Sustavi za poslovnu izvrsnost

Predavač: Prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić (nositelj), prof.dr.sc. Katarina Ćurko (izvođač)


Opis kolegija
 
Cilj kolegija je upoznati polaznike s pojmom poslovne izvrsnosti, te prikazati metode i pristupe uvođenja sustava poslovne izvrsnosti u digitalnom okruženju, njihovog mjerenja, kontrole i održavanja. Sistematizirati i prikazati informacijsku tehnologiju koja se koristi kao temelj za razvoj sustava poslovne izvrsnosti, kako na operativnoj, tako i na strateškoj razini. Analizirati i prikazati različite pristupe, metode i programske alate za promjenu,  unapređenje i menadžment poslovnih procesa budući da je izvrsnost poslovnih procesa pretpostavka digitalne transformacije i poslovne izvrsnosti organizacije u cjelini. Definirati i objasniti povezanost strateškog razvoja informacijske tehnologije sa uvođenjem digitalnih poslovnih modela i postizanjem poslovne izvrsnosti u digitalnom okruženju. 
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja iz područja poslovne izvrsnosti primjenom informacijske tehnologije,
 • razvoj vještina i kompetencija za razvoj i analizu sustava poslovne izvrsnosti primjenom informacijske tehnologije te procjenu zrelosti organizacije za uvođenje ovih sustava,
 • kritičko promišljanje o prednostima i potencijalnim izazovima pri odabiru i implementaciji sustava poslovne izvrsnosti, uvažavajući pri tom promjene koje donosi uvođenje digitalnih poslovnih modela,
 • razvoj sposobnosti za izbor odgovarajuće strategije i izradu plana razvoja sustava poslovne izvrsnosti organizacije u uvjetima digitalnog okruženja
 • razvoj kompetencija i vještina za potrebe odlučivanja i rješavanja problema pri razvoju i uvođenju sustava poslovne izvrsnosti
 
 
Ishodi učenja
 
 • razumjeti ulogu sustava poslovne izvrsnosti kao važnog čimbenika sposobnosti poduzeća za uspješno poslovanje; interpretirati i vrednovati učinke implementacije sustava poslovne izvrsnosti uz primjenu informacijske tehnologije u organizaciji;
 • kritički ocijeniti ključne čimbenike uspješnosti sustava poslovne izvrsnosti (kao što su: strateška uloga, menadžment, zaposlenici, kultura) te temeljiti razvoj sustava poslovne izvrsnosti na rezultatima ove ocjene;
 • primijeniti okvire i modele mjerenja zrelosti organizacije za uvođenje sustava poslovne izvrsnosti u poslovnoj praksi i pri znanstvenom istraživanju područja;
 • steći znanja potrebna za razvoj strategije poslovne izvrsnosti i digitalne strategije, kao i za povezivanje ovih strategija sa strategijom organizacije;
 • istražiti evoluciju sustava poslovne izvrsnosti i pripadajuće informacijske tehnologije te prepoznati aktualno stanje i trendove koji će utjecati na daljnja istraživanja sustava poslovne izvrsnosti iz perspektive poslovanja i digitalne transformacije. 
 

Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci