Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Monetarna politika

Preddiplomski sveučilišni studij
Međunarodni financijski menadžment

Poslijediplomski specijalistički studiji
Financiranje multinacionalnih kompanija
Financijska tržišta i monetarna politika EU
Novčano i devizno tržišta
Tehnike imovinskog i financijskog restrukturiranja
Financijska i monetarna reforma u EU
Središnje bankarstvo i novčana politika
Globalni tokovi novca
Financijske institucije i tržišta
Međunarodni financijski menadžment
Struktura financiranja kompanija

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Suvremena financijska intermedijacija
Monetarna politika i analiza