Teme iz primijenjene makroekonomije

Predavač: doc. dr. sc. Vladimir Arčabić


Opis kolegija
 
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim teorijama za analizu stabilizacije i konvergencije te razviti analitičke vještine potrebne za empirijsku analizu. Kolegij kombinira teorijske spoznaje i empirijske alate za makroekonomske teme poput utjecaja šokova ponude i potražnje na poslovne cikluse te konvergencije u modelu s egzogenim rastom. Uloga šokova ponude i potražnje se promatra iz perspektive kratkog roka i stabilizacijske funkcije ekonomske politike. Konvergencija se promatra iz dugoročne perspektive modela gospodarskog rasta. U okviru kolegija će se koristiti ekonometrijski alati za analizu problema. Šokovi ponude i potražnje će se analizirati u okviru VAR i SVAR modela. Pitanje konvergencije će se analizirati pomoću testova jediničnog korijena (engl. unit root test), testova kointegracije, te će se promatrati problem klubova konvergencije pomoću log t testa Phillipsa i Sula (2007).

 
Ciljevi učenja
 

 • Upoznavanje s temeljnim teorijama za analizu stabilizacije i konvergencije
 • Razvijanje analitičkih vještina za empirijsku analizu
 • Povezivanje teorije i empirijskih alata za formiranje i testiranje istraživačkog problema
 • Upoznavanje s recentnom literaturom i formiranje samostalnog istraživačkog pitanja
 • Upoznavanje s radom u softverskim paketima RATS i STATA
  
Ishodi učenja
 
 • Razumijevanje i kritičko promišljanje o teorijama stabilizacije i konvergencije
 • Iskustvo rada u softverskim paketima RATS i STATA
 • Razumijevanje i primjena ekonometrijskih modela u empirijskoj analizi na vlastitim podacima
 • Poznavanje recentne literature iz područja makroekonomije
 • Iskustvo testiranja teorijskih modela empirijskim alatima
 
Oblici nastave
 
 • Predavanja
 • Rad u softverskim paketima
 • Samostalni zadaci
 • Eseji