Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

VAŽNO: Studenti prilikom slanja email-ova moraju kao adresu isključivo koristiti onu koju su dobili prilikom upisa na Fakultet (@net.efzg.hr).

 

STRUKTURA SADRŽAJA DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA - ovo nisu naslovi nego samo upute o čemu treba biti riječ u pojedinom poglavlju!!!!

1.    UVOD
1.1. Predmet i ciljevi rada
1.2. Izvori i metode istraživanja
2.   TEORIJSKI DIO O TEMI RADA
2.1.
2.2.
….
3.   PREGLED POSTOJEĆIH ISTRAŽIVANJA NA SLIČNU TEMU
3.1. Hrvatska
3.2. Svijet
4.   OPIS TRŽIŠTA OBUHVAĆENOG TEMOM RADA
4.1. Hrvatska
4.2. Svijet
5.    ISTRAŽIVANJE NA ZADANU TEMU RADA
5.1. Uzorak istraživanja
5.2. Instrument istraživanja
5.3. Rezultati istraživanja
5.4. Ograničenja istraživanja
6.       ZAKLJUČAK
POPIS LITERATURE
POPIS SLIKA, TABLICA, GRAFIKONA
PRILOZI
 
 
STRUKTURA SADRŽAJA SEMINARSKIH RADOVA I PROJEKTNIH ZADATAKA
1.       UVOD
2.       TEORIJSKI DIO O TEMI RADA
3.       OPIS SLUČAJA (PRODAVAONICE/PODUZEĆA) OBUHVAĆENOG TEMOM RADA
4.       ZAKLJUČAK
POPIS LITERATURE
POPIS SLIKA, TABLICA, GRAFIKONA
PRILOZI


NAPOMENA: UPUTE ZA PISANJE IZVORA:

1. prilikom pisanja izvora moguće je koristiti jedan od dva načina: izvori u obliku fusnoti na dnu stranice ili Harvard stil
2. ako ste se odlučili za fusnote, onda svaki citat, numerički podatak i sl. u tekstu treba biti vezan za izvor u fusnoti koja se piše na dnu stranice na način: Prezime, inicijal imena (godina) naziv članka (ili knjige), naziv časopisa, broj časopisa (u slučaju da je riječ o članku u časopisu), broj stranice otkud je preuzet citat, podatak i sl. U slučaju knjiga, prije navođenja broja stranice potrebno je navesti i izdavača. U slučaju rada u zborniku konferencije, onda treba naziv zbornika.
3. ako ste se odlučili za Harvard stil, onda se u samom tekstu, iza citata, podatka i sl. u zagradi navodi (prezime, godina, broj stranice otkud je preuzet citat, podatak i sl.)
4. u popisu literature na kraju rada potrebno je izvore pisati na način:

a) članak u časopisu: Prezime, inicijal imena (godina), naziv članka, naziv časopisa, broj časopisa, broj stranice OD-DO gdje se nalazi cijeli članak u tom časopisu, u slučaju časopisa koji su isključivo online i nemaju navedene stranice, potrebno je staviti link za taj rad
b) knjiga, poglavlje u knjizi: Prezime, inicijal imena (godina), naziv knjige, izdavač, mjesto izdavanja knjige
c) rad u zborniku konferencije: Prezime, inicijal imena (godina), naziv rada, naziv zbornika, broj stranice OD-DO gdje se nalazi cijeli rad u tom zborniku, u slučaju zbornika koji su isključivo online i nemaju navedene stranice, potrebno je staviti i link za taj rad

 

VAŽNO!!!!! - Teorijski dio mora se sastojati od pregleda literature vezano za naslov rada. Nikako se ne smije sastojati od objašnjavanja pojedinih pojmova. U ovom dijelu treba se  vidjeti što su sve u RH i u svijetu različiti autori pisali na sličnu temu.

U izvorima se mora nalaziti najmanje osam stranih znanstvenih radova u časopisima - kod seminarskih radova i poslovnih projekata;
najmanje 20 stranih znanstvenih radova - kod diplomskih radova i završnih radova.

Nikako se ne smiju koristiti završni i diplomski radovi drugih studenata kao izvori prilikom pisanja radova!!!!


TEME DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA 2022/2023

  1. Urbana ili gradska logistika
  2. Halal logistika
  3. Logistika posljednje milje
  4. Povjerenje I namjera kupovine putem više kanala (omnichannel)
  5. Digitalizacija u maloprodaji
  6. Utjecaj nove politike gospodarenja otpadom na kupovne preference
  7. Kratki opskrbni lanci kao prilika za lokalne proizvođače
  8. Novi trendovi u odabiru lokacije maloprodavača