Makroekonomska analiza

Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Zoran Kovačević , Izvođač nastave: Prof.dr.sc. Josip Tica


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je upoznati studente s makroekonomskim modelima fokusiranim na problematiku male otvorene ekonomije, napraviti pregled osnovnih statičkih i dinamičkih modela kratkog, srednjeg i dugog roka, te prezentirati osnovnu intuiciju i metodološke posebnosti dinamičkih modela opće ravnoteže. Predavanja će obuhvatiti modele ciljanja inflacije, pariteta kamatnih stopa, nesavršene supstitabilnost imovine; upravljanja i održivost javnog i vanjskog duga; frikcija, potrošnje, investicija i realnih poslovnih ciklusa; teorija ljepljivih i rigidnih cijena, nezaposlenosti i novokeynesijanskih modela. Fokus predavanja, vježbi i studentskih zadataka je na izvođenju teoretskih modela, analizi pretpostavki i rezultata modela, te u konačnici na empirijskoj provjeri predviđanja i pretpostavki teoretskih modela. Studentima će se ukazati na važnost strukturiranja analize teoretskih modela u kontekstu komparativne raščlambe pregleda empirijskih radova, prikupljanja statističkih podataka i primjene statističkih i ekonometrijskih metoda, kao i interpretacije rezultata empirijskih istraživanja u kontekstu teoretskih očekivanja koja proizlaze iz makroekonomskih teoretskih modela.
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz makroekonomske analize
 • stjecanje sposobnosti kritičkog odabira odgovarajućih modela i pretpostavki modela u vlastitom nezavisnom društvenom, odnosno ekonomskom istraživanju
 • razvoj kompetencija za primjenu odgovarajućih makroekonomskih modela i ekonometrijskih tehnika u vlastitom nezavisnom ekonomskom istraživanju
 • usvajanje vještina potrebnih za primjenu odgovarajuće statističke potpore kako bi se provelo vlastito empirijsko istraživanje te potvrdilo ili opovrglo predviđanja teoretskih makroekonomskih modela od interesa na stvarnim podacima
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrjednovanje stručnih i teoretskih znanstvenih empirijskih  makroekonomskih istraživanja temeljem analize pretpostavki modela i empirijske provjere modelskih predviđanja
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja makroekonomske analize na razini koja odgovara studentima doktorskog studija iz polja društvenih znanosti, a posebno ekonomije
 • razumijevanje i primjena odgovarajućih makroekonomskih modela i prikladne statističke metodologije potrebne kako bi se provelo vlastito ekonomsko empirijsko istraživanje na stvarnim podacima
 • proširivanje usvojenog znanja na naprednije specijalizirane teme potrebne kako bi se provelo vlastito makroekonomsko istraživanje
 • stjecanje iskustva i vještina u primjeni statističkih alata za provođenje vlastitog makroekonomskog istraživanja na statističkim podacima
 • stjecanje znanja za adekvatnu interpretaciju rezultata empirijskog istraživanja u kontekstu predviđanja, odnosno odbacivanja implikacija na makroekonomskih teoretskih predviđanja
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • kompjuterske radionice
 • samostalni zadaci