Strateško planiranje i razvoj u turizmu

Predavači: izv. prof.dr.sc. Zvjezdana Hendija


Opis kolegija
 
Kolegijem se utvrđuje kako na rast i razvoj turizma kao kompleksnu društvenu i ekonomsku pojavu, pozitivno i negativno utječu brojne eksterne promjene u njegovom okruženju, ali i one interne koje se javljaju u samom turizmu u globalnim razmjerima. Zbog izrazite senzibilnosti turizma na te utjecaje, kao i zbog brojnih ekonomskih i društvenih učinaka razvoja turizma u nekom prostoru, njegov razvoj treba planirati, što se realizira adekvatnim mjerama turističke politike na svim razinama, od lokalne do nacionalne, pri čemu se strateški razvojni planovi javljaju kao temeljni instrumenti turističke politike.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih znanja o turističkoj politici, strateškom planiranju i razvoju turizma
 • kritički se osvrnuti na ulogu suvremene države i ostalih dionika u procesu upravljanja razvojem turizma na nacionalnoj i destinacijskoj razini
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajuće razvojne strategije i izradu plana razvoja turizma za određeno područje
 • valorizirati pozitivne i negativne ekonomske i društvene učinke razvoja turizma na određeni prostor
 • stjecanje sposobnosti za smanjivanje negativnih učinaka i stihijnosti razvoja turizma na društvo i prostor, te osiguranje održivog razvoja turizma na svim razinama djelovanja na način da se dugoročno zaštiti okoliš, osigura ekonomska efikasnost i društveno osjetljiv razvoj turizma
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u  utvrđivanju razvojne strategije turizma od lokalne do nacionalne razine
 
 
Ishodi učenja
 
 • stjecanje znanja potrebnih za utvrđivanje glavnih eksternih i internih izazova u razvoju turizma
 • utvrditi, valorizirati i kritički se osvrnuti na faktore koji utječu na strateško planiranje razvoja turizma od lokalne do nacionalne razine
 • identificirati i procijeniti utjecaj aktualnih trendova i megatrendova na turističkom tržištu i očekivanih promjena u globalnim razmjerima na strategije razvoja turističkih destinacija
 • stjecanje znanja za kreiranje, prezentiranje i kritičko argumentiranje strateških planova razvoja za turističke destinacije
 • stjecanje znanja za kreiranje i implementiranje koncepta održivog razvoja turizma u turističkim destinacijama
 • osposobljavanje za analitičke i upravljačke poslove u turizmu na svim razinama djelovanja od lokalne do nacionalne razine
 
Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci