Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upis na MBA studij

Natječaj za upis na poslijediplomski studij
Ekonomski fakutet - Zagreb raspisao je Natječaj za upis nove generacije studenata na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj 2024./2025. godini. Više o natječaju možete saznati ovdje, a za dodatne informacije možete se javiti tajnicima studija, izv. prof. dr. sc. Ireni Pandža Bajs na ipandza@efzg.hr, te izv. prof. doc. dr. sc. Ani Aleksić Fredotović na aaleksic@efzg.hr

Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2024. godine.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće:
 1. Obrazac prijave 
 2. Ovjerene kopije diploma svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
 3. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
 4. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,5).
 5. Domovnicu - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana.
 6. Izvadak iz matice rođenih - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih.
 7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.
 8. Životopis.
 9. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba).
 10. Studenti koji se prijavljuju za upis na temelju završenog stručnog diplomskog studija dužni su dostaviti potvrdu o radnom stažu - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca s naznakom radnog mjesta.
 11. Kandidat koji sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili stručni diplomski studij, nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za studente poslijediplomskih studija
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ“
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti i u Referadi za studente poslijediplomskih studija na navedenoj adresi odnosno putem:  
- e-maila: ssantek@efzg.hr ili nnimac@efzg.hr
- telefona: 01/238-3288; 01/238-3218


Uvjeti upisa

Da bi ostvarili pravo upisa na sveučilišni specijalistički studij svi zainteresirani kandidati trebaju imati:
 1. Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
 2. Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.
 3. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
 4. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika.

Školarina i način plaćanja studija
Cijena studija je 8.062,91 eura (60.750,00 kn) i u istu su uključeni svi nastavni materijali (knjige, licence za softvere i računalne simulacije koje se koriste na nastavi). U slučaju da polaznik samostalno plaća školarinu može je platiti u tri rate. Ukoliko poduzeće (organizacija, institucija) plaća studij školarinu plaća jednokratno ili maksimalno u dvije rate. 
 
Napomena: U cijenu studija nisu uključeni ispiti razlike (za polaznike „neekonomiste“, 1. Makroekonomija, 2. Mikroekonomija, 3. Osnove poslovnog upravljanja, 4. Računovodstvo za poslovno upravljanje).  Navedena nastava (25 sati po kolegiju)  i polaganje ispita se dodatno plaća u iznosu od 179,18 eura (1.350,00 kn) po kolegiju. To znači da se za četiri predmeta razlike treba dodatno izdvojiti 716,72 eura (5.400,00 kuna).