Računovodstvo financijskih instrumenata

Predavač: Prof.dr.sc. Danimir Gulin 


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je upoznavanje s pojmom, značajem i vrstama financijskih instrumenata. Naglasak je na kriterijima sistematizacije financijskih instrumenata pri čemu se zasebno obrađuju pojedine komponente financijskih instrumenata (financijska imovina, financijske obveze i vlasnički instrumenti). Obrađuje se računovodstveni okvir financijskih instrumenata uz naglasak na definiranje kriterija priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata, te prezentiranje financijskih instrumenata u financijskim izvještajima poslovnih subjekata (u financijskom i realnom sektoru). Posebna pozornost se posvećuje problematici mjerenja i određivanja fer vrijednosti financijskih instrumenata na aktivnim i neaktivnim tržištima. Analizira se primjena modela očekivanog gubitka koji predstavlja temelj za procjenu kreditnih gubitaka i provođenja testa umanjenja vrijednosti financijskih instrumenata. Pruža se uvid u pojam, obilježja i svrhu uspostavljanja računovodstva zaštite kao i vrste računovodstva zaštite, prezentiraju se izazovi implementacije računovodstva zaštite, te se obrađuje problematika mjerenja učinkovitosti zaštite.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz područja računovodstva financijskih instrumenata
 • razumijevanje kriterija priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata i načina njihovog prezentiranja u financijskim izvještajima
 • razvoj analitičkog načina promišljanja o praktičnim problemima određivanja fer vrijednosti financijskih instrumenata
 • razumijevanje utjecaja naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnih subjekata
 • razvoj kompetencija za primjenu modela očekivanog gubitka pri određivanju kreditnih gubitaka po osnovi financijskih instrumenata
 • razvoj kritičkog promišljanja o značaju implementacije računovodstva zaštite u svrhu zaštite od rizika u svakodnevnom poslovanju poslovnih subjekata
 
 
Ishodi učenja
 
 • primijeniti stečena znanja pri klasifikaciji financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na klasifikaciju financijske imovine
 • kvantificirati utjecaj primjene različitih modela naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnih subjekata
 • predložiti i argumentirati relevantne inpute za mjerenje i određivanje fer vrijednosti financijskih instrumenata na aktivnim i neaktivnim tržištima
 • kvantificirati utjecaj primjene modela očekivanog gubitka na evidentirane kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata
 • spoznati značaj i važnost primjene računovodstva zaštite te odabrati odgovarajuću vrstu računovodstva zaštite za određeni poslovni subjekt
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci