Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Informacije o studiju

O SS-u „POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA“
Program i nastavni plan studija oblikovan je po uzoru na poslijediplomske studije iz područja poslovnog upravljanja (MBA) vodećih europskih i američkih poslovnih škole vodećih sveučilišta. Pri kreiranju programa uvažene su hrvatske specifičnosti do kojih se došlo iskustvom i mišljenjima vodećih hrvatskih menadžera. Program je tako koncipiran da je ostvarena sukladnost sveučilišnim kriterijima koji se temelje na bolonjskom procesu reforme visokoškolskog obrazovanja i isti ima dopusnicu od Sveučilišta u Zagrebu.
 
U tijeku je upis 38. generacije polaznika SS-a „Poslovno upravljanje - MBA“ (akademska godina 2024/2025) - https://www.efzg.unizg.hr/natjecajSSS

Nakon uspješnog završetka studija „POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA“ polaznici stječu slijedeće kompetencije:
 
VJEŠTINE

Usmjerena teorijska znanja i vještine koja osiguravaju osposobljenost za primjenu najviših menadžerskih dostignuća u poslovnoj praksi kroz kreiranje vizije i ostvarivanje misije svih vrsta poslovnih subjekata u promjenjivim tržišnim okolnostima tijekom vremena uz povećanje efikasnosti što će omogućiti  preuzimanje veće menadžerske odgovornosti po poslovni uspjeh.
 
STRUČNA ZNANJA
Tijekom studija polaznici stječu znanja i razumijevanje svih glavnih funkcija poslovnog upravljanja. Program je u svojoj suštini pluridisciplinaran i interdisciplinaran pa je prema tome namijenjen stručnjacima raznih profila i to kao oblik napredne izobrazbe u području poslovnog upravljanja. Polaznici stječu stručna znanja iz područja marketinškog upravljanja, općeg menadžmenta, upravljanja financijama te podržavajućih upravljačkih informacijskih funkcija u organizacijama pri čemu se potencira timski rad i stjecanje samopouzdanja.
 
Uporaba kvalifikacije - profesionalni status: 
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zaštićen akademski naziv specijalist s naznakom struke (spec.oec.), te obavljati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Na tržištu rada može obavljati sljedeće poslove:  
 • vrhovni, srednji i niži menadžment
 • upravljačke pozicije u područjima marketinga, organizacije, računovodstva, financija i općeg poslovanja
 • strateško planiranje i analiza
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem
 • nadzor i praćenje poslovnih projekata
 • poslovna analiza
 • međunarodno poslovanje
 • strateško upravljanje ljudskim potencijalima
 • poslovno bankarstvo
 • strukturiranje organizacije
Uvjeti upisa

Da bi ostvarili pravo upisa na sveučilišni specijalistički studij svi zainteresirani kandidati trebaju imati:
 1. Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
 2. Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.
 3. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
 4. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika.
 
Kolegiji „razlike“ (za „neekonomiste“)

Polaznici upisani na studij, a koji prethodno nisu završili studij u području ekonomije, obvezni su položiti ispite razlike (1. Makroekonomija, 2. Mikroekonomija, 3. Osnove poslovnog upravljanja, 4. Računovodstvo za poslovno upravljanje). Nastava iz predmeta razlike izvodi se u trajanju od po 25 sati predavanja za svaki predmet (ukupno 100 sati nastave), a organizira se prije početka nastave po programu specijalističkog studija. Polaganje ispita razlike se dodatno plaća, odnosno nije pokriveno školarinom i isto iznosi 179,18 eura (1.350,00 kn) po kolegiju. Što znači da se za četiri predmeta razlike treba dodatno izdvojiti 716,72 eura (5.400,00 kuna). 
 
Izvođenje programa
Predavanja se održavaju  jedan tjedan u mjesecu u poslijepodnevnim satima od 16.00-21.00 sat. Program se izvodi kroz 3 semestra, i nosi ukupno 90 ECTS bodova. Svaki semestar sastoji se od 5 ciklusa (tjedana) predavanja. U prvom i drugom semestru sluša se 9 obveznih predmeta, a u trećem semestru, minimalno, 5 izbornih. Naglasak je stavljen na primjenjiva i praktična znanja, tako da se interaktivna predavanja nadopunjuju analizama stvarnih poslovnih slučaja, rješavaju se konkretni poslovni problemi, a ispiti se polažu, uglavnom, na način da polaznici stečena znanja primjenjuju u svom poslovnom okruženju.
 
Za uspješan završetak studija polaznici trebaju ostvariti ukupno  90 ECTS bodova, odnosno položiti ispite iz 9 obveznih i 5 izbornih kolegija, te izraditi seminarski rad čime stječe 78 ECTS bodova. Pisanom pozitivnom ocjenom tri člana povjerenstva za ocjenu specijalističkog poslijediplomskog rada te uspješnom usmenom obranom, specijalističkog, rada pred tročlanim povjerenstvom stječe se 12 ECTS bodova.
 
Školarina i način plaćanja studija
Cijena studija je 8.062,91 eura (60.750,00 kn) i u istu su uključeni svi nastavni materijali (knjige, licence za softvere i računalne simulacije koje se koriste na nastavi). U slučaju da polaznik samostalno plaća školarinu može je platiti u tri rate (početkom svakog semestra). Ukoliko poduzeće (organizacija, institucija) plaća studij školarinu plaća jednokratno ili u maksimalno dvije rate.
 
Napomena: U cijenu studija nisu uključeni ispiti razlike (za polaznike „neekonomiste“, 1. Makroekonomija, 2. Mikroekonomija, 3. Osnove poslovnog upravljanja, 4. Računovodstvo za poslovno upravljanje).  Navedena nastava (25 sati po kolegiju)  i polaganje ispita se dodatno plaća u iznosu od 179,18 eura (1.350,00 kn) po kolegiju. To znači da se za četiri predmeta razlike treba dodatno izdvojiti 716,72 eura (5.400,00 kuna).