Upravljanje međunarodnim turističkim tokovima

Predavači: Prof.dr.sc. Nevenka Čavlek


Opis kolegija
 
U okviru ovoga kolegija izučavaju se determinante svjetskog turističkog tržišta, kritički se analizira sustav strukturnih odnosa unutar sustava turizma te strukturne promjene na svjetskom turističkom tržištu pod utjecajem konsolidacijskih i globalizacijskih procesa. Analiziraju se indikatori kretanja turističke potražnje, definiraju se i klasificiraju faktori koji utječu na usmjeravanje međunarodnih turističkih tokova što predstavlja podlogu za utvrđivanje utjecaja investicijskog kapitala na svjetska turistička kretanja. Re-alokacija kapitala i širenje interesa multinacionalnih korporacija u područje turizma definira kontrolu tokova međunarodne turističke potražnje i razvoja međunarodnog turizma. Analiziraju se strategije za upravljanje promjenama na turističkom tržištu i upravljanje međunarodnim turističkim tokovima.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz upravljanja međunarodnim turističkim tokovima i funkcioniranja turističkog sustava na međunarodnom turističkom tržištu
 • razvijanje vještina i kompetencija za kritičku analizu indikatora kretanja turističke potražnje te faktora koji utječu na uspješno prilagođavanje dinamici promjena na međunarodnom turističkom tržištu
 • kritičko promišljanje o posljedicama strukturnih promjena na svjetskom turističkom tržištu uvjetovanih integracijskim i konsolidacijskim procesima na konkurentnost turističkih destinacija
 • usvajanje znanja potrebnih za utvrđivanje i odabir odgovarajućih upravljačkih strategija na razini turističkih destinacija za upravljanje međunarodnim turističkim tokovima
 
 
Ishodi učenja
 
 • spoznati kritične elemente funkcioniranja turističkog sustava i upravljanja međunarodnim turističkim tokovima
 • kritički analizirati strukturne odnose i promjene na međunarodnom emitivnom i receptivnom turističkom tržištu te klasificirati faktore koji utječu na usmjeravanja turističkih tokova
 • definirati i valorizirati odgovarajuće strategije upravljanja međunarodnim turističkim tokovima na makro i mikro razini turističkih destinacija
 • odabrati optimalnu strategiju upravljanja međunarodnim turističkim tokovima za određenu turističku destinaciju
 • kreirati, prezentirati i kritički argumentirati strateški plan upravljanja međunarodnim turističkim tokovima za određenu turističku destinaciju.
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci