Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Informacije o studiju

Kome je namijenjen sveučilišni specijalistički studij Marketinški menadžment?

Sveučilišni specijalistički studij Marketinški menadžment namijenjen je sadašnjim i budućim menadžerima marketinga kako bi unaprjeđenjem znanja i vještina postigli ispunjenje osobnih ciljeva i ciljeva poduzeća u kojima rade. Studij polaznicima pruža mogućnost za osobni razvoj, uvjete za timski rad te okruženje u kojem će učiti i stjecati samopouzdanje.

Studij je namijenjen osobama koje upravljaju marketinškim aktivnostima:

 • direktorima marketinga (CMO)
 • upraviteljima proizvodom (product managerima)
 • upraviteljima markama (brand managerima)
 • upraviteljima marketinškom komunikacijom
 • direktorima prodaje i distribucije
 • upraviteljima cijenama
 • voditeljima marketinških projekata
Osim ekonomistima, studij je namijenjen i neekonomistima koji rade na marketinškim pozicijama, a uz svoju osnovnu struku žele steći i specijalizaciju u marketingu.

Curriculum studija oblikovan je po uzoru na suvremene poslijediplomske studije i poslovne škole zapadnoeuropskih i američkih sveučilišta. Uz to, uvažili smo prijedloge vodećih marketinških menadžera u hrvatskim poduzećima, posebice u praktičnim pitanjima poslovanja. 

Rezultat ovog pristupa su obvezni i izborni kolegiji koji svojim sadržajem pokrivaju sve aspekte suvremene marketinške prakse. Odabirom izbornih kolegija polaznici se mogu specijalizirati za područja marketinga koja su povezana s njihovim trenutnim radnim mjestom.

Obveze na studiju

Za uspješni završetak studija potrebno je ispuniti sljedeće obveze:

 • prisustvovati na 70% nastave od ukupnog fonda sati svakog kolegija
 • položiti razlikovne kolegije (polaznici neekonomisti)
 • položiti četiri obvezna kolegija
 • položiti pet izbornih kolegija (od deset ponuđenih)
 • izraditi jedan pisani rad (analiza slučaja/seminarski rad)
 • izraditi i obraniti specijalistički poslijediplomski rad

Polaznici, diplomirani ekonomisti nekog od smjerova koji nije Marketing prije polaganja obveznih i izbornih kolegija polažu dva stručna kolegija (Marketing i Ponašanje potrošača) ukoliko ih nisu polagali na dodiplomskom studiju. Polaznici koji nisu diplomirani ekonomisti prije polaganja obveznih i izbornih kolegija polažu dva ekonomska kolegija (Makroekonomija i Mikroekonomija) i dva stručna kolegija (Marketing i Ponašanje potrošača).

Nastava prilagođena polaznicima

Raspored izvođenja nastave prilagođen je zaposlenim profesionalcima. Zbog prilagođenih termina predavanja i njihove važnosti za uspjeh na studiju podrazumijeva se prisustvovanje na 70% od ukupnog fonda sati svakog kolegija. Nastava na studiju traje dva semestra (proljetni i jesenski). Svaki semestar traje tri mjeseca s pet ciklusa (tjedana) nastave. U prvom i drugom semestru polaznici slušaju četiri obvezna i najmanje pet izbornih kolegija. Osim toga, polaznici koji nisu diplomirani ekonomisti ili su diplomirani ekonomisti nekog od smjerova koji nije Marketing moraju položiti ekonomske i/ili stručne predmete za koje će nastava biti organizirana u predsemestru (25 sati za svaki predmet) tijekom siječnja i veljače tekuće godine. Satnica je oblikovana tako da se predavanja održavaju od ponedjeljka do petka u poslijepodnevnim satima (od 16:30 do 21:00 sati odnosno 25 sati nastave tjedno).

Uz predavanja, studij značajno naglašava samostalni rad i timski pristup. Nastava se sastoji od predavanja, seminara, vježbi, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada. Uz predavače navedene u nastavnom planu, u izvođenju nastave sudjelovat će i ugledni stručnjaci iz prakse, nastavnici s drugih fakulteta i sveučilišta te stručnjaci za pojedina područja iz državnih tijela. Povratna informacija polaznika o zadovoljstvu izvedbom nastave izrazito je važna. Krajem svakog semestra za svaki kolegij i za svakog predavača (uključujući i goste predavače) provode se anonimne ankete.

Svake godine nastava počinje u siječnju, veljači ili ožujku, ovisno o tome jeste li polaznik neekonomist, ekonomist smjera koji nije marketing ili ekonomist smjera marketing, i to:

 • neekonomisti - siječanj (predsemestar)
 • ekonomisti smjera koji nije marketing - veljača (predsemestar)
 • ekonomisti smjera marketing - ožujak (1. semestar, traje do kraja svibnja)

Nastava za sve polaznike traje do kraja studenog iste godine (2. semestar traje od rujna do studenog).

Bodovni sustav

Bodovni sustav studija iskazan je ECTS bodovima. Studij ukupno nosi 60 ECTS bodova prema sljedećoj strukturi:

 • obvezni kolegij - 6 ECTS bodova (potrebno položiti sva četiri kolegija, ukupno 24 ECTS boda)
 • izborni kolegij - 4 ECTS boda (potrebno položiti pet kolegija, ukupno 20 ECTS bodova)
 • pisani rad (analiza slučaja/seminarski rad) - 4 ECTS boda
 • specijalistički poslijediplomski rad - 12 ECTS bodova

Pisani rad (analiza slučaja/seminarski rad)

Tijekom studija polaznici moraju izraditi jedan pisani rad (analiza slučaja ili seminarski rad). Pisani rad polaznik izrađuje u dogovoru s odabranim nastavnikom iz područja nekog od odslušanih kolegija. Pisani rad predaje se u dva primjerka, od čega jedan predmetnom nastavniku, a drugi tajniku studija. Predmetni nastavnik ocjenjuje uspješnost pisanog rada u indeks i na prijavnicu, a polaznik je dužan nakon upisa ocjene dostaviti elektroničku verziju pisanog rada tajniku studija.

Specijalistički poslijediplomski rad

Pisanjem i obranom specijalističkog poslijediplomskog rada polaznici završavaju pohađanje studija Marketinški menadžment, stoga je toj aktivnosti potrebno pristupiti s posebnom pažnjom. Zahtjev za prijavu teme specijalističkog poslijediplomskog rada polaznici mogu podnijeti u dogovoru s potencijalnim mentorom nakon prikupljena 24 ECTS boda (polaganjem ispita i pisanjem pisanog rada). Popunjeni obrazac za prijavu teme specijalističkog poslijediplomskog rada, s potpisima polaznika i potencijalnog mentora te potrebnim prilozima, kandidat podnosi tajniku studija. Nakon razmatranja zahtjeva na Vijeću studija i Odboru za specijalističke poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta-Zagreb, Fakultetsko vijeće će imenovati Povjerenstvo od tri člana za ocjenu teme i podobnosti kandidata te odrediti mentora. Za obranu specijalističkog poslijediplomskog rada polaznik mora prikupiti najmanje 48 ECTS bodova.

Akademski naziv

Polaznici izvršenjem svih obaveza i završetkom studija stječu akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke (npr. specijalist marketinškog menadžmenta). Kratica naziva je spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.