Etika u poslovanju

Predavači: prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić


Opis kolegija
 
Kolegij obuhvaća ključne teme povezane s područjem morala, etika i aplikativne etike u poslovanju. Biti etičan i etično djelovati ne predstavlja fiksno, nepromjenjivo, univerzalno aplikativno stanje do kojeg se došlo primjenom poslovnih uzusa i aktivnosti u praksi i načina na koji su isti integrirani u poslovno djelovanje. Biti etičan profesionalac zahtjeva stalno ulaganje u sebe, način na koji donosimo odluke i djelujemo. Poslovan etika stoga predstavlja aktualnost i konstantno mijenja svoju pojavnost mijenjajući pri tome i granice mogućeg. Ona predstavlja osnovu za kratkoročnu izvedbu ali i dugoročno zdravlje kako pojedinca tako i organizacije kao i sustava unutar kojeg djeluje. Unutar kolegija će se raspraviti o tome kako se etičke organizacije stvaraju kroz etičko vodstvo i organizacijske strukture i sustave. Posebnost kolegija se ogleda u njegovom snažnom fokusu na etiku u znanstveno-istraživačkom djelovanju i sve dvojbe situacije u kojima se može zateći mlada znanstvenica ili znanstvenik. Kroz kolegij se također radi na osvještavanju kako mnoge norme znanstveno-istraživanja promoviraju niz drugih važnih moralnih i društvenih vrednota, kao što su društvena odgovornost, ljudska prava, dobrobit ljudi, poštivanje zakona, javno zdravlje i sigurnost. Etički propusti u znanstveno-istraživačkom radu mogu značajno formirati odnose među ljudima posebno u suvremenom, umreženom svijetu koji mogu imati trajne reputacijske reprekusije. Studenti će moći prepoznati važnost i načine na koji različiti čimbenici oblikuju etičko odlučivanje. Na kraju, unutar kolegija se daju različite perspektive u donošenju odluka poput one zasnovane na utilitarizamu, individualizamu, moralnim pravima, pravdi te pozitivizmu kao i praktične pristupe za donošenje etičkih odluka u privatnom i profesionalnom životu. Zato će se na kolegiju stalno raditi na shvaćanju šireg konteksta etike i sustava vrednota u društvu u tranziciji.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i holističkih znanja iz etike i poslovne etike
 • identificiranje ključnih recentnih poslovnih događaja koji imaju i zahtijevaju etičku dimenziju menadžmenta
 • determiniranje važnosti etike i kodeksa znanstveno-istraživačkog djelovanja
 • objasniti i odrediti različite okvire za donošenje odluka, te usporediti, kontekstualizirati i raspraviti ključne elemente glavnih teorija etike
 • razvoj vještina za analizu poslovnih situacija iz etičke i moralno-vrijednosne perspektive te načine za rješavanje etičke dileme
 • identificirati važne dionike za organizaciju i spoznati kako menadžeri uravnotežuju interese različitih dionika
 • kritički proučiti pretpostavke i vrijednosti koje donose ljudi različitog podrijetla složen poslovni svijet
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja poslovne etike na razini koja odgovara studentima doktorskog studija poslovne ekonomije
 • razumijevanje i primjena odgovarajućih modela donošenja etičkih odluka koji su važni za menadžere i poslovne ljude općenito
 • razviti i demonstrirati vještine pisane komunikacije na materinjem jeziku putem izrade individualnih kritičkih osvrta, konstruktivnih rasprava na nastavi i izrade individualnih projekata
 • razaznati i selektirati relevantne i kvalitetne znanstvene i stručne izvore na materinjem i engleskom jeziku kroz pretraživanje knjižnične građe i drugih izvora podataka na temu poslovne etike i srodne teme
 • proširivanje usvojenog znanja na naprednije specijalizirane teme potrebne kako bi se provelo vlastito istraživanje iz ovog područja
 • sintetizirati temeljna znanja o društvenoj odgovornosti poduzeća te upoznavanje i pripremanje za djelovanje u poslovnom svijetu koji se konstantno mijenja i prilagođava novonastalim situacijama
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • studije slučaja
 • tematske rasprave na satu
 • samostalni zadaci i prezentacije
 • kritički osvrt (pisano i usmeno)