Teorije poslovnog upravljanja

Predavači: prof.dr.sc. Danimir Gulin, prof.dr.sc. Dubravka Sinčić Ćorić, prof.dr.sc. Lovorka Galetić, prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Drago Jakovčević, prof.dr.sc. Silvije Orsag


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je predstaviti temeljne teorije poslovnog upravljanja iz znanstvene  i praktične perspektive.  Ove perspektive uključuju: a) sažeti pregled povijesnog razvoja znanstvene misli b) suvremene rasprave o teoriji i praksi u specijalističkim područjima koja su obuhvaćena:  teorijom financijskog izvještavanja, teorijom marketinga, teorijom strategije, teorijom i praksom kontrolinga, teorijom organizacije i menadžmenta i teorijom financija. Osim što pruža  uvid u temelje i evoluciju teorija poslovnog upravljanja, cilj  kolegija je razvijanje vještina kritičkog promišljanja, artikulacije ideja i argumentiranja u svrhu primjene teorija poslovnog upravljanja u specifičnim kontekstima.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje znanja iz temeljnih teorija poslovnog upravljanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o tome kako se teorije poslovnog upravljanja mogu primijeniti u praksi poslovnog upravljanja 
 • razvoj kompetencija za prepoznavanje koncepata/konstrukata  relevantnih za unapređenje teorija poslovnog  upravljanja
 • stjecanje sposobnosti za odabir i primjenu teorije poslovnog upravljanja primjerenu problemu kojeg treba riješiti u poslovnoj praksi
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe analiziranja obuhvata i implikacija različitih teorija poslovnog upravljanja u odnosu na postojeći problem u praksi
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati teorije poslovnog upravljanja i pripadajuće im koncepte/konstrukte  i modele
 • razgraničiti i provjeriti valjanost podržavajućih i suprotstavljajućih stajališta o teorijama poslovnog upravljanja
 • kritički procijeniti različite alternativne opcije za primjenu teorija poslovnog upravljanja u praksi  u specifičnim kontekstima  
 • vrednovati značaj i  utjecaj i različitih teorija poslovnog upravljanja u odnosu na postojeći problem u praksi
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih promjena  na teorije poslovnog upravljanja
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci