Strateški marketing

Predavač: Prof. dr. sc. Jurica Pavičić


OPIS KOLEGIJA
 
Kolegij uključuje upoznavanje studenata s pojmom i osnovama tržišno-orijentirane strateške analize kao i strateškog planiranja u marketingu. Predstaviti će se proces razvoja marketinške strategije, određivanje osnovne strategije (core strategy) i kompetitivno pozicioniranje. Zatim će se pažnja posvetiti portfolio analizi-BCG, pristupima planiranju portfolia i procesu planiranja portfolia. Analiza tržišta će se obraditi kroz analizu mikro i makro okruženja tj. ekonomskog, političkog, socijalnog, kulturnog i tehnološkog okruženja te analizu konkurencije, kupaca i organizacijskih resursa. Prezentirati će se STP proces kroz segmentaciju i određivanje ciljnog tržišta, bazu segmentacije, identifikaciju i opis segmenata, pristupe segmentiranju tržišta, proces određivanja ciljnog tržišta i strategije pozicioniranja. Kolegijem će biti obuhvaćene i ofenzivne i defenzivne strategije, povezivanje putem strateških saveza i mreža, CRM, e-marketing, interni marketing, alternativne poslovne strategije i trendovi.
 
 
CILJEVI UČENJA
 

 • usvajanje naprednih znanja iz strateške analize i strateškog planiranja u marketingu
 • usvajanje znanja o analizi i planiranju portfolia
 • razvoj vještina analize okruženja u cilju prepoznavanja poslovnih prilika
 • kritičko, strateško promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni marketinških aktivnosti za nastup i dugoročno poslovanje na tržištu
 • stjecanje sposobnosti segmentacije i odabira ciljnog tržišta te odabira strategije pozicioniranja
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u marketingu
 
 
ISHODI UČENJA
 
 • kritički prosuditi alternativne opcije osnovne strategije za poduzeće na odabranom tržištu
 • upotrijebiti primjerene pristupe analize i planiranja portfolia
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj čimbenika okruženja na odabir strategije marketinga
 • odabrati pristup segmentaciji i određivanju ciljnih tržišta te odabrati odgovarajuću strategiju pozicioniranja
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na potencijalne strateške marketinške programe
 
 
OBLICI NASTAVE
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci