Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentimaIzrada seminarskog rada iz kolegija Organizacija ili Organizacijsko ponašanje - akademska godina 2022/2023
 
  • Pravo pisanja seminarskog rada imaju isključivo studenti koji su kolegij slušali/polagali kod izv. prof. dr. sc. Ane Aleksić
  • Studenti sami odabiru i predlažu temu seminarskog rada, a tema mora biti vezana uz gradivo koje je obrađeno na kolegiju
  • Cijeli seminar treba predati do 31.12.2022.  Nakon ovog roka više neće biti mogućnosti za izradu seminarskog rada pod mentorstvom doc. dr. sc. Ane Aleksić  
  • Prije početka pisanja, prijedlog teme i sadržaj rada po poglavljima potrebno je poslati putem maila na aaleksic@efzg.hr kako bi se tema i sadržaj rada odobrili.
  • Nakon što se tema odobri, student piše rad te završnu verziju rada predaje u elektronskom obliku putem maila.
  • Prilikom predaje seminarskog rada provjerava se plagijarizam predanog rada. U slučaju da je student napravio plagijat upućuje se Povjerenstvu za stegovnu odgovornost studenata.
  • Upute za pisanje seminarskog rada dostupne su na linku https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf
  • Ujedno, prilikom izrade rada potrebno je koristiti se različitim izvorima literature, koje je potrebno pravilno citirati. Upute  za citiranje dostupne su na poveznici.