Trgovinska politika u uvjetima globalizacije

Predavač:  prof. dr. sc. Nikola Knego, izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević


Opis kolegija
 
Studenti se upoznaju s temeljnim principima trgovinske politike te teorijskim osnovama trgovinske politike. Trgovinska politika se obrađuje u kontekstu suvremenih procesa internacionalizacije, regionalizacije i globalizacije koji bitno utječu na promjenu ciljeva trgovinske politike s makroekonomskog i mikroekonomskog aspekta. U kolegiju se obrađuju odnosi među ciljevima trgovinske politike te značaj trgovinske politike u suvremenom gospodarskom okruženju. Obrazlažu se ključni nositelji trgovinske politike te dionici na koje utječe i koji utječu na trgovinsku politiku. Ističe se odnos trgovinske politike i drugih oblika ekonomskih i socijalnih politika u uvjetima globalizacije. Analiziraju se elementi trgovinske politike i razvojni procesi u distributivnoj trgovini u EU.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja o razvoju distributivne trgovine i trgovinske politike
 • razvoj vještina analize utjecaja globalizacije na promjene u trgovinskoj politici
 • kritičko, strateško promišljanje o međuodnosima dionika u kreiranju trgovinske politike
 • stjecanje sposobnosti oblikovanja ciljeva trgovinske politike
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe rješavanja specifičnih problema i donošenju odluka pri kreiranju trgovinske politike
 
 
Ishodi učenja
 
 • prepoznati i kritički prosuditi suvremene razvojne procese u trgovini u EU
 • proširiti znanje o ulozi distributivne trgovine u suvremenom gospodarskom okruženju
 • ocijeniti važnost sustavnog pristupa formuliranju trgovinske politike
 • vrednovati utjecaj procesa internacionalizacije, regionalizacije i globalizacije na promjenu ciljeva trgovinske politike
 • prepoznati i valorizirati ključne dionike i njihovu ulogu u kreiranju trgovinske politike
 • prezentirati, pozicionirati  i objasniti trgovinski politiku u kontekstu ekonomskih i socijalnih politika u uvjetima globalizacije
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci