Teorije poslovnog upravljanja

Predavači: prof.dr.sc. Danimir Gulin, prof.dr.sc. Dubravka Sinčić Ćorić, professor emeritus Lovorka Galetić, prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof. dr. sc. Alen Stojanović, prof.dr.sc. Silvije Orsag


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je predstaviti temeljne teorije poslovnog upravljanja iz znanstvene  i praktične perspektive.  Ove perspektive uključuju: a) sažeti pregled povijesnog razvoja znanstvene misli b) suvremene rasprave o teoriji i praksi u specijalističkim područjima koja su obuhvaćena:  teorijom financijskog izvještavanja, teorijom marketinga, teorijom strategije, teorijom i praksom kontrolinga, teorijom organizacije i menadžmenta i teorijom financija. Osim što pruža  uvid u temelje i evoluciju teorija poslovnog upravljanja, cilj  kolegija je razvijanje vještina kritičkog promišljanja, artikulacije ideja i argumentiranja u svrhu primjene teorija poslovnog upravljanja u specifičnim kontekstima.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje znanja iz temeljnih teorija poslovnog upravljanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o tome kako se teorije poslovnog upravljanja mogu primijeniti u praksi poslovnog upravljanja 
 • razvoj kompetencija za prepoznavanje koncepata/konstrukata  relevantnih za unapređenje teorija poslovnog  upravljanja
 • stjecanje sposobnosti za odabir i primjenu teorije poslovnog upravljanja primjerenu problemu kojeg treba riješiti u poslovnoj praksi
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe analiziranja obuhvata i implikacija različitih teorija poslovnog upravljanja u odnosu na postojeći problem u praksi
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati teorije poslovnog upravljanja i pripadajuće im koncepte/konstrukte  i modele
 • razgraničiti i provjeriti valjanost podržavajućih i suprotstavljajućih stajališta o teorijama poslovnog upravljanja
 • kritički procijeniti različite alternativne opcije za primjenu teorija poslovnog upravljanja u praksi  u specifičnim kontekstima  
 • vrednovati značaj i  utjecaj i različitih teorija poslovnog upravljanja u odnosu na postojeći problem u praksi
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih promjena  na teorije poslovnog upravljanja
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci