Paradigme i metodologije planiranja i poslovne analize

Predavač: prof.dr.sc. Silvije Orsag


Opis kolegija
 
Kolegij je oblikovan s ciljem razvijanja kompetencija za proces planiranja i analize, zasnovanih na stjecanju znanja o povezanosti razvoja tehnologija poslovnog upravljanja i rasta kompleksnosti unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća. Studente se upoznaje s teorijom sistema i konceptom održivog razvoja kao preduvjeta cjelovitog razvoja poduzeća, pri čemu je potrebno razumijevanje poimanja i razvoja teorija poduzeća i škola strategijske misli u povijesnom kontekstu. Objašnjava se proces poslovnog upravljanja, poslovnog odlučivanja i razvoja poslovnog problema, nakon čega se predstavljaju temeljni pristupi procesa oblikovanja strategije, strukturni i resursni. Poseban dio ovog kolegija usmjeren je na stjecanje znanja o dijagnostičkim i prognostičkim metodama i modelima poslovne i strategijske analize razvojnog jaza. Cilj predmeta je utemeljiti umreženi način mišljenja kao pristup spoznavanja mogućnosti analize i planiranja razvoja poduzeća te sukladno tome osposobiti polaznike u korištenju pripadajućih metoda i modela.
 
 
Ciljevi učenja 

 • razumijevanje osnovnih teorijskih postavki analize i planiranja u okviru održivog razvoja
 • razumijevanje važnosti cjelovitog načina mišljenja u procesu analize i planiranja
 • usvajanje znanja o mjestu i ulozi analize i planiranja u upravljanju rastućom kompleksnosti
 • razumijevanje različitih metoda i modela dijagnoze i prognoze unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća
 • razvoj kompetencija sa svrhom pravilnog korištenja različitih metoda i modela dijagnoze i prognoze razvojnog jaza
 • stjecanje sposobnosti vrednovanja različitih strategijskih opcija u skladu s ciljevima opstanka poduzeća i povećanja bogatstva vlasnika
 
 
Ishodi učenja 
 • uspoređivati i analizirati kompleksnost na makro, mezo i mikro razini
 • integrirati kvantitativne i kvalitativne modele i metode analize i planiranja u procesu upravljanja vrijednošću poduzeća
 • vrednovati zaključke dijagnoze polazne i prognoze buduće upravljačke situacije te na temelju provedenih analiza argumentirati različite strategije i strategijske opcije
 • analizirati razvojni jaz primjenom adekvatnih metoda i modela pripadajućih strukturnom i resursnom pristupu oblikovanja strategije
 • integrirati stečena znanja u rješavanju problema razvojnog jaza na svim upravljačkim razinama
 
 
Oblici nastave 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci