Ekonomika tržišta rada

Predavač: izv.prof.dr.sc. Boris Vujčić


Opis kolegija
 
Ovaj kolegij omogućava studentima upoznavanje sa značajkama tržišta rada. Polazi od mikroekonomske utemeljenosti ponude i ponude i potražnje za radom, prolazeći glavne modele koji opisuju odluke pojedinaca da participiraju na tržištu rada i odluke poduzeća da zapošljavaju radnike. Opisuje način određivanja nadnica, na tržištu, kao i unutar poduzeća, odnosno na internom tržištu. Objašnjava važnost kompenzacijskih shema kao i njihovu raznolikost. Student će naučiti i institucionalne značajke ovog tržišta, koje ga osobito razlikuju od drugih tržišta, poput uloge države kao zakonodavca i kao poslodavca, te ulogu sindikata. Napokon, opisuju se makroekonomske značajke tržišta rada, poput proizvodnosti rada, zaposlenosti i nezaposlenosti, makroekonomskih politika na tržištu rada, daje se komparativni pregled tržišta rada u Hrvatskoj i svijetu te se analiziraju predvidive promjene na tržištu rada u idućih 10/20/30 godina, prvenstveno kao posljedice demografskih kretanja i automatizacije odnosno digitalizacije tržišta rada.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • razviti temeljne modele ponude i potražnje za radom, kao i određivanja nadnica
 • ekonomski analizirati institucionalne značajke tržišta rada
 • naučiti primijeniti uobičajene alate makroekonomske analize na tržište rada
 • komparativna analiza različitosti među tržištima rada, prednosti i nedostaci
 • povezivanje znanja analize tržišta rada i demografije, makroekonomije i mikroekonomije
 
 
Ishodi učenja
 
 • razumjeti specifičnosti tržišta rada u odnosu na ostala tržišta
 • kritički prosuditi utjecaje alternativnih shema određivanja nadnica i općenito kompenzacija na učinkovitost odnosno proizvodnost
 • biti u stanju ocijeniti koji institucionalni okvir daje najbolje rezultate na tržištu rada, s naglaskom na Zakon o radu
 • shvatiti koje politike daju kakve rezultate na tržištu rada, zaposlenost, nezaposlenost i ulaganje u ljudski kapital
 • mogućnost kritičkog shvaćanja promjena na tržištu rada koje su pred gospodarstvom i njihovog učinka, na pojedince, poduzeća i državu, kao i mogućnosti reguliranja tih promjena
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci