Strateški međunarodni marketing

Predavač: Prof.dr.sc. Đurđana Ozretić Došen


OPIS KOLEGIJA

Svrha kolegija je upoznavanje s konceptualnim okvirom koji se primjenjuje u razmatranju teorijskih i metodoloških pristupa znanstvenim istraživanjima u području strateškoga međunarodnog marketinga, s naglaskom na postavljanje problema te ciljeva istraživanja primjerenih razini doktorskog studija. Polaznicima će biti prezentirani izazovi strateškog upravljanja međunarodnim marketingom: prepoznavanje prilika za nastup na međunarodnom tržištu (odabir ciljnog(ih) tržišta, planiranje potrebnih resursa), marketinške strategije nastupa na međunarodnim tržištima (željeno pozicioniranje te odlučivanje o standardizaciji i/ili adaptaciji elemenata marketinškoga miksa kojima će se ono postići), odlučivanje o strateškim marketinškim partnerstvima i savezima, sve u svrhu postizanja i održavanja konkurentnosti poduzeća u uvjetima promjenjivog međunarodnog okruženja.


CILJEVI UČENJA

 • usvajanje naprednih znanja iz strateškog međunarodnog marketinga
 • razvoj vještina analize marketinškog okruženja u cilju prepoznavanja poslovnih prilika na međunarodnom tržištu
 • kritičko, strateško promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni marketinških aktivnosti za nastup i dugoročno poslovanje na  stranom tržištu
 • stjecanje sposobnosti izrade strategije i plana marketinga kao temeljnog instrumenta za odlučivanje u marketingu
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u međunarodnom marketingu

ISHODI UČENJA
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj čimbenika okruženja na odabir stranog(ih) tržišta
 • kritički prosuditi alternativne opcije strategija međunarodnog marketinga za poduzeće na odabranom stranom tržištu
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na potencijalne strateške marketinške programe
 • odabrati strategiju za ulazak i potom za dugoročno poslovanje poduzeća na odabranom stranom tržištu te argumentirati odabir
 • kreirati i prezentirati  strateški plan međunarodnog marketinga za nastup poduzeća na odabranom stranom tržištu

OBLICI NASTAVE
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci