Teorija i politika razvoja realnog sektora nacionalnog gospodarstva

Predavač: Prof.dr.sc. Ivo Družić


Opis kolegija
 
Cilj je kolegija upoznati studente s teorijskom podlogom i načelima ekonomske racionalnosti u osiguranju dinamičke ravnoteže između realnog (nefinancijskog) i financijskog sektora nacionalnog gospodarstva kao bitne pretpostavke održivog ekonomskog rasta. Strukturni odnosi realnog  (nefinancijskog) i financijskog sektora analiziraju se u kontekstu malog otvorenog gospodarstva koristeći i dugoročna kretanja makroekonomskih varijabli hrvatskog gospodarstva. Kolegij povezuje standardne alate napredne ekonomske analize u ocjeni učinkovitosti financijske i monetarne politike u osiguranju makroekonomske stabilnosti s naprednim sektorskim modelima rasta i input-output analizom. Kolegij integrira analizu realnih proizvodnih, prirodnih i intelektualnih resursa s procjenom mogućih scenarija rasta i oportunitetnih troškova optimalne uporabe oskudnih resursa.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • upoznavanje s temeljnim teorijskim pristupom u analitičkom integriranju standardnih makroekonomskih varijabli s varijablama sektorske strukture nacionalnog gospodarstva
 • razvijanje analitičkih znanja o integriranom sustavu društvenih računa: računu nacionalnog bogatstva, računima nacionalnog dohotka, računima monetarno-kreditnih tokova  i računima međusektorskih (input-output tokova)
 • povezivanje bilanci nacionalnog bogatstva; bilance prirodnog bogatstva i bilance stanovništva s razvojnim projekcijama modela rasta
 • upoznavanje sa suvremenom međunarodnom naprednom analizom i literaturom koja tretira strukturu, dinamiku i ograničenja odnosa primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora u  projekcijama mogućih stopa rasta
 • stjecanje sposobnosti analize kružnog tijeka gospodarske aktivnosti putem sustava računa nacionalnog dohotka: račun primanja i izdavanja stanovništva, računi osobne potrošnje, računi javne potrošnje, računi investicija i računi odnosa s inozemstvom
 • identifikacija teorijskih i analitičko-statističkih prednosti i ograničenja u formulaciji razvojne orijentacije malog otvorenog gospodarstva
 

Ishodi učenja
 
 • razumijevanje i kritičko promišljanje značenja povezanosti realnog i financijskog sektora za održivu strategiju razvoja nacionalnog gospodarstva
 • stjecanje iskustva u primjeni kompleksnog sustava društvenih računa kao pretpostavke formuliranja konzistentnih razvojnih ciljeva
 • stjecanje stručnih znanja potrebnih za selekciju faktora kritičnih za ubrzanje gospodarskog rasta
 • poznavanje metoda identifikacije konkurentskih razvojnih niša malog otvorenog gospodarstva na globalnom tržištu
 • sposobnost povezivanja sektorske strukture, razvojnih niša i optimalne stope rasta nacionalnog gospodarstva
 • razvijanje sposobnosti analize i selekcije faktora bitnih za odabir i realizaciju održive razvojne strategije
 • stjecanje sposobnosti procjene oportunitetnih troškova i eksternalija ubrzanog ekonomskog rasta
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • praktikum
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci