profitable strategies on the Croatian bond market was examined.
 Doktor znanosti Kristijan Cinotti, polaznik generacije 2016./2017. (četvrtak, 04.05.2023.)
 

Obranom doktorskog rada „Odrednice zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost poduzeća (Determinants of the required level of economic value added respecting financial stability of a company) kolega Kristijan Cinotti stekao je titulu doktora znanosti. Obrana je održana u četvrtak, 4.5.2023. pred povjerenstvom u sastavu:  

 • prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer (predsjednica Povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Ana Ježovita (mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Robert Zenzerović (član Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić (članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Hrvoje Perčević (član Povjerenstva)

Čestitamo kolegi Kristijanu Cinottiju na stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.  
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
U radu se polazi od istraživačkog pitanja je li moguće ocijeniti, i na koji način, posluje li neko poduzeće istovremeno financijski uspješno i sigurno. Pod uspješnim poduzećima podrazumijevaju se ona koja stvaraju ekonomsku dodanu vrijednost (EVA), odnosno pozitivnu razliku između stope prinosa na kapital i stope troška kapitala. Međutim, osim opravdanog krajnjeg cilja stvaranja ekonomske dodane vrijednosti, poduzeće mora osigurati i financijsku stabilnost, tj. poslovati sigurno. Bez financijske stabilnosti, kapital vlasnika i vjerovnika izložen je kontinuiranom riziku, te se uspješnost poduzeća može promatrati kao privremena i nestabilna. U kontekstu ovog rada, adekvatna financijska stabilnost podrazumijeva sposobnost poduzeća da pokriva kratkoročne financijske obveze uvećane za rashode od kamata slobodnim novčanim tokovima poduzeću. U tom smislu, postoji potreba za određivanjem jedne mjere uspješnosti koja će istovremeno obuhvatiti perspektivu uspješnosti i perspektivu financijske stabilnosti. U okviru doktorskog rada, oblikovana je jedinstvena mjera uspješnosti kojom se istovremeno može ocijeniti financijska uspješnost stvaranjem ekonomske dodane vrijednosti te adekvatna financijska stabilnost sposobnošću podmirivanja kratkoročnih financijskih obveza uvećanih za rashode od kamata. Oblikovana mjera zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost postavlja zahtjev za određenom razinom novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti kako bi se ostvarila ekonomska dodana vrijednost uz adekvatnu financijsku stabilnost. Nadalje, u okviru doktorskog rada istražuje se povezanost zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost trima varijablama; koeficijentom obrta investiranog kapitala, marže operativne dobiti nakon oporezivanja i odnosom kratkoročnih financijskih obveza i prihoda od prodaje. Istraživanje se provodi primjenom višestruke logističke regresije u panel-obliku, a na temelju odabranog uzorka poduzeća koja kotiraju na europskim burzama. Nadalje, u završnom dijelu istraživanja, na temelju uzorka poduzeća, intervjuom se istražuje povezanost razumijevanja koncepta ekonomske dodane vrijednosti s planiranjem i stvaranjem ekonomske vrijednosti za poduzeća koja kotiraju na Zagrebačkoj, Beogradskoj i Ljubljanskoj burzi.
 
Summary of doctoral dissertation
Creating economic value added and increasing shareholders’ wealth are the main objectives of any company. Creating economic value added implies a positive return on total invested capital in relation to weighted average cost of capital invested by owners and other lenders. However, besides justified reasons for creating economic value added and increasing shareholders’ wealth, shareholders expect adequate financial stability to be ensured. Without having an adequate financial stability, we can only talk about temporary, unstable and risk-taking success which does not fulfil justified shareholders’ demand for financial stability. One of the main shareholders’ and lenders’ goals is to do business without going concern, which implies financial stability. Economic value added has been identified as an evaluation tool for creating economic value added (EVA) and increasing shareholders’ wealth. On the other hand, in order to evaluate financial stability as adequate, the company needs to be capable of covering all financial liabilities together with interest expenses related to free cash flow to company. Therefore, a debt service coverage ratio (DSCR) is becoming ever more important. In the doctoral thesis, a perspective of creating economic value added has been related to adequate financial stability with the use of the newly formed measure of the required level of economic value added with adequate financial stability. Furthermore, an overview of current research on advantages and disadvantages of the concept of economic value added was given in doctoral thesis and has been investigated and synthesized. Unlike the concept of economic value added, which neglects investment in long term assets and working capital, as well as company’s capability to cover all financial liabilities, the newly shaped measure of the required level of economic value added with adequate financial stability involves investment in long term assets and net asset turnover, and sets requirements related to adequate financial stability. In addition to that, the newly shaped measure includes a sustainable business perspective through minimal investment in long term assets which corresponds to depreciation level of long-term assets in order to ensure business continuity. Moreover, a special emphasis is placed on adequate financial stability and cash flow from operational activities that should be able to cover financial short-term liabilities. Newly shaped measure of the required level of economic value added with adequate financial stability is based on cash flow from operational activities; this represents an upgrade compared to operating profit from income statement, given that investment in working capital is taken into account in the evaluation of economic value added. Since the evaluation of created value that did not turn into money represents one of the biggest challenges for economic value-added concept, this method of determining real economic value added contributes to higher reliance among shareholders and lenders, and to reduction of possible managerial manipulations. In this way managers are credited for creating value when newly created value is turned into money, which significantly reduces the possibility of financial manipulations and misuse in financial reports. The relationship of net asset turnover with the required level of economic value added with adequate financial stability is analysed in the research. Additionally, the effect of investment in long term assets and working capital on the company's free cash flow to firm, and subsequently on adequate financial stability, is also analysed. Besides shaping a new unique measure for the evaluation of the required level of economic value added with adequate financial stability, this research also explores the relationship and connectedness of the newly shaped measure of the required level of economic value added with adequate financial stability with 3 variables, net asset turnover, net operating profit after tax margin, and the ratio of short-term financial liabilities to sales. Panel research refers to multiple linear regression model since analysis includes spatial (150 companies in sample) and time (period from 2016 until 2018) component. For each hypothesis, a separate panel model is estimated, and in each panel the dependent variable stands for a relative form of the required measure of economic value added with adequate financial stability. The following have been used as main explanatory variables: net asset turnover, net operating profit after tax margin, and the ratio of short-term financial liabilities to sales. Besides main explanatory variables, relevant control variables have been included in each model: geographic location (nominal categorical variable), sector in which company makes business (nominal categorical variable), ratio of debt and equity, ratio of financial liabilities to operational profit, and the level of self-financing since all these factors can significantly influence company business; their effect is not included in the main explanatory variable in each hypothesis. In the research process, secondary data sources have been used, taken from European stock markets (for instance London, Euronext, Frankfurt, SIX Swiss Exchange, NASDAQ Nordic Exchanges). The focus is placed on energetics, telecommunications and information technologies, pharmaceutical industry, biotechnology, food and drinks production, and travel and leisure. The sample was chosen from selected successful companies on stock market that have available information of the weighted average cost of capital from Bloomberg platform. Companies from the sample were analysed in the period between 2016 and 2018. Additionally, the correlation between understanding the concept of economic value added and the required level of economic value added with adequate financial stability is investigated with the interview method. It is tested whether managers of the companies with better understanding of the concept of economic value added make higher level of required economic value added with adequate financial stability. The interview is conducted with managers of 29 companies on stock markets in Zagreb, Belgrade and Ljubljana with available weighted average cost of capital on Bloomberg platform. For each company, a measure of required level of economic value added with adequate financial stability is calculated.Doktorica znanosti Tena Obradović Posinković, polaznica generacije 2018./2019. (ponedjeljak, 08.05.2023.)
 

Obranom doktorskog rada „Uloga otvorenih inovacija i apsorpcijskog kapaciteta u uspješnosti razvoja novih proizvoda i usluga u Republici Hrvatskoj“ (The role of open innovation and absorptive capacity in new product development performance in the Republic of Croatia) održanom u ponedjeljak, 8. svibnja 2023.  godine, kolegica Tena Obradović Posinković stekla je titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:   

 • izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić (predsjednik Povjerenstva)      
 • prof. dr.sc. Marina Dabić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • prof. dr. sc. Mario Štorga (član Povjerenstva)          


Čestitamo kolegici Teni Obradović Posinković na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno pomoći u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
U doba globalizacije, digitalne transformacije, ali i sve češćih tržišnih šokova, dodatno je istaknuta važnost razvoja novih proizvoda i usluga kako bi poduzeća ostala konkurentna na tržištu, zadržala postojeće kupce te ostvarila uspješnu suradnju kroz aktivnosti otvorenih inovacija. Provedba aktivnosti otvorenih inovacija omogućuje poduzećima brzu prilagodbu tržišnim promjenama pružajući im pristup različitim partnerima i omogućavajući im integraciju vanjskih resursa. Međutim, bez odgovarajućeg upravljanja znanjem i apsorpcije znanja, nove tehnologije mogu ostati neiskorištene. Vodeći se konceptom apsorpcijskog kapaciteta, koji se odnosi na učenje iz vanjskih izvora znanja kroz potencijalni i realizacijski apsorpcijski kapacitet, doktorski rad polazi od pretpostavke kako će visoke razine apsorpcijskog kapaciteta posredovati odnos između otvorenih inovacija i uspješnosti razvoja novih proizvoda i usluga u digitalno zrelim hrvatskim poduzećima. Doktorski rad koristi kombinaciju strukturalnog modeliranja jednadžbi najmanjim djelomičnim kvadratima i kvalitativno komparativnu analizu - metodu neizrazitih skupova za ispitivanje četiri glavne hipoteze.
 
Summary of doctoral dissertation
Globalization, digital transformation, and market shocks have revealed the importance of new product development when it comes to enabling companies to remain competitive in the market, maintain customer relationships, and achieve successful collaboration through open innovation activities. The implementation of open innovation activities allows companies to adapt to rapid market changes by granting them access to diverse partners and enabling them to integrate external resources. However, without proper knowledge management and knowledge absorption, new technologies may remain unused. Following the concept of absorptive capacity, which refers to learning from external sources of knowledge through potential and realized absorptive capacity, doctoral dissertation is guided by the assumption that high levels of absorptive capacity will mediate the relationship between open innovation and new product development performance in digitally mature Croatian companies. Doctoral dissertation uses a combination of partial least squares structural equation modeling and fuzzy-set qualitative comparative analysis to examine four main hypotheses.Doktorica znanosti Ana Pušić, polaznica generacije 2018./2019. (petak, 05.05.2023.) 

U petak, 5. svibnja 2023. kolegica Ana Pušić, obranila je doktorski rad „Definiranje modela unaprijeđenog koncepta podrijetla proizvoda i usluga za potrebe uspješnog upravljanja markama kod generacije Z“ (Defining the model of an improved concept of product and service origin for successful brand management to Generation Z) pred povjerenstvom: 

 • prof. dr. sc. Katija Vojvodić (predsjednica Povjerenstva)      
 • prof. dr.sc. Tihomir Vranešević (mentor i član Povjerenstva)     
 • izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić (član povjerenstva)

 
Čestitamo kolegici Ani Pušić na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli uz želju da joj bude vjetar u leđa u budućim znanstvenim postignućima.
Sigurni smo će uspjeh kolegice Pušić biti poticaj svim polaznicima generacije 2018./2019. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Skoro šest desetljeća kontinuiranog istraživanja utjecaja podrijetla proizvoda i usluga na njihovu evaluaciju od strane potrošača, ukazuje na daljnju zaintrigiranost znanstvenika u području marketinga fenomenom efekta zemlje podrijetla proizvoda i usluga. Ipak, stvaranje proizvoda i usluga u uvjetima globalizacije, potiče dilemu glede preciziranja podrijetla proizvoda i usluga, time stvarajući prostora daljnjem širenju znanja unutar ovog područja. Shodno tome, ovaj se doktorski rad bavi definiranjem i testiranjem modela koji predstavlja unaprijeđeni koncept podrijetla proizvoda i usluga. Unutar modela ovoga rada, podrijetlo proizvoda i usluga je apstrahirano od same zemlje podrijetla, obzirom da sadržava i segment podrijetla marke, a koji zalazi i u aspekt kulturnog podrijetla marke. Provedenim istraživanjem, potvrđene su uloge etnocentrizma i imidža zemlje kao prediktora efekta podrijetla proizvoda i usluga, dok se posredništvo stava o zemlji podrijetla proizvoda i usluge, stava o marki i kulturnog podrijetla marke, ovisno o tome jesu li se promatrali proizvodi ili usluge, također pokazalo značajnim. Time su se upotpunila dosadašnja znanja o efektu podrijetla kako proizvoda i usluga, tako i marki, pokazujući kako dionici podrijetla sadržani u njima imaju simultani učinak na potrošače pripadnike generacije Z u Hrvatskoj.
 
Summary of doctoral dissertation
The product and service origin effect seems to be evolving as globalization processes change the way brands around the world try to appeal to target segments. To be more relevant and attractive to a particular market, brands today often resort to branding their products and services with a local or global culture of origin.Moreover, it is precisely such brand strategies that support the long-standing practice of spreading the manufacture of products and services around the world, resulting in a dispersion of their origin. The diversity and complexity of product, service, and brand origins are the central part of this thesis, which is reflected in the dedication to the precise definition of the most commonly used terms of product, service, and brand origins. Furthermore, this is reflected in the definition of a model that addresses this complexity. This paper follows up on the previous empirical findings, on the basis of which the model was defined. The latter was tested by surveying Generation Z students in Croatia utilizing two products and one service, testing three main hypotheses and related sub-hypotheses. The first hypothesis was that brand attitude and country of product and service origin attitude mediate the influence of ethnocentrism on product and service attitude. The second hypothesis stated that brand attitude and country of product and service origin attitude mediate the influence of country image on product and service attitude. The third hypothesis was that brand attitude and culture of brand origin mediate the influence of country image on product and service attitude. All hypotheses were tested with additional sub-hypotheses, within which it was examined whether there is a separate and then joint mediation of the mentioned origin stakeholders in the relationships between the independent variables and dependent variables of the model. The results of the model analysis showed that country of product and service origin attitude and brand attitude are separate mediators, but they are also common mediators when it comes to the effect of ethnocentrism on product and service attitude. In addition, the hypothesis that country of product and service origin attitude and brand attitude are joint mediators of the country image effect on product and service attitude was accepted as true, but also that they are separate mediators depending on whether the model was applied to a product or a service, which is why the second hypothesis was only partially accepted as true. Specifically, the country of product and service origin attitude was found to be a mediator when products were involved, while brand attitude was a significant mediator when service was involved. Finally, according to the results of testing the third hypothesis, which was also partially accepted as true, brand attitude did not prove to be a significant mediator of the country image effect on product and service attitude, both in case of products and service in matter. In contrast, the joint mediation of brand attitude and culture of brand origin proved to be significant in all models considered. In addition to demonstrating the significance of certain relationships between variables, this thesis provided insights into the predictive power of the model. The results of the predictive power procedures showed that this model's predictive power is high, which is which is one of the most important aspects of the model, as it means that the obtained results can be interpreted for the entire population of Generation Z students in Croatia. Despite the fact that not all hypotheses were fully accepted as true, the scientific and applied contributions of this paper are undeniable. The latter is reflected not only in verifying the importance of previously unexamined relationships between product, service and brand origin stakeholders, but also in the model's applicability to products and services, and in its proven high predictive power. The results of this research have shown that product and service origin can no longer be identified exclusively with the country of origin, but that this phenomenon must be considered and interpreted in several layers. This is mainly reflected in the complexity of the relationships between already known product, service and brand origin components, but also in the fact that the culture of brand origin factor was present here as well. The latter is an aspect of brand origin that is as abstract as it is important, since it goes beyond the general country of product and service origin concept, which is mainly linked to geographical factors of origin, and therefore reaches something that is intangible and extremely valuable. In conclusion, this thesis opens the door to various possibilities of expanding studies on the impact of product and service origin, which are of paramount importance in the world of rapid change and thus the consumers' changing preferences for products and services depending on their origin.Doktorica znanosti Marija Davidović, polaznica generacije 2019./2020. (utorak, 27.04.2023.)

U četvrtak, 27. travnja 2023. kolegica Marija Davidović, obranila je doktorski rad „Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe“ (The impact of changes of the corporate income tax burden on foreign direct investment flows in post-transition countries of Central and Eastern Europe) pred povjerenstvom:  

 • Izv. prof. dr. sc. Mile Bošnjak (predsjednik Povjerenstva)
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (mentor i član Povjerenstva)
 • Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (član Povjerenstva)                         

Kolegici Mariji Davidović upućujemo čestitke na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj da i u budućnosti, potaknuta novom titulom, nastavi ostvarivati značajne znanstvene doprinose.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada
Predmet istraživanja doktorske disertacije je utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post - tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe. Iako porez ne spada u glavne čimbenike u odlukama o tome gdje investirati, pitanje poreza i izgrađenosti poreznog sustava ima sve važniju ulogu u odlukama investitora. Problemi promjena poreznih stopa i priljeva izravnih stranih ulaganja uvijek su aktualni, budući da vlade pokušavaju privući strana ulaganja koja pozitivno utječu na gospodarski rast i razvoj te omogućuju stvaranje novih radnih mjesta uz povećanje ljudskog kapitala, vještina i znanja. Rezultati istraživanja temeljeni na autoregressive distributed lag panel modelima (tzv. panel ARDL) upućuju da zakonska stopa poreza na dobit nije sveobuhvatan pokazatelj poreznog opterećenja te da efektivna ili stvarna porezna stopa predstavlja bolju sliku porezne uspješnosti pojedine zemlje u privlačenje izravnih stranih ulaganja.
 
Summary of doctoral dissertation
The subject of the doctoral dissertation is the impact of changes in profit tax burden on the movement of foreign direct investments in post-transitional countries of Central and Eastern Europe. Although tax is not among the main factors in investment decisions, the issue of taxes and the sophistication of the tax system plays an increasingly important role in investor decisions. Problems with changes in tax rates and inflows of foreign direct investment are always current, as governments try to attract foreign investments that have a positive impact on economic growth and development, and enable the creation of new jobs along with the increase of human capital, skills, and knowledge. The research results, based on autoregressive distributed lag panel models (panel ARDL), suggest that the statutory corporate income tax rate is not a comprehensive indicator of tax burden and that the effective or actual tax rate provides a better picture of a country's tax performance in attracting foreign direct investment.Obavijest o radu Fakulteta povodom uskršnjih blagdana

Nastava i sve obveze vezane uz nastavu, završavaju u petak, 07. travnja 2023. godine u 12 sati, a nastavljaju se u utorak, 11. travnja 2023. godine, prema ranije utvrđenom rasporedu. Referada za poslijediplomske studije radit će u petak, 07. travnja 2023. godine od 08 do 12 sati. Doktorica znanosti Anja Špoljarić, polaznica generacije 2019./2020. (utorak, 04.04.2023.)

U utorak 04.04.2023. održana je obrana doktorskog rada pod naslovom „Doprinos interne komunikacije razvoju marke poslodavca (Effects of internal communication practices on employer branding) pred povjerenstvom u sastavu:  

 • prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič (mentorica i članica Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Zvonimir Galić (član povjerenstva)

Kolegici Anji Špoljarić upućujemo čestitke na novoj tituli doktorice znanosti uz želju da joj nova titula bude poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolegice Špoljarić na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 

Sažetak
 
U sklopu doktorskog rada je provedeno kvantitativno istraživanje na 3.457 ispitanika i kvalitativno istraživanje na 51 ispitaniku. Modeliranjem strukturnih jednadžbi su utvrđeni izravni i neizravni učinci dimenzija zadovoljstva internom komunikacijom na ukupnu internu atraktivnost poslodavca. Ustanovljeno je da se u kontekstu razvoja marke poslodavca interna komunikacija ne može proučavati zbirno jer svaki od aspekata interne komunikacije drugačije doprinosi razvoju marke poslodavca. Iako interna komunikacija jest cjelina, ona je itekako promjenjiva, a svaki od njezinih aspekata može imati drugačiji učinak na marku poslodavca. Dodatno, osim što stavovi o radu i organizaciji, kao što su percipirana organizacijska podrška i ispunjenost psihološkog ugovora, doprinose ovom odnosu, dodatno je potrebno utvrditi ulogu i nekih drugih stavova o radu i organizaciji, kao što su posvećenost organizaciji i reputacija. Osim toga, utvrđeno je da su ključni aspekti interne komunikacije koje doprinose razvoju marke poslodavca kanali interne komunikacije, povratne informacije, neformalna komunikacija i odnosi između zaposlenika i odnosi s nadređenim. 
 
Summary
In order to establish the relationship between internal communication practices and employer branding, both quantitative and qualitative research were conducted among 3.457 and 51 participants, respectively. By conducting structural equation modeling direct and indirect effects were established. It was determined that even though all of the aspects of internal communication do create an entity of internal communication, their effects on employer attractiveness should be examined on individual levels.  Additionally, job attitudes, such as perceived organizational support and psychological contract fulfillment, substantially contribute to this relationship. However, there are indications that some additional job attitudes, such as organizational commitment and reputation, also have a significant role in this relationship. In addition, it was determined that when it comes to internal communication, the most significant role in employer branding is attributed to the choice of internal communication channels, feedback, informal communication and relationships between employees.


 Poštovani,

obavještavamo vas da će se radionica pod nazivom Financijska pismenost i uvod u poduzetništvo za studente i doktorandeu organizaciji Sveučilišta u Zagrebuodržati u srijedu 22. ožujka 2023. od 11 do 13 sati u predvorju Kina Studentskoga centra u Zagrebu (Savska 25.).
Radionica je besplatna za sve studente i polaznike doktorskih studija. Prijave su moguće do ponedjeljka 20. ožujka, do ponoći na e-adresu: radionica@unizg.hr!
Pozdravni govor i uvod u radionicu održat će prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu.

Program možete pronaći na poveznici.NOVO RADNO VRIJEME SKRIPTARNICE!!!

Poštovani,

od 13. veljače 2023. godine mijenja se radno vrijeme Skriptarnice Fakulteta.

Skriptarnica će raditi prema sljedećem rasporedu:
ponedjeljkom, srijedom , četvrtkom i petkom  10:00- 14:00
utorkom 14:00 - 18:00
 

Natječaj za nagrade AMAC- UK i Nagradu Nenad Bićanić

Poštvovani doktorandi,

Obavještavamo vas da AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj, ogranak Velika Britanija) raspisuje natječaj za nagradu mladim znanstvenicima u vrijednosti od £1000. Rok prijave je 30.04.2023.

Upute za prijavu možete pronaći na poveznici, prijavnica se nalazi na sljedećoj poveznici, a dodatne informacije nalaze se na web stranici AMAC-UK https://amacuk.net/.

Doktor znanosti Filip Škunca, polaznik generacije 2016./2017. (četvrtak, 26.1.2023.)

Kolega Filip Škunca, obranio je u četvrtak 26.1.2023. doktorski rad pod naslovom „Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja (Multicriteria investment portfolio optimization using alternative investments) pred povjerenstvom u sastavu: 
 • izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • izv. prof. dr. sc. Ante Samodol (član povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Saša Jakšić (član povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Filipu Škunca na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u daljnjim poslovnim i znanstvenim izazovima s kojima će se suočiti u nastavku karijere.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Škunca na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak
Investicijski portfelji društava za osiguranje najčešće se sastoje od tradicionalnih oblika ulaganja od kojih u najvećem udjelu dominiraju obveznice. Čimbenici koji utječu na kretanje prinosa ovih financijskih instrumenata odnose se primarno na makroekonomsko okruženje i razinu kamatnih stopa na financijskim tržištima. Veći dio analiziranog razdoblja ovog istraživanja karakterizira okruženje povijesno niskih kamatnih stopa koje su dovele do značajnog pada prinosa na ulaganja osiguratelja.    Glavni cilj ove doktorske disertacije bio je analizirati utjecaj uključivanja nisko koreliranih alternativnih oblika ulaganja u investicijski portfelj, koji se isključivo sastoji od tradicionalnih oblika ulaganja, kao moguće rješenja problema niskih kamatnih stopa u analiziranom razdoblju. Tradicionalni oblici odnose se na hrvatske obveznice, dionice i novčane instrumente dok alternativne oblike predstavljaju hedge fondovi i upravljane ročnice (eng. managed futures). Postavljene hipoteze o koristi uključivanja alternativnih oblika ulaganja testirane su primjenom Markowitzevog i višekriterijskog modela optimizacije. Rezultati testiranja u analiziranom razdoblju, prema oba modela, potvrđuju hipoteze o pozitivnom utjecaju uključivanja alternativnih oblika ulaganja na prinos i rizik odnosno efikasnost investicijskog portfelja mjerenu Sharpe, Sortino i Omega omjerom. Dodatno je pomoću vektorskog autoregresijskog modela testirana i hipoteza o jačini utjecaja promjene kamatnih stopa na prinose domaćih dionica i obveznica, te hedge fondova i ročnica. Unatoč teorijskoj pretpostavci o jačem utjecaju promjene kamatnih stopa na promjenu prinosa obveznica i dionica, predmetnu hipotezu nije bilo moguće u potpunosti potvrditi, ali niti odbaciti. Svi izračuni i optimizacije u testiranju hipoteza izvedeni su u R programskom jeziku.
 
Summary
Investment portfolios of insurance companies usually consist of traditional investments, the largest share of which is dominated by bonds. Factors that affect the returns of these financial instruments refer primarily to the macroeconomic environment and the level of interest rates on the financial markets. Most of the analyzed period of this research is characterized by an environment of historically low interest rates, which led to a significant decrease in the return of insurers' investments. The main goal of this doctoral dissertation was to analyze the impact of including low-correlated alternative assets in an investment portfolio, which exclusively consists of traditional assets, as a solution to the problem of low interest rates in the analyzed period. Alternative investments, due to their low correlation with the returns of traditional asset classes, can have a major positive effect on risk diversification and attaining higher investment returns. Traditional assets refer to Croatian bonds, stocks and money market instruments, while alternative assets are represented by hedge funds and managed futures. Hypothesis about the benefits of including alternative investments were tested using the Markowitz and multicriteria optimization models. The test results in the analyzed period, according to both models, confirm the hypotheses about the positive impact of the inclusion of alternative assets on return, risk, and the efficiency of the investment portfolio measured by the Sharpe, Sortino and Omega ratio. In Hypothesis 1, the aim was to test whether the inclusion of alternative assets in the investment portfolio, which only contains traditional assets on the Croatian financial market (bonds, shares, money market instruments), has a stronger positive impact than the inclusion of additional foreign traditional assets (e.g., EU, USA, emerging markets bonds and stocks). The results of testing the hypothesis H1 in the analyzed period indicated that alternative assets have a stronger positive impact on the efficiency of the portfolio measured by the Sharpe and Sortino ratio in almost all tested combinations of weights of the observed assets.Hypothesis H2 tested whether the use of a multicriteria optimization model would give a more efficient portfolio compared to the use of the Markowitz model. With the aim of representative comparison of simulated and optimized portfolios, equal weights restrictions were used for the included assets classes. The Omega ratio was used as an efficiency measure for portfolio evaluation since, in addition to expected return and variance, it considers higher portfolio moments related to the coefficients of asymmetry and kurtosis, which are also optimized in a multicriteria model. A portfolio with a higher Omega measure is considered more efficient. The results of testing H2 also confirm the hypothesis, which enables better creation and selection of available assets in the investment portfolio. Findings show the benefit of the multicriteria model, which is coded in the R programming language, and that further facilitates the application to interested investors and other stakeholders.As previously mentioned, this scientific paper also presents the characteristics of the multicriteria optimization model where conflict of objective function occurs. In this paper, the model is used to optimize central portfolio moments, respectively expected return, variance and coefficients of asymmetry and kurtosis which are often referred to as higher central moments. In other words, the return distribution first and third moment (return and asymmetry) are maximized and the second and fourth moment (variance and kurtosis) are minimized simultaneously. The use of the multicriteria model brings several advantages. First, investors can arbitrarily choose preferences regarding certain central moments in the optimization itself, which then affects the higher or lower value of these moments depending on the preference. Multicriteria optimization is suitable for use in situations where time series of the observed variables do not follow the shape of a normal distribution, which makes it possible to overcome the normality assumption from the Markowitz optimization model. Numerous empirical papers have already pointed out that time series return distributions of many traditional and alternative assets do not hold the normality assumption. In addition to previously mentioned, using the unrestricted vector autoregression model (VAR model), the hypothesis H3 about the strength of interest rate changes impact on the returns of domestic stocks and bonds, as well as hedge funds and managed futures, was tested. The theoretical assumption that forms the basis of H3 is that the change in the level of interest rates, regardless of whether they are rising or falling, has an expected stronger effect on the change in bond and stock returns than on the returns of hedge funds and managed futures. Accordingly, investors whose investment portfolios include bonds and stocks can reduce exposure to the risk of interest rate changes through the inclusion of hedge funds and futures, i.e., reducing the share of bonds and stocks. Despite the theoretical assumption of a stronger impact of the change in interest rates on the change in the return of bonds and stocks, it was not possible to fully confirm the hypothesis, nor to reject it. All calculations and optimizations in hypothesis testing were performed in R programming language.

Doktor znanosti August Cesarec, polaznik generacije 2016./2017. (petak, 21.10.2022.)

Obranom doktorskog rada „Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji (Determinants of non-performing exposures and economic impact on the financial stability in the European Union) kolega August Cesarec je stekao titulu doktora znanosti. Obrana je održana u petak, 21.10.2022. pred povjerenstvom u sastavu: 
 • prof. dr. sc. Nataša Erjavec (predsjednica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Anita Pavković (mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Saša Žiković (član Povjerenstva)

Kolegi Cesarcu upućujemo iskrene čestitke uz želju da na temelju nove titule gradi uspješnu znanstvenu karijeru.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija

Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Cesarca na hrvatskom i na engleskom jeziku. 

Sažetak doktorskog rada
Europska unija je, nakon financijske krize 2008./2009., bila izložena snažnom povećanju razine neprihodujućih kreditnih izloženosti banaka. S obzirom na značaj banaka i kredita kao izvora financiranja ekonomske aktivnosti, pogoršanje kvalitete bankovne aktive doprinijelo je sporijem oporavku gospodarstva. Određene zemlje, koje su bile izložene snažnom rastu razine neprihodujućih kredita, relativno su brzo povećale kvalitetu bankovne aktive, dok su pojedine zemlje dugoročno ostale izložene vrlo visokim razinama neprihodujućih kredita. Doktorski rad istražuje odrednice nastanka neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomske učinke povećanja neprihodujućih kreditnih izloženosti na financijsku stabilnost u Europskoj uniji. Za testiranje hipoteza koriste se generalizirana metoda momenata i panel vektorsko autoregresijski model. Rezultati istraživanja dokazuju kako na razinu neprihodujućih kreditnih izloženosti utječu makroekonomske i bankovno specifične odrednice. Analiza ekonomskih učinaka neprihodujućih kreditnih izloženosti pokazala je kako je porast neprihodujućih kreditnih izloženosti imao snažniji negativni utjecaj na financijsku stabilnost u zemljama s višim razinama neprihodujućih kreditnih izloženosti. Implikacije istraživanja mogu se koristiti od strane bankovnih regulatora i uprava.
 
Summary of doctoral dissertation
After the financial crisis of 2008/2009, European Union was exposed to the severe increase of the banks non-performing loan exposures. Certain countries, which were exposed to the high increase of non-performing loans ratio, were successful in quick decrease of these ratios, while certain countries were exposed to the high non-performing loans in the long run. Taking into account importance of banks in the financial system and loans as an external financing source in the European Union, deterioration of banking assets quality impacted financial stability and economic recovery. This doctoral thesis researches determinants of the non-performing loans and economic impact of non-performing loans on financial stability in the European Union. Hypothesis were modelled and tested by dynamic panel model and panel vector autoregression. Research results indicate that non-performing loans ratio is influenced by macroeconomic and bank specific variables.  Analysis proved that increase of the ratio had a severe negative impact on the financial stability in countries with higher level of non-performing loans. Research implications could be used by bank regulators and management.
 

Doktor znanosti Ivan Turčić, polaznik generacije 2016./2017. (utorak, 18.10.2022.)

U utorak, 18. listopada 2022. održana je obrana doktorskog rada „Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z (The impact of entrepreneurship education on the social entrepreneurial intentions of Generation Z) kolege Ivana Turčića pred povjerenstvom u sastavu:   
 • doc. dr. sc. Mladen Turuk (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • doc. dr. sc. Igor Ivašković (član povjerenstva)

Upućujemo iskrene čestitke kolegi Turčiću na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim znanstvenim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Turčića na hrvatskom i na engleskom jeziku.

 
Sažetak doktorskog rada 
U interesu je istraživača doći do spoznaje što sve pokreće pojedinca da osnuje (društveno) poduzeće. (Društveno) poduzetnička namjera prvi je korak prema poduzetničkom ponašanju te su se stoga znanstvenici usmjerili na istraživanje prediktora i čimbenika koji utječu na proces formiranja društveno poduzetničkih namjera. Poduzetničko obrazovanje identificirano je kao jedan od možebitnih čimbenika koji utječu na društveno poduzetničke namjere, ali je uočen nedostatak istraživanja tog odnosa. U radu je konstruiran model baziran na teoriji planiranog ponašanja u kojem je uvrštena varijabla poduzetničko obrazovanje kao antecendent, dok su glavni konstrukti teorije pretpostavljeni kao medijatori odnosa poduzetničkog obrazovanja i društveno poduzetničkih namjera. Model se testirao na uzorku od 516 ispitanika studenata generacije Z. Glavne korištene statističke metode su modeliranje strukturnih jednadžbi temeljem kovarijance te analiza višestrukih grupa, dok su podaci za analizu prikupljeni iz anketnog upitnika. Temeljem dobivenih rezultata može se zaključiti kako poduzetničko obrazovanje djeluje na društveno poduzetničke namjere generacije Z indirektno, preko stavova prema društvenom poduzetništvu te percipirane kontrole ponašanja. Oni su medijatori tog odnosa, dok subjektivne norme to nisu. Štoviše, subjektivne norme nisu statistički značajno povezane s društveno poduzetničkim namjerama. Dodatno, utvrđena je statistički značajna razlika odnosa poduzetničkog obrazovanja i društveno poduzetničkih namjera s obzirom na fakultetsko usmjerenje studenata. Efekt poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere veći je kod studenata neekonomskog usmjerenja u odnosu na studente ekonomskog usmjerenja generacije Z. Kod studenata generacije Z neekonomskog usmjerenja utvrđen je i direktan i indirektan efekt poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere, dok je kod studenata generacije Z ekonomskog usmjerenja utvrđen samo indirektan efekt.
 

Summary of doctoral dissertation
It is in the interest of researchers to find out what motivates an individual to start a (social) enterprise. A (social) entrepreneurial intention is the first step towards entrepreneurial behavior, and researchers have therefore focused on examining the predictors and factors that influence the process of forming social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship education has been identified as one of the possible factors that influence social entrepreneurial intentions, but a lack of research into this relationship has been noted. The paper includes the construction of a model based on the theory of planned behavior in which entrepreneurship education acts as an antecedent variable, while the main constructs of the theory are assumed as mediators of the relationship between entrepreneurship education and social entrepreneurial intentions.  The model was tested on a sample of 516 respondents of Generation Z students. The main statistical methods used were Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) and Multi-Group Analysis (MGA). The primary research data were collected through an online questionnaire. Based on the results, it can be concluded that entrepreneurship education has an indirect effect on social entrepreneurial intentions of Generation Z, through attitudes towards social entrepreneurship and perceived behavior control. They figure as mediators in that relationship, while subjective norms do not. Furthermore, subjective norms are not statistically significantly connected to social entrepreneurial intentions. In addition, a statistically significant difference was found between the relation of entrepreneurship education and social entrepreneurial intentions with regard to the students’ majors. The effect of entrepreneurship education on social entrepreneurial intentions is higher in Generation Z students with a non-economics major than in students with an economics major. A direct and indirect effect of entrepreneurship education on social entrepreneurial intentions was found in students of Generation Z with a non-economics major, while only an indirect effect was determined in students of Generation Z with an economics major.

 

Marijana Bubanić, polaznica generacije 2016./2017. stekla titulu doktorice znanosti (srijeda, 12.10.2022.)

U srijedu 12.10.2022. održana je obrana doktorskog rada pod naslovom „Odrednice efektivnog poreznog opterećenja djelatnosti informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj (Determinants of the effective tax burden in the information and communication activity in Republic of Croatia) pred povjerenstvom u sastavu: 
 • prof. dr. sc. Nika Šimurina (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Ksenija Vuković (članica povjerenstva)

Kolegici Marijani Bubanić upućujemo čestitke na novoj tituli doktorice znanosti koja će joj sigurno biti poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolegice Bubanić na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak doktorskog rada
Posljednjih desetljeća znanstvena zajednica povećala je interes za istraživanja efektivnog poreznog opterećenja. U okviru navedenog, posebni segment zauzimaju istraživanja odrednica koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća. Stoga je primarni cilj doktorskog rada identificirati odrednice koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća u području djelatnosti J informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj. Vremenski horizont istraživanja primarno obuhvaća razdoblje od 2008. do 2016. godine. Korišteni su sekundarni podaci te metode panel regresijske analize. Nalazi istraživanja pokazuju kako je djelatnost informacija i komunikacija pretežito radno intenzivna. Identificirane odrednice, koje imaju linearan utjecaj na efektivno porezno opterećenje poduzeća iz analizirane djelatnosti su: efektivno porezno opterećenje iz prethodnog razdoblja, veličina, zaduženost, kapitalna intenzivnost, intenzivnost zaliha, radna intenzivnost i stopa rasta realnog BDP-a. Identificirane odrednice razlikuju se ovisno o poduzorcima veličine poduzeća, odjeljcima područja i lokaciji poduzeća. Također, identificiran je i nelinearan utjecaj varijabli veličine, zaduženosti i kapitalne intenzivnosti na efektivno porezno opterećenje poduzeća. 

Summary of doctoral dissertation
In recent decades, the scientific community has increased interest in research on the effective tax burden. Within this, a special segment is occupied by studies of determinants that affect the effective tax burden of companies. Therefore, the primary goal of the doctoral thesis is to identify the determinants that affect the effective tax burden of companies in the section of information and communications in the Republic of Croatia. The time horizon of the research primarily covers the period from 2008 to 2016. Secondary data and panel regression analysis methods were used.
The findings of the research show that the section information and communication is predominantly labour-intensive. The identified determinants, which have a linear impact on the effective tax burden of companies from the analysed section, are: effective tax burden from the previous period, size, leverage, capital intensity, inventory intensity, labour intensity and real GDP growth rate. The identified determinants differ depending on subsamples of firm size, divisions of the section, and firm location. Also, the non-linear impact of the variables size, leverage and capital intensity on the effective tax burden of companies was identified.

 

UPUTE ZA PISANJE DOKTORSKOG RADA PREMA SKANDINAVSKOM MODELU

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi, 

u cilju približavanja praksi sveučilišta u razvijenim zemljama i usporedivosti mogućih oblika izrade doktorskog rada, polaznici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija mogu doktorski rad izraditi (alternativno monografiji) po tzv. skandinavskom modelu. 

Dana 12. srpnja 2022. godine donesene su Upute za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a dokument možete preuzeti na poveznici.
 

Marin Levaj polaznik generacije 2018./2019. stekao titulu doktora znanosti (utorak, 12.07.2022.)

Kolega Marin Levaj, obranio je u utorak 12.7.2022. doktorski rad pod naslovom „Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj (The impact of membership the European Union on macroeconomic and structural indicators in the republic of Croatia) pred povjerenstvom u sastavu:
 • izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić (članica povjerenstva)

Čestitamo kolegi Marinu Levaju na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u daljnjim izazovima s kojima će se suočiti u budućoj znanstvenoj karijeri!

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Levaja na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak doktorskog rada
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta BDP-a i izvoz, a s mikroekonomske pozitivno je djelovala na prihode poduzeća u prerađivačkoj industriji i sektorima međunarodno razmjenjivih i nerazmjenjivih dobara. Također, imala je pozitivan utjecaj na izvoz poduzeća u prerađivačkoj industriji na sjeverozapadu Hrvatske, koja se nalaze bliže zapadnim tržištima.
 
Summary of doctoral dissertation
This paper investigates the macroeconomic and structural changes in the Croatian economy after accession to the European Union. The aim of the study is to quantify the economic effects of Croatia's membership in the European Union and to investigate whether the changes are statistically and economically significant. From the results of the research, it can be concluded that the European Union has had significant positive effects on the Croatian economy. On the macroeconomic side, it had a positive effect on the GDP growth rate and exports, while on the microeconomic side, it had a positive effect on the revenues of companies in the manufacturing industry and in the tradable and non-tradable sectors. It also had a positive impact on the exports of companies in the manufacturing industry in northwestern Croatia, which are closer to Western markets.Doktorica znanosti Zrinka Lovretin Golubić, generacija 2017./2018. (četvratk, 12.05.2022.)

Obranom doktorskog rada „Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala“ (Modification possibilities of the single-factor model on the Croatian capital market) održanom u četvrtak, 12. svibnja 2022.  godine, kolegica Zrinka Lovretin Golubić stekla je titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:   
 • prof. dr. sc. Silvije Orsag (predsjednik Povjerenstva)      
 • doc. dr.sc. Denis Dolinar (mentor i član Povjerenstva)     
 • prof. dr. sc. Mira Dimitrić (članica Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Zrinki Lovretin Golubić na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno biti poticaj u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Područje doktorskog rada odnosi se na financijsku analizu, posebno na modernu teoriju portfolija. U radu su provedene višestruke modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala. Istraživački problem se odnosi na ispitivanje mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela donjostranom betom i drugim mjerama rizika kako bi se testirali i identificirali nagrađeni faktori sistematskoga rizika. Dodatno, modifikacije obuhvaćaju testiranje različitih vrsta financijske imovine za procjenu njihovih očekivanih prinosa, te testiranje različitih benchmark indeksa. Naime, upitna je efikasnost tržišnih benchmarka koji se uobičajeno koriste na hrvatskom tržištu kapitala. Cilj rada je bio pronaći benchmark koji će efikasno i sveobuhvatno predstavljati tržišne rizike u jednofaktorskom modelu procjenjivanja kapitalne imovine. Identifikacija relevantnih faktora rizika te novog benchmarka predstavljaju polaznu točku razvoja novog, modificiranog jednofaktorskoga modela prilagođenog domaćem tržištu kapitala.
 
Summary of doctoral dissertation
The field of research of the thesis is related to financial analysis, in particular to the modern portfolio theory. In the research, multiple modifications of the single-factor model on the Croatian capital market are introduced. The research problem is related to examining the possibility of modifying the single-factor model with downside beta and other risk measures in order to test and identify the rewarded systematic risk factors. In addition, modifications include testing different types of financial assets to estimate their expected returns and testing different benchmark indices. The efficiency of market benchmarks commonly used on the Croatian capital market is arguable. The aim was to find a benchmark that will efficiently and comprehensively represent market risks in a single-factor model of capital asset valuation. The identification of relevant risk factors and the new benchmark represents the starting point for the development of a new, modified single-factor model adjusted to the domestic capital market.
 


Natječaj za nagradu AMAC-UK i nagradu Nenad Bičanić 

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi,
AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj) raspisuje nagradni natječaj za jednokratni posjet znanstvenim ustanovama u Ujedinjenom Kraljevstvu u sklopu projekata iz područja znanosti i kulture.

Cilj je nagrade da se studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

 • Kandidat za ovu nagradu mora biti student na doktorskom studiju jednog od sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili liječnik na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj.
 • Osoba treba imati hrvatsko državljanstvo i stalni boravak i/ili radni odnos u Republici Hrvatskoj.
Prijava treba biti napisana na engleskom jeziku prema prijavnom formatu (http://www.amacuk.net/).

Prijavnicu, pismo preporuke i pismo poziva institucije domaćina treba popuniti i poslati elektroničkom poštom na amacuk1993@gmail.com (svi dokumenti trebaju biti u .pdf formatu) ili poštom najkasnije do 20. travnja 2022. u ponoć.
 • Vijeće Udruge objavit će odluku o dobitnicima nagrada na Godišnjoj skupštini 8. svibnja 2022. godine.

Prijave će ocjenjivati osobe iz različitih znanstvenih područja te je stoga važno da prijava bude pristupačno napisana. Prijave će biti ocijenjene na temelju kvalitete kandidatovog CV-a i predloženog projekta, važnosti predloženog projekta za Republiku Hrvatsku te održivosti veze između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva koju projekt gradi. Vrijednost Nagrade AMAC-UK i Nagrade Nenad Bićanić je £1000 svaka. Nagrada se može utrošiti samo za plaćanje troškova navedenih u projektu te mora biti iskorištena do 1. svibnja 2023. godine. Nakon završetka posjete, dobitnik/ca nagrade dužan/na je poslati pisani izvještaj na engleskom jeziku u elektroničkom obliku (.pdf dokument) koji će biti objavljen na mrežnoj stranici AMAC UK-a (http://www.amacuk.net/). 


Doktorica znanosti Petra Halar, generacija 2017./2018. (četvratk, 10.02.2022.)

U četvrtak, 10. veljače 2022. kolegica Petra Halar, obranila je doktorski rad „Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije“ (Acceptance and Use of Information and Communication Technologies as Determinants of the Internal Audit Performance) pred povjerenstvom:

Prof. dr. sc. Lajoš Žager (predsjednik Povjerenstva)
Prof. dr. sc. Boris Tušek (mentor i član Povjerenstva)
Prof. dr. sc. Neven Vrček (član Povjerenstva)
 
Kolegici Petri Halar upućujemo čestitke na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj da i u budućnosti, potaknuta novom titulom, nastavi ostvarivati značajne znanstvene doprinose!
Sigurni smo će uspjeh kolegice Halar biti poticaj svim polaznicima generacije 2017./2018. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada

U dobu digitalne ekonomije, obilježenom procesima digitalizacije poslovanja i digitalne transformacije poslovnih modela poduzeća i funkcija interne revizije, internim revizorima postaje sve teže ili gotovo nemoguće uspješno ispunjavati njihove individualne odgovornosti u brojnim, sve složenijim i zahtjevnijim angažmanima funkcije interne revizije bez upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Na razini funkcija interne revizije se, stoga, trebaju usvojiti odgovarajuće tehnologije, kao pokretači procesa digitalne transformacije njihovih poslovnih modela, koje interni revizori trebaju prihvatiti i upotrebljavati za ispunjavanje njihovih individualnih odgovornosti, što sve pridonosi pozicioniranju funkcija interne revizije kao ključnih internih nadzornih mehanizama korporativnog upravljanja u dobu digitalne ekonomije. Teorijsko i empirijsko istraživanje u ovom doktorskom radu vođeno je ključnim ciljevima istraživanja: istražiti i analizirati utjecaj digitalne transformacije poslovanja poduzeća na djelovanje funkcija interne revizije i promjene njihovih poslovnih modela, te identificirati, analizirati i sistematizirati, empirijski istražiti i utvrditi najvažnije odrednice, kao i na koji način te odrednice utječu na prihvaćanje i upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija od strane internog revizora za ispunjavanje njegovih individualnih odgovornosti u angažmanima funkcije interne revizije u dobu digitalne ekonomije. Sveobuhvatno i opsežno teorijsko istraživanje, provedeno odgovarajućim znanstvenim metodama, bilo je temelj provođenja empirijskog istraživanja, koje je podijeljeno na kvalitativni i kvantitativni dio.

Summary of doctoral dissertation

In a digital economy era, characterized by digitalization of business processes and digital transformation of business models of companies and internal audit functions, for internal auditors it becomes more and more difficult or even impossible to successfully fulfill their individual responsibilities in numerous, increasingly complex and demanding engagements of the internal audit function without the usage of information and communication technologies. Therefore, appropriate technologies need to be adopted at the internal audit functions’ level, as main drivers of digital transformation process of their business models, that internal auditors need to accept and use for fulfilling their individual responsibilities, what contributes, in the end, to internal audit functions being positioned as a key corporate governance internal monitoring mechanisms in a digital economy era. Theoretical and empirical research in this doctoral dissertation was driven by two key research objectives: to investigate and analyze the impact of companies’ digital business transformation on the internal audit functions’ activities and their business model innovations, as well as to identify, analyze, systematize, empirically investigate and determine the most important determinants and ways on which those determinants influence the acceptance and use of information and communication technologies by internal auditors to fulfill their individual responsibilities in the engagements of the internal audit function in a digital economy era. A comprehensive and extensive theoretical research, conducted by applying appropriate scientific methods, represented the key cornerstone for conducting qualitative and quantitative empirical research.
  
Doktorica znanosti Anita Recher, generacija 2016./2017. (utorak, 14.12.2021.)

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru“ (Relationship between job demands and resources and work-related well-being of managers in public and private sector) Anita Recher je u utorak, 14. prosinca 2021. stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:  
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (predsjednik Povjerenstva)      
 • izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • dr. sc. Maja Tadić Vujčić (članica Povjerenstva)          

Kolegici Aniti Recher čestitamo na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude dodatni poticaj u daljnjoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija

 
Sažetak doktorskog rada

Visoke razine radne dobrobiti rezultiraju brojnim pozitivnim ishodima kako na individualnoj, tako i na organizacijskoj razini zbog čega raste interes znanstvene i poslovne zajednice za navedeno područje. Na radnu dobrobit utječu obilježja posla, a navedena interakcija je objašnjena modelom zahtjeva i resursa posla prema kojem sva obilježja posla mogu biti svrstana u dvije kategorije - zahtjeve i resurse posla. Pregledom literature utvrđen je velik broj istraživanja modela zahtjeva i resursa posla na zaposlenicima različitih zanimanja u različitim organizacijskim okruženjima.  Ipak, s obzirom na razlike u motivaciji osoba koje rade u javnom i privatnom sektoru te sektorske razlike u praksi upravljanja ljudskim potencijalima razvidan je nedostatak empirijskih istraživanja koja detaljnije istražuju razlike i sličnosti modela zahtjeva i resursa posla u dva različita okruženja odnosno u javnom i privatnom sektoru. Provedeno je empirijsko testiranje na 119 menadžera u privatnom sektoru i 85 menadžera u javnom sektoru primjenom strukturnog modeliranja metodom parcijalnih najmanjih kvadrata. Moderatorski utjecaj sektora potvrđen je jedino između radnih prepreka i radne dobrobiti. Za menadžere javnog sektora niske radne prepreke povezane su s višom radnom dobrobiti, a za menadžere privatnog sektora viša razina istih radnih prepreka povezana je s marginalno višom radnom dobrobiti. Permutacijski test pokazao je značajne razlike u vezi između radnih izazova i radne dobrobiti između javnog i privatnog sektora uz snažniju negativnu vezu u privatnom sektoru. Resursi posla pokazuju u oba sektora pozitivnu povezanost s radnom dobrobiti te sektorske razlike u toj vezi nisu utvrđene.
 
Summary of doctoral dissertation

High levels of work-related well-being result in several positive outcomes at both the individual and organizational levels, which is why the interest of the scientific and business community in this area is growing. Work-related well-being is affected by job characteristics, and this interaction is explained by the job demands-resources model. In this model, all job characteristics can be classified into two categories - job demands and resources. A literature review identified many studies of job demands-resources model on employees of different occupations in different organizational environments. However, given the differences in the motivation of people working in the public and private sectors and sectoral differences in human resource management practices, there is a lack of empirical research examining the differences and similarities of job demands-resources model in two different environments; public and private sectors. It was found that the sector is a significant moderator only for the relationship between job hindrances and work-related well-being. For public sector managers, low job hindrances are associated with higher well-being. For private sector managers, the same high job hindrances are associated with marginally higher well-being. The permutation test showed significant differences in the relationship between job challenges and work-related well-being between the public and private sectors, with a stronger negative relationship for the private sector model. Finally, job resources show a positive connection with work-related well-being in both sectors, with no significant differences between them.
Tin Horvatinović, novi doktor znanosti iz generacije 2016./2017. (ponedjeljak, 25.10.2021.)

U ponedjeljak, 25. listopada 2021. održana je obrana doktorskog rada „Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj (The impact of causal and effectual approaches to entrepreneurship on business performance of small and medium entreprises in the Republic of Croatia) kolege Tina Horvatinovića pred povjerenstvom u sastavu: 
 • izv. prof. dr. sc. Mihaela Mikić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Slobodan Ivanović (član povjerenstva)

Kolegi Tinu Horvatinoviću upućujemo iskrene čestitke na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim izazovima u znanstvenoj karijeri.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada

Kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu predstavljaju najrazvijenije mehanizme za razumijevanje poduzetničkog djelovanja. Navedeni pristupi istovremeno se primjenjuju u praksi i iako imaju određene konceptualne sličnosti oni se fundamentalno razlikuju u svojim pogledima na načela kojih se poduzetnik drži te poduzetnički proces kroz koji poduzetnik prolazi. Oba pristupa prvotno su razvijena za fazu osnivanja poduzeća, ali protekom vremena prvenstveno se istražuju u postojećim poduzećima. Samo mali broj istraživanja sagledava utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa na poslovnu uspješnost, a ni u jednom istraživanju do sada nije korišten moderatorski utjecaj industrije. Upravo iz navedenog razloga, tema ovog rada je testirati utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir kontekst poslovanja. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom te je primjenjena metoda modeliranja strukturnih jednadžbi temeljenog na pristupu varijance. Rezultati pokazuju kako kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu pozitivno utječu na poslovnu uspješnost, no njihova zajednička upotreba nije statistički značajna. Nadalje, rezultati pokazuju kako kompetitivnost industrije nema statistički značajan utjecaj na odnos između kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu i poslovne uspješnosti poduzeća, odnosno kompetitivnost industrije nije se pokazala kao statistički značajna moderatorska varijabla.

 
Summary of doctoral dissertation

The causal and effectual approaches to entrepreneurship are the most developed mechanisms for understanding entrepreneurial activity. These approaches are simultaneously applied in practice and although they have certain conceptual similarities, they are fundamentally different in their views on the principles that the entrepreneur adheres to and the entrepreneurial process that the entrepreneur goes through. Both approaches were originally developed for the business start-up phase, but over time are primarily explored in existing businesses. Only a small number of studies look at the impact of a causal and effectual approach on business performance, and no industry has used the moderating influence of industry so far. Precisely for this reason, the topic of this thesis is to test the impact of a causal and effectual approach to entrepreneurship on the business performance of small and medium enterprises in the Republic of Croatia, taking into account the business context. The research was conducted with a questionnaire and the method of structural equation modelling based on the variance approach was applied. The results show that a causal and effectual approach to entrepreneurship has a positive effect on business success, but their joint use is not statistically significant. Furthermore, the results show that the competitiveness of the industry does not have a statistically significant impact on the relationship between the causal and effectual approach to entrepreneurship and the business performance of the company. In other words, the competitiveness of the industry did not prove to be a statistically significant moderating variable. 
Doktorica znanosti Ana Pavković, polaznica generacije 2016./2017. (četvrtak, 14.10.2021.)

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava“ (An Overlapping Generations General Equilibrium Model of Croatian Pension System) u četvrtak, 14. listopada 2021. Ana Pavković je stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:   
 • izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović (predsjednik Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Lorena Škuflić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • dr. sc. Valerija Botrić (članica Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Ani Pavković na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada

Znanstveni doprinos doktorskog istraživanja proizlazi iz uniformne evaluacije makroekonomskih i socijalnih učinaka reformi hrvatskog mirovinskog sustava unutar modela opće ravnoteže preklapajućih generacija koji omogućava odabir optimalnog načina financiranja među pet predloženih alternativa. Primijenjena metodologija nadograđuje Diamondov (1965) neoklasični OLG model, omogućavajući proširenje na tri generacije, državu i dvostupni mirovinski sustav. Empirijskim istraživanjem utvrđeno je da jačanje individualne kapitalizirane mirovinske štednje ima negativan učinak na fiskalnu poziciju gospodarstva, ali pozitivno utječe na akumulaciju kapitala i agregatne štednje, gospodarski rast te blagostanje stanovništva. Suprotno, jačanjem sustava generacijske solidarnosti postiže se povećanje održivosti mirovinskog sustava, no njegov negativan učinak na veći broj makroekonomskih kategorija umanjuje pozitivne implikacije. U uvjetima starenja stanovništva, DC sustav je superiorniji od DB sustava, ali su obje alternative inferiorne u usporedbi s trenutnim sustavom temeljenom na mirovinskim bodovima. Istraživanjem je utvrđeno da buduće reforme trebaju ići u pravcu parametarskih reformi prvog mirovinskog stupa i smanjenja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
 
Summary of doctoral dissertation

The original contribution to knowledge emerging from this doctorate is via the uniform evaluation of economic and social effects of the reforms of the Croatian pension system within an overlapping generations general equilibrium model, which made it possible to assess the optimal means of financing among five proposed alternatives. The methodology applied extends Diamond’s (1965) neoclassical OLG model, building a framework that allows for the existence of three generations, the government, and a two-tier pension system. Findings confirm that increasing individual capitalized pension savings has a negative effect on sustainability, but lead to a growth in aggregate savings, output and welfare. Conversely, strengthening of the public pension system has a negative effect on several macroeconomic categories, which undermines the positive implications on sustainability. Faced with an aging population, the DC system is more appropriate than the DB system, but both alternatives are inferior to the current system established on pension points. The results of the thesis found clear support for implementing parametric reforms of the first pension pillar and reducing pension insurance contributions.
 KONFERENCIJA: Advancing the Concept of ASEAN Open Regionalism: Regional Value Chain and Connectivity, Recovery, And Collective Competitiveness

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi,

u nastavku vam dostavljamo informaciju o konferenciji "Advancing the Concept of ASEAN Open Regionalism: Regional Value Chain and Connectivity, Recovery, And Collective Competitiveness" koju organizira School of Business - IPB University. Flyer konferencije nalazi se na poveznici.

Svi polaznici koji žele i planiraju sudjelovati (sudjelovanje je besplatno) moraju uzeti u obzir da sudjelovanje na ovoj konferenciji ne omogućuje objavu rada u cijelosti u zborniku konferencije, što znači da se ne može priznati kao izvršenje obveze na DS EiPE. 

Isto tako, ako bi netko sudjelovao s radom koji će kasnije biti objavljen u časopisu (sukladno navedenom u flyeru konferencije), ta se objava ne može priznati kao obveza objave rada u časopisu jer je u pitanju objava rada izloženog na konferenciji.Doktorica znanosti Ivana Dvorski Lacković, polaznica generacije 2016./2017. (ponedjeljak, 15.03.2021.)

Ivana Dvorski Lacković obranila je doktorski rad „Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća“ (Analysis of enterprise risk management and connection with entrepreneurial orientation and performance of Croatian companies) u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. Obrana je održana pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Nataša Kurnoga (predsjednica Povjerenstva)      
 • prof. dr.sc. Danijela Miloš Sprčić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca (član Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Ivani Dvorski Lacković na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno pomoći u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak 
Doktorska disertacija usmjerena je na analizu integriranoga upravljanja rizicima u hrvatskim poduzećima te ispitivanje povezanosti integriranoga upravljanja rizicima s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća. Provođenjem eksploratorne faktorske analize identificirane su latentne dimenzije integriranoga upravljanja rizicima: strateška, operativna i nadzorna. Provođenjem klaster analize, temeljem tro-faktorskog modela integriranoga upravljanja rizicima, identificirano je pet homogenih skupina poduzeća, ovisno o načinima kako u svojem poslovanju kombiniraju faktore upravljanja rizicima. Multinomijalnom logističkom regresijom potvrđen je značajan pozitivan utjecaj pripadnosti vanjskog revizora poduzeća Velikoj četvorici revizorskih društava i regionalne orijentacije poduzeća na operativni faktor integriranoga upravljanja rizicima, značajan pozitivan utjecaj veličine poduzeća na nadzorni faktor integriranoga upravljanja rizicima te značajan negativan utjecaj ulaganja u istraživanje i razvoj na strateški faktor. Kako bi se ispitala povezanost integriranoga upravljanja rizicima s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća, korišten je model višestruke linearne regresije uz ispitivanje efekta medijacije. Dokazan je značajan pozitivan utjecaj inovativnosti poduzeća na profitabilnost, razvoj novih proizvoda i usluga te kvalitetu proizvoda i usluga poduzeća. Proaktivnost ima značajan pozitivan utjecaj na rast prodaje, kvalitetu proizvoda i usluga te zadovoljstvo klijenata. Nije dokazan utjecaj sklonosti poduzeća preuzimanju rizika na analizirane financijske i nefinancijske pokazatelje. Poduzetnička orijentacija djeluje na integrirano upravljanje rizicima na način da proaktivnost poduzeća ima značajan pozitivan utjecaj na strateški faktor integriranoga upravljanja rizicima. Analiza utjecaja integriranoga upravljanja rizicima na uspješnost poduzeća ukazuje na značajan pozitivan utjecaj koji strateški faktor ima na razvoj novih proizvoda i usluga. Premda postoje značajne pozitivne veze između analiziranih konstrukata, mehanizmi djelovanja između njih ne potvrđuju efekt medijacije, već sugeriraju da poduzetnička orijentacija i integrirano upravljanje rizicima zasebno djeluju na uspješnost poduzeća.

Summary 
The focus of the doctoral dissertation is analysis of Enterprise Risk Management (ERM) in Croatian companies and its connection to entrepreneurial orientation and performance. The results of exploratory factor analysis indicate three latent dimension of ERM: strategic, operational and oversight. The three-factor model has served as a basis for cluster analysis, whose results indicate existence of five homogenous groups of companies, based on their similarities in ERM factors. The results of multinomial logistic regression have confirmed significant positive influence of external auditor of the company being Big Four and regional orientation of the company on operational ERM factor, significant positive influence of company size on oversight factor and significant negative influence of investment in research and development on strategic factor. Multiple linear regression model with mediation effect has been used in order to analyse the connection between ERM, entrepreneurial orientation and company performance. The results have confirmed significant positive influence of company innovativeness on profitability, development of new products and services and on quality of products and services. Company proactivity has significant positive influence on sales growth, products and services quality and customer satisfaction. Entrepreneurial orientation influences ERM by the significant positive effects of the company's proactivity on strategic ERM factor. ERM has significant positive influence on company performance in the segment of new products and services development, which is driven by the strategic ERM factor. Although significant positive effects between analysed constructs are presents, the mechanisms of their influence do not confirm the mediation effect, but rather suggest that ERM and entrepreneurial orientation influence company performance separately.


Dalibor Greganić, novi doktor znanosti iz generacije polaznika 2016./2017. (srijeda, 10.03.2021.)

U srijedu, 10. ožujka 2021. kolega Dalibor Greganić, zamijenio je titulu magistra znanosti titulom doktora znanosti uspješnom obranom doktorskog rada „Odrednice učinkovitosti  javnoga financiranja sekundarnoga obrazovanja u hrvatskim županijama (Determinants of public finance efficiency of secondary education in Croatia counties). Obrana je održana pred povjerenstvom u sastavu:                                        
 • dr. sc. Predrag Bejaković (predsjednik Povjerenstva)   
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • doc. dr. sc. Marko Primorac (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Daliboru Greganiću na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Greganića na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je učinkovitost javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama. Motivacija za istraživanje proizlazi iz činjenice da, unatoč brojnim i učestalim promjenama i raspravama o kvaliteti i financiranju obrazovanja, u Hrvatskoj ne postoji niti jedna javno dostupna empirijska analiza učinkovitosti javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama kao nositeljima javne funkcije financiranja sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj. S obzirom na ograničene fiskalne kapacitete, efikasno korištenje ograničenih resursa u proizvodnji i alokaciji kvalitetnog obrazovanja predstavlja jedno od najvećih izazova za nositelje politika na regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj ove doktorske disertacije je postojeće teorijske i empirijske spoznaje, koje se većinom temelje na analizama provedenim na nacionalnoj razini, primijeniti na razini hrvatskih županija i time dati doprinos postojećoj domaćoj i inozemnoj literaturi. U skladu s navedenim ciljem, u radu je korištenjem metode omeđivanja podataka (eng. data envelopment analysis, DEA) konstruiran pokazatelj učinkovitosti financiranja obrazovanja na razini županija, a panel analizom su utvrđene temeljne odrednice učinkovitosti. Kao input varijabla u DEA analizi korišteni su izdaci za obrazovanje, dok su kao output korišteni rezultati državne mature za gimnazije i strukovne škole, pribavljeni od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) isključivo za potrebe istraživanja u ovoj disertaciji.
 
Summary
The subject of research of this doctoral dissertation is the efficiency of the public financing of secondary education in Croatian counties. The motivation for the research stems from the fact that, despite of numerous and frequent changes and discussions on the quality and financing of education, there is no publicly available empirical analysis of the effectiveness of public financing of secondary education in Croatian counties. Given the limited fiscal capacity, the efficient use of limited resources in the production and allocation of quality education, represents one of the biggest challenges for politics makers at the regional level in Croatia. The goal of this doctoral dissertation is to apply the existing theoretical and empirical cognitions, which are mostly based on analysis conducted at the national level, on the level of Croatian counties and to contribute this way to the existing domestic and foreign literature. According to the quoted goal, this dissertation has, by using the method of data envelopment analysis (DEA), constructed an indicator of the efficiency of education financing on the county level, and by the panel analysis the dissertation has identified the basic determinants of efficiency. The education expenses were used as an input in the DEA analysis, and as an output were used results of the national graduation for gymnasiums and vocational schools, obtained from the National Centre for External Evaluation of Education (NCVVO), obtained exclusively for the research purposes of this dissertation.

 

Helena Zentner, prva doktorica znanosti u generaciji polaznika 2018./2019. (utorak, 8.12.2020.)

U utorak, 8. prosinca 2020. kolegica Helena Zentner, obranila je doktorski rad Čimbenici zrelosti digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu (Digital business models maturity factors for charter in nautical tourism) pred povjerenstvom u sastavu:   
 • doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak (predsjednica Povjerenstva)       
 • prof. dr.sc. Mario Spremić (mentor i član Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Danijela Gračan (članica Povjerenstva)           

Upućujemo iskrene čestitke kolegici Zentner koja je prva u svojoj generaciji stekla titulu doktorice znanosti te joj želimo da joj nova titula donose ispunjenje na poslovnom i privatnom planu.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Rezultati ukazuju da svi promatrani tehnološki, organizacijski i menadžerski čimbenici imaju pozitivan i statistički signifikantan utjecaj na zrelost digitalnih poslovnih modela, a takav je odnos potvrđen i između veličine poduzeća i zrelosti. Ispitujući međuodnos između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja, utvrđeno je postojanje statistički značajne pozitivne veze između tih konstrukata, kao i između zrelosti digitalnih poslovnih modela i očekivane buduće uspješnosti. Time je istraživački model empirijski potvrđen, a pored toga je istraživanje omogućilo i podroban uvid u značajke i vrste digitalnih poslovnih modela u promatranoj djelatnosti, o čemu nije postojala ranija literatura. Štoviše, značajke i vrste digitalnih poslovnih modela za čarter uspoređene su s onima za rezervaciju turističkog smještaja te su identificirane ključne sličnosti i razlike, niz mogućnosti unaprjeđenja, kao i potencijalni trendovi budućeg razvoja.
 
Summary of doctoral dissertation
The doctoral thesis explores factors influencing the maturity of digital business models for charter in nautical tourism, as well as the relationship between digital business model maturity and business performance. The results indicate that all observed technological, organizational and managerial factors have a positive and statistically significant impact on the digital business models maturity. Such relationship also exists between the company size and digital business models maturity. Examining the relationship between digital business models maturity and business performance, a statistically significant positive relationship between these constructs was found, as well as between digital business models maturity and expected future performance. Thus, the research model was empirically confirmed. In addition, this research provided a detailed insight into the features and types of digital business models in the observed industry. Moreover, the features and types of digital business models for charter have been compared with those for booking tourist accommodation and key similarities and differences have been identified, as well as a number of opportunities for improvement and future development trends.


Doktorica znanosti Lana Cindrić, polaznica generacije 2017./2018. (četvrtak, 15.10.2020.)

Kolegica Lana Cindrić je u četvrtak, 15. listopada 2020., obranom doktorskog rada pod naslovom „Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora“ (Interdependance between group dynamics and supervisory board performance) stekla akademsku titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:
 • doc. dr. sc. Ana Aleksić (predsjednica Povjerenstva)     
 • prof. dr.sc. Darko Tipurić  (mentor i član Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Dejan Kružić (član povjerenstva)
Čestitamo kolegici Cindrić na novoj akademskoj tituli te ističemo činjenicu da je prva među polaznicima generacije upisane ak. god. 2017./2018. obranila doktorski rad. Nadamo se da će joj titula doktorice znanosti biti poticaj u daljnjem profesionalnom i osobnom razvoju te nastavku uspješne akademske karijere.
Isto tako, vjerujemo da će postignuće kolegice Cindrić potaknuti i motivirati kolegice i kolege iz generacije 2017./2018. na završetak  studija odnosno obranu njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Tema ovog doktorskog rada predstavlja otklon od tradicionalne istraživačke paradigme i slijedeći bihevioralni pristup korporativnom upravljanju predlaže primjenu teorijskih saznanja iz područja organizacijskog ponašanja u proučavanju ishoda djelovanja nadzornih odbora. U skladu s tim nadzorni odbor poima se kao vrsta organizacijske grupe, odnosno kao čvrsto povezan sustav koji opstoji i obavlja zadatke unutar organizacijskog konteksta, s jasnim granicama i međuovisnošću članova koja proizlazi iz njihovih zajedničkih ciljeva. Polazište empirijskog istraživanja u radu čini teorijski model prema kojemu ključne procese grupne dinamike u nadzornom odboru čine: (1) kognitivni konflikt, (2) norme truda i (3) primjena znanja i vještina. Pružajući dokaz iz kontinentalnog sustava korporativnog upravljanja u kojemu je ovaj međuodnos bio gotovo zanemaren zaključcima rada osnažuju se teze koje grupnu dinamiku pozicioniraju kao središnju točku u razumijevanju djelotvornosti odbora.
 
Summary of doctoral dissertation
Following the behavioral approach to corporate governance, this doctoral thesis relies on theoretical knowledge in the field of organizational behavior to study the performance of supervisory boards. The main scientific objective of the thesis is to gain an in-depth understanding of the interdependence between the boardroom dynamics process and board task performance. In the proposed theoretical model, three group dynamics processes are examined:  (1) cognitive conflict, (2) effort norms, and (3) use of knowledge and skills. This thesis provides empirical evidence from a continental corporate governance system and ads novel findings that further strengthen the behavioral approach to corporate governance.


Filip Bašić, polaznik generacije 2016./2017. stekao titulu doktora znanosti (srijeda, 14.10.2020.)

U srijedu, 14. listopada 2020. kolega Filip Bašić, obranio je doktorski rad „Primjenjivost financijskih i makroekonomskih indikatora za rano prepoznavanje recesija u posstranzicijskim zemljama Europske unije (Applicability of the financial and macroeconomic indicatiors in forecasting recessions in post-transition countries of the European Union) pred povjerenstvom u sastavu:
 • doc. dr. sc. Vladimir Arčabić (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • doc. dr. sc. Tomislav Globan (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • dr. sc. Tanja Broz (članica povjerenstva)
Kolegi Filipu Bašiću upućujemo iskrene čestitke na tituli doktora znanosti te mu želimo uspjeh u nastavku karijere.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Ana Rep, polaznica generacije 2016./2017. stekla titulu doktora znanosti (četvrtak, 03.09.2020.)

U četvrtak, 3. rujna 2020. Ana Rep je stekla akademsku titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja“ („Impact of disclosure requirements changes on the improvement of financial reporting model”). Obrana je održana pred povjerenstvom:  
 • prof. dr. sc. Katarina Žager (predsjednica Povjerenstva)  
 • doc. dr. sc. Nikolina Dečman (mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare (članica povjerenstva)
Čestitamo Ani Rep na novoj tituli uz želju da joj ona, uz znanje koje je stekla na doktorskom studiju, bude poticaj zadaljnje usavršavanje i napredovanje u akademskoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 

Sažetak doktorskoga rada

Predmet ovoga doktorskog rada financijski su izvještaji kao nositelji informacija na temelju kojih zainteresirani korisnici donose zaključke o poslovanju poduzeća koji im služe za donošenje vlastitih poslovnih odluka i stoga je vrlo važno da pružaju fer i istinit prikaz financijskoga položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Međunarodna istraživanja pokazala su kako financijski izvještaji sadrže prekomjerno irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se istražio uzrok na temelju kojega bi se dale preporuke rješenja toga problema provedeno je testiranje hipoteze prema kojoj je postojanje irelevantnih informacija u financijskim izvještajima posljedica neodgovarajuće primjene načela značajnosti. Dokazano je da financijski izvještaji sadrže značajnu količinu irelevantnih informacija što je posljedica neprimjene svih načela stručne računovodstvene prosudbe. Analizom rezultata druge postavljene hipoteze zaključeno je kako je moguće rješenje problema kreiranje i primjena zasebnoga računovodstvenog standarda o načelima objavljivanja koji bi doprinio povećanju kvalitete formalnoga i materijalnoga aspekta financijskoga izvještavanja, a pritom dugoročno ne bi utjecao na povećanje administrativnih troškova. Potvrđeno je, također, da veličina poduzeća značajno utječe na kvalitetu objavljenih informacija u financijskim izvještajima što dodatno osnažuje potrebu za unaprjeđenjem modela financijskoga izvještavanja mikro i malih poduzeća za koja je predložen model sistematiziranoga oblika bilješki uz financijske izvještaje.
 
Summary of doctoral dissertation

The subject of this doctoral dissertation are financial statements as the fundamental means of communication between a company and its stakeholders. They should contain relevant and faithfully represented information necessary for making good business decisions. According to the research of the international accounting organizations, there is a problem in financial reporting reflected by insufficient disclosure of relevant information and excessive disclosure of irrelevant information. Conducting the research, it is concluded that the existence of irrelevant information in financial statements is consequence of non-appropriate usage of principle of materiality. It is considered that the unification of disclosure requirements of all accounting standards in one standard would greatly facilitate not only the publication, but also the control of the publication of all required information depending on its materiality causing no increase in the administrative costs in long term. By analysing the results of the second hypothesis, the assumption was accepted. It was also confirmed that the company size significantly influences the quality of financial statements, which further strengthens the need to improve the financial reporting model of micro and small enterprises for which a model of systematic notes to the financial statements has been proposed.


Matija Marić, polaznik generacije 2016./2017. stekao titulu doktora znanosti (srijeda, 26.08.2020.)

U srijedu, 26. rujna 2020. kolega Matija Marić, obranio je doktorski rad „Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika“ (The impact of personal demands and personal resources on the relationship between job design and innovative work behavior) pred povjerenstvom u sastavu:
 • prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • izv. prof. dr. sc. Matej Černe (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Matiji Mariću na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim istraživačkim poduhvatima koji ga čekaju u budućoj znanstvenoj karijeri!

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
 
Sažetak doktorskog rada 

Predmet ove disertacije je istraživanje utjecaja usklađenosti dizajna posla te osobnih resursa i zahtjeva na inovativno ponašanje zaposlenika, putem intervenirajuće varijable radne angažiranosti. Inovativno ponašanje zaposlenika je konstrukt na razini pojedinca, a definira se kao oblik proaktivnog ponašanja koji uključuje istraživanje, generiranje, promociju i implementaciju ideja. Istraživanje je provedeno u tri vremenske točke na uzorku od 341 dijade zaposlenika i njihovih nadređenih (menadžera). Rezultati su pokazali da, uz usklađenost u dizajnu posla i neusklađenost u obliku tzv. viška na poslu imaju značajan pozitivan utjecaj na radnu angažiranost. Zatim, radna angažiranost je potvrđena kao intervenirajuća varijabla u odnosu između usklađenosti dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika. Konačno, pokazalo se da osobni zahtjevi nemaju značajan moderatorski utjecaj na radnu angažiranost i inovativno ponašanje zaposlenika. S druge strane, pokazalo se da određeni osobni resursi, suprotno očekivanju, imaju negativan moderatorski utjecaj na radnu angažiranost i inovativno ponašanje zaposlenika.
 
Summary of doctoral disertation

The research aim of this dissertation is to test the effect of job design fit, and personal resources and personal demands on innovative work behavior of employees. The hypothesized mediator in this relationship is work engagement. Innovative employee behavior is a construct at the individual level, and can be defined as a form of proactive behavior which involves exploration, generation, promotion and implementation of ideas. Survey data was collected at three time points, resulting with a total sample of 341 employee-supervisor dyads. The results showed that both job design fit and high-low misfit situations in job design had a positive effect on work engagement. Also, work engagement was confirmed as a mediator of the relationship between job design fit and innovative work behavior. Finally, personal demands did not have a significant moderating effect on either work engagement or innovative behavior. On the other hand, it was demonstrated that specific personal resources, contrary to expectations, had a negative moderating impact on both employee engagement and innovative behavior.
 

Marina Matošec i Ana Marija Stjepić, polaznice generacije 2016./2017. nastavljaju niz uspješnih obrana doktorskih radova (srijeda, 15.07.2020.)
 
U srijedu, 15. srpnja 2020. održane su dvije obrane doktorskih radova, čime je ukupno 5 polaznika generacije 2016./2017. do sada uspješno završilo poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija.
 
Marina Matošec ispunila je uvjete za stjecaje titule doktorice znanosti obranom rada pod naslovom „Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“ (Modeling the effect of fiscal policy on consumer confidence as a predictor of economic activity), održanom pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (predsjednik Povjerenstva)
 • prof. dr.sc.  Mirjana Čižmešija (mentorica i članica Povjerenstva)    
 • dr. sc. Danijel Nestić (član povjerenstva).
 
Ana Marija Stjepić isto je postignuće ostvarila obranom doktorskog rada pod naslovom „Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora“ (The success factors of business intelligence system adoption in small and medium sized enterprises of the tertiary sector). Povjerenstvo je djelovalo u sastavu:
 • prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach (predsjednica Povjerenstva)     
 • prof. dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić (mentorica i članica Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević (član povjerenstva).

Novim doktoricama znanosti čestitamo na izvrsnim rezultatima! Želimo im niz novih postignuća i uspjeha u odabranim, trajno izazovnim znanstvenim područjima istraživanja i podučavanja u budućnosti.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
 
Sažetak doktorskog rada - Marina Matošec
 
Doktorski rad obrađuje tradicionalističku temu o stabilizacijskoj ulozi fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model, kako bi se on što više približio stvarnosti. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno utječući ponajprije na optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci promjena različitih kategorija državne potrošnje i oporezivanja na pouzdanje potrošača u EU članicama. Provjerava se također javlja li se asimetrija u percepcijama ekonomskog okruženja ovisno o fazi poslovnog ciklusa. Prema rezultatima, potrošači negativno percipiraju povećanje državne potrošnje i oporezivanja za gotovo sve promatrane kategorije, a u silaznim fazama poslovnog ciklusa, kad je prisutna veća ekonomska neizvjesnost, potrošači postaju još pesimističniji uslijed istih fiskalnih promjena. Preporuka nositeljima ekonomske politike je da se u EU članicama u svrhu stabilizacije poslovnog ciklusa u situaciji niske javne zaduženosti provodi fiskalna ekspanzija smanjenjem poreznog opterećenja rada i kapitala. S druge strane, u situaciji dužničke krize savjetuje se fiskalna štednja smanjenjem državne potrošnje u sektorima gdje evidentno postoje neefikasnosti.
 
Summary of doctoral dissertation - Marina Matošec
 
Doctoral thesis deals with the traditionalist topic of the stabilisation role of fiscal policy in a rather new way, by including the behavioural component in the economic model. Instead of analysing the widely researched direct effect of fiscal policy on macroeconomic activity through a fiscal multiplier, it examines whether fiscal authorities can act indirectly by influencing first of all consumer confidence. Panel data analysis examines the effects of changes in different categories of government spending and taxation on consumer confidence in the EU member states. It is also checked whether there is an asymmetry in the perceptions of economic environment depending on the phase of the business cycle. Results imply that consumers negatively perceive an increase in government spending and taxation for almost all observed categories, and in the downward stages of the business cycle, when there is greater economic uncertainty, consumers become even more pessimistic due to the same fiscal changes. Some recommendations to the EU economic policy makers is that in order to stabilize the business cycle in a situation of low public indebtedness, fiscal expansion should be carried out by reducing the tax burden on labour and capital. On the other hand, in a situation of a debt crisis, fiscal consolidation is advised by reducing government spending in sectors with evident inefficiencies.
 
 
Sažetak doktorskog rada - Ana Marija Stjepić
 
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija TOE okvira, a koje utječu na uspješno prihvaćanje BIS-a u MSP-ima tercijarnog sektora na području RH. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat BIS-a u hrvatskim MSP-ima tercijarnog sektora najveći utjecaj ostvaruju odrednice organizacijske dimenzije, potom dimenzije okruženja te kao posljednje, odrednice tehološke dimenzije. U okviru dobivenih rezultata, najvažnijima su se pokazale odrednice Pritisak konkurencije, Organizacijska spremnost i Kompatibilnost sustava. Preporuke za daljnja istraživanja temelje se na postojećim ograničenjima rada, a predlažu provođenje istraživanja na većem uzorku, na uzorku velikih poduzeća u RH kao i  na poduzećima preostalih sektora. Također, preporuka je provesti longitudinalno istraživanje te kvalitativno istraživanje na većem broju poduzeća, kao i nadograditi model istraživanja sa dodatnom zavisnom varijablom kojom bi se istražio utjecaj uspješnog prihvata BIS-a na uspješnije poslovanje poduzeća. Važnost doktorskog rada iskazana je kroz nekoliko znanstvenih i aplikativnih doprinosa u kojima se MSP-ima, kao i menadžerima, ponuditeljima/proizvođačima softvera za BIS te konzultatima sa područja IT-a u RH, daju smjernice za uspješnije i jednostavnije provođenje projekta prihvata BIS-a u poslovanju.
 
Summary of doctoral dissertation - Ana Marija Stjepić
 
The topic of this doctoral dissertation is based on research into the determinants that influence the successful adoption of BIS in tertiary sector SMEs in the Republic of Croatia. The TOE theoretical framework was applied to select the determinants which would be considered in the research. The results of the research showed that determinants within the organizational dimension (positive significant influence) have the greatest impact on the BIS acceptance in the tertiary SMEs. This is followed by the determinants within the environmental dimension (positive significant impact) and, finally, the determinants of the technological dimension (partially significant positive impact) with the least impact on BIS acceptance in SMEs in the Republic of Croatia. Given the research results, for SMEs that base their business largely on information and therefore want to embrace BIS in their business, the most important is competitive pressure in the market that will encourage them to make faster decisions and take timely action to adopt BIS. Also, organizational readiness plays an important role, according to which SMEs must have sufficient resources within the enterprise beforehand, and that are needed to successfully adopt BIS. In addition to the two above-mentioned most important determinants, the third determinant belongs to the technological dimension and concerns the compatibility of BIS establishmnet with existing business values, practices and technological infrastructure of SMEs in the Republic of Croatia. The importance of the doctoral thesis is manifested through several scientific and practical contributions in which are given guidelines for more successful and simpler implementation of the BIS acceptance in business are given, especially for SMEs, as well as managers, BIS software providers and IT consultants in the Republic of Croatia.
 

Doktorica znanosti Nora Mustać, polaznica generacije 2016./2017. (utorak, 14.07.2020.)

U utorak, 14. srpnja 2020., obranom doktorskog rada pod naslovom „Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji“ („The analysis of economic transition performance by comparing selected countries with different transition approaches”) akademsku titulu doktorice znanosti stekla je Nora Mustać. Obrana je održana pred povjerenstvom:                               
 • prof. dr. sc. Jurica Šimurina (predsjednik Povjerenstva)                                                    
 • prof. dr.sc. Ivo Družić  (mentor i član Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Đuro Benić (član povjerenstva)
Tim povodom i u uvjerenju da će nastaviti nizati uspjehe u znanstvenoj i nastavnoj karijeri, kolegici Nori Mustać upućujemo iskrene čestitke!  
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada

U doktorskom radu detaljno je i sa više aspekata obrađena problematika ekonomske tranzicije. Ekonomska tranzicija često je kontroverzna zbog uloge svjetskih financijskih institucija u procesu donošenja reformnih mjera. Rad detaljno istražuje različitu uspješnost i ekonomske performanse promatranih zemalja ovisno o pristupu tranziciji koji su zemlje primjenjivale. Istraživački problem ovog doktorskog rada bazira se na ispitivanju različite učinkovitosti ekonomske politike koja je formirala ekonomsku aktivnost u okviru ekonomske tranzicije. Ono što ovom radu daje dodatni znanstveni doprinos je novi pristup istraživanju kroz dvije velike, Kinu i Rusiju, i dvije male ekonomije, Sloveniju i Hrvatsku, sa različitim pristupom tranziciji. Poseban naglasak je stavljen na Washingtonski konsenzus kao središnji okvir i odlučujući faktor u izboru reformnih mjera koje su definirale proces tranzicije u svakoj od četiri analizirane zemlje, ali i u ostalim tranzicijskim zemljama. Temeljni istraživački motiv bio je odrediti ulogu, ali i razloge odabira mjera koje su zapadne financijske institucija propagirale kroz neoliberalne mjere sadržane kroz Washingtonski konsenzus.
 
Summary of doctoral dissertation

In the doctoral thesis, the issue of economic transition is dealt with in detail and from several aspects. Economic transition is often controversial due to the role of global financial institutions in the reform process. The thesis examines in detail the different economic performance of the observed countries depending the path of transition that the countries have applied. The research problem of this doctoral thesis is based on examining the different effectiveness of economic policy that has shaped economic activity within the economic transition. What gives this paper an additional scientific contribution is a new approach to research through two large, China and Russia, and two small economies, Slovenia and Croatia, with different transition paths. The basic research motive was to determine the role, but also to find the reasons for choosing the measures that Western financial institutions propagated through the neoliberal measures contained in the Washington Consensus.


Upute Ekonomskog fakulteta - Zagreb o zaštiti od korona virusa (24.6.2020.)

Ekonomski fakultet - Zagreb kontinuirano prati i poštuje mjere i preporuke Stožera civilne zaštite i Sveučilišta u Zagrebu usmjerene na prevenciju zaraze korona virusom.
Od svih studenata i zaposlenika Fakulteta očekuje se da uredno nastave ispunjavati svoje obveze te da se prilikom dolaska i boravka u zgradi Fakulteta pridržavaju mjera zaštite kao što su:
  - korištenje dostupnih sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu u zgradu,- redovito pranje ruku,
  - držanje propisanog razmaka među osobama u zatvorenim prostorijama od najmanje 1,5 metara,
  - nošenje zaštitne maske te
  - po potrebi, i nošenje zaštitnih rukavica. 

Molimo da se i u prostorima izvan Fakulteta studenti i zaposlenici pridržavaju preporučene udaljenosti od drugih osoba (javni prijevoz, trgovački centri, ugostiteljski objekti itd.). 

U slučaju pojave simptoma zaraze kao što je povišena tjelesna temperatura, studenti i zaposlenici ne smiju dolaziti na Fakultet, nego se trebaju javiti epidemiološkoj službi i/ili svome obiteljskom liječniku. 
U slučaju da netko od studenata ili zaposlenika ima potvrđenu zarazu korona virusom, informaciju treba promptno proslijediti Koordinatoru za COVID-19 izv. prof. dr. sc. Zoranu Wittine na mail adresu zwittine@efzg.hr.

Sigurni smo da će svi studenti i zaposlenici, kao odgovorni pojedinci, prihvatiti i provoditi ove mjere u svrhu zaštite svoga i zdravlja svojih najbližih.


Doktorica znanosti Martina Pezer, polaznica generacije 2016./2017. (srijeda, 10.06.2020.)

U srijedu, 10. lipnja 2020. kolegica Martina Pezer, obranila je doktorski rad „Utjecaj obiteljskih politika u Republici Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama na blagostanje obitelji s djecom“ (Impact of family policies on the well-being of families with children in the Republic of Croatia and selected European countries) pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Anđelko Akrap (predsjednik Povjerenstva)      
 • doc. dr.sc. Marin Strmota (prvi mentor i član Povjerenstva)     
 • dr. sc. Ivica Urban (drugi mentor i član Povjerenstva)          
 • doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić (članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (član povjerenstva)

Čestitamo kolegici Martini Pezer na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj brojna buduća postignuća u kojima će uloženim radom i trudom ostvariti nove znanstvene doprinose!    

Sigurni smo će uspjeh kolegice Pezer biti poticaj svim polaznicima generacije 2016./2017. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija

Sažetak doktorskog rada
Države mjerama obiteljske politike pomažu roditeljima nositi se s izravnim i neizravnim troškovima brige o djeci te pomažu umanjiti jaz između željenog i stvarnog broja djece. U vrijeme gospodarskih, socijalnih, demografskih i fiskalnih izazova diljem Europe, ovo istraživanje analizira utjecaj obiteljske politike na dobrobit obitelji s djecom u Hrvatskoj i pet odabranih zemalja: Grčkoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. U analizi je korišten mikrosimulacijski model poreza i socijalnih naknada EUROMOD te podatci iz EU-SILC ankete. Istraživanje je posebno posvećeno hrvatskoj obiteljskoj politici te donosi i pet reformskih scenarija. Empirijska komparativna analiza je ukazala na nepravedno raspodijeljene potpore za djecu u Hrvatskoj te stoga i manji utjecaj na dohodovnu nejednakost i siromaštvo djece u usporedbi s ostalim zemljama te relativno nisku pokrivenost troškova brige o djeci. Istraživanje je pokazalo da primjenom iskustava drugih zemalja hrvatski sustav potpora za djecu može poboljšati blagostanje obitelji s djecom uz nepromijenjene troškove.
 
Summary of doctoral dissertation
Family policies help parents cope with direct and indirect costs of child-rearing while creating favourable conditions to have children. In times of economic, social, demographic and fiscal challenges throughout the EU, this research explores the impact of family policies on wellbeing of families in Croatia and five countries (Greece, Germany, Slovakia, Sweden and UK). Special emphasis is devoted to the Croatian family policies and five reform scenarios are proposed. Tax-benefit microsimulation model EUROMOD is employed in the analysis with input data from EU-SILC survey. In the comparative empirical analysis Croatia proved to provide the most uneven support for households with children, and also proved to be among the least redistributive systems. The import of chosen family policies from other countries proved to be more successful than the original Croatian policies as measured by the indicators of households' wellbeing. The analysis stresses the question of the effectiveness of current Croatian policies in contrast to the budget size.
 


Branko Stanić, prvi doktor znanosti u generaciji polaznika 2016./2017. (petak, 15.05.2020.)

U petak, 15. svibnja 2020. kolega Branko Stanić, obranio je doktorski rad Odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina (The determinations of budget transparency of Croatian municipalities) pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (predsjednik Povjerenstva)       
 • doc. dr.sc. Velibor Mačkić (prvi mentor i član Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Katarina Ott (druga mentorica i članica Povjerenstva)           
 • doc. dr. sc. Valentina Vučković (članica Povjerenstva)
 • Paulo Reis Mourao, Ph.D. (član povjerenstva)
Dijelimo radost s našim prvim doktorom znanosti u svojoj generaciji! Čestitamo kolegi Branku Staniću na postignuću i želimo mu puno uspjeha u novim i uzbudljivim izazovima  s kojima će se suočiti u budućoj znanstvenoj karijeri!

Vjerujemo da će uspjeh kolege Stanića biti dodatni poticaj kolegicama i kolegama iz generacije 2016./2017. u završavanju njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija

Sažetak doktorskog rada 
Ova doktorska disertacija klasificira postojeće teorijske pristupe u analizi transparentnosti proračuna i empirijski ispituje odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina. Kroz dvije osnovne struje - teorije utemeljene na informacijskoj asimetriji i teorije društvene odgovornosti - sustavno su prikazani teorijski pristupi u analizi proračunske transparentnosti. U empirijskom dijelu disertacije koristi se jedinstvena panel baza podataka u razdoblju od 2014.-2018. i istražuju odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina. Zavisna varijabla je indeks otvorenosti lokalnih proračuna, koji prikazuje godišnju dostupnost ključnih proračunskih dokumenata na službenim općinskim mrežnim stranicama. Ukupno je testirano šest hipoteza kako bi se došlo do optimalne kombinacije instrumenata (odrednica) koje povećavaju transparentnost lokalnih proračuna. Robusna empirijska analiza temelji se na Poissonovoj, logističkoj i prostornoj regresiji. Rezultati pokazuju da je za jačanje transparentnosti općinskog proračuna ključno poboljšati sljedeće instrumente: dohodak lokalnog stanovništva, općinski fiskalni kapacitet po glavi stanovnika, političku konkurenciju, zastupljenost žena u lokalnoj politici i obrazovanje političara. Prostorna analiza dokazala je postojanje pozitivnih prostornih prelijevanja, pokazujući da prakse transparentnosti u širem okruženju općine (susjedi) utječu na razinu njene proračunske transparentnosti. Donose se i preporuke svim razinama vlasti i javnosti za poboljšanje lokalne proračunske transparentnosti, te implikacije rezultata istraživanja na oblikovanje reforme teritorijalnog i fiskalnog ustroja Republike Hrvatske.
 
Summary of doctoral dissertation
This doctoral dissertation classifies the existing theoretical approaches in the analysis of budget transparency - theories based on information asymmetry and theories of social responsibility - and empirically examines determinants of the online budget transparency of Croatian municipalities. The empirical part uses a unique panel database from 2014-18 and the dependent variable Open Local Budget Index (OLBI), which shows the annual availability of key budget documents on municipal official websites. A total of six hypotheses were tested to produce the optimal combination of policy instruments (determinants) that increase local budget transparency. Robust empirical analysis is based on Poisson, logistic and spatial regression. The results show that to strengthen municipal budgetary transparency and political accountability, it is crucial to enhance the following instruments: residents' income per capita, municipal fiscal capacity per capita, political competition, women's representation in local politics, and politicians' education. Spatial analysis proved the existence of positive spatial spillovers, showing that the wider environment of the municipality (neighbors) affects the level of budget transparency of the observed municipality. The implications of these results for the next steps at all levels of government and the general public are also outlined, focusing in particular on the possible application of the results of this research to the inevitable reform of the territorial and fiscal organization of the Republic of Croatia.Odluka o produženju roka studiranja na teret uplaćene školarine studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija (27.02.2018.)

Poštovani kolegice i kolege,

dana 27.02.2018. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta-Zagreb donijelo je Odluku o produženju roka studiranja na teret uplaćene školarine studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija (preuzimanje PDF-a).