Opće informacije

Dobro došli na stranice specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru!
U nastavku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Što specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru čini različitim od drugih stručnih diplomskih studija koji se nude u Republici Hrvatskoj i zašto ga upisati?
 
Većim brojem raznovrsnih obrazovnih programa iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) u Republici Hrvatskoj je otvorena mogućnost zainteresiranim kanidatima da biraju prema vlastitim mogućnostima i preferencijama. Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru na određeni je način specifičan i zbog toga prepoznatljiv i konkurentan u ponudi drugih sličnih studija.
 
Više je razloga za upis specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru: 
  • Prvi razlog jest kvalitetan sadržaj studija. Studij na jedinstveni način objedinjuje poslovne i informatičke sadržaje te polaznicima omogućuje stjecanje specifičnih poslovnih znanja i digitalnih vještina. Studij daje uvid u sve perspektive primjene informacijske tehnologije (IT): procesnu, podatkovnu, mrežnu i organizacijsku. Detaljno se izučavaju infrastruktura i modeli elektroničkog poslovanja i elektroničke javne uprave, uz poseban osvrt na sigurnost i privatnost.
  • Drugi se razlog odnosi na moderan način nastave. Danas, u uvjetima pandemije Covid-19 naglasak je na online i multimedijskoj nastavi, uz korištenje modernih programskih alata i rad sa softverom „u oblaku“. Studenti rade timski na rješavanju konkretnih poslovnih slučajeva, uz poticanje kritičkog razmišljanja, rasprave i sustavnog pristupa rješavanju problema. Na kolegijima studenti koriste različite programske alate od kojih su neki „open source“ softveri, a za ostale fakultet u dogovoru sa proizvođačem softvera dobiva mogućnost korištenja studentskih obrazovnih licenci.
  • Treće, na studiju predaju kompetentni izvođači iz akademskog okruženja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu međunarodno je priznata i akreditirana obrazovna institucija duge tradicije. Nositelj je nacionalne akreditacije, koju potpisuju Agencija za znanosti i visoko obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. O kvaliteti studijskih programa i nastave govori i činjenica da je Ekonomski fakultet - Zagreb također i nositelj dviju međunarodnih akreditacija: AACSB Business akreditacije na razini institucije i EPAS akreditacije za sveučilišni studijski program na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business.
  • Važan razlog za upis ovog studija jesu konkretna, stručna znanja koja stječu njegovi polaznici. Uz nastavnike sa fakulteta, u nastavi sudjeluju pozvani predavači – stručnjaci iz poslovne prakse. Predavanja pozvanih IT stručnjaka pružaju studentima stjecanje konkretnih znanja o primjeni IT-a i vođenju projekata digitalne transformacije. Stručni projekti i diplomski radovi studenata temelje se na stvarnim primjerima iz poslovanja, a studenti se prilikom izrade rada upućuju u poduzeća gdje provode primijenjena istraživanja. Različiti oblici primijenjene nastave (interaktivna, praktična i terenska nastava) pripremaju studente za rad u poslovnoj praksi, a IT znanja i vještine koje se stječu na studiju omogućuju stjecanje certifikata važnih za zapošljavanje.
  • I na kraju, specifičnost ovog studija je u njegovoj multidisciplinarnosti. Sinergija znanja poslovne ekonomije i informatike se ostvaruje se kroz suradnju nastavnika Katedre za informatiku sa izvođačima s Katedre za pravo, Katedre za organizaciju i menadžment, Katedre za marketing i Katedre za trgovinu. Tako naši polaznici stječu razlikovna poslovna znanja iz specifičnih područja kao što su: pravo digitalnog tržišta, digitalni marketing, elektronička nabava, suvremeni menadžment i agilno upravljanje projektima u uvjetima elektroničkog poslovanja i poslovanja u pokretu.

Kome je namijenjen i što očekivati od specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru?

Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu namijenjen je polaznicima koji žele steći konkretna znanja o primjeni elektroničkog poslovanja i inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u organizacijama.

Studij traje dvije godine, a studenti tijekom 4 semestra stječu 120 ECTS bodova. Polaznici po završetku studija stječu titulu stručnog specijaliste ili specijalistice za elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru (struč. spec. oec.).

Uz obavezne kolegije, studenti tijekom studija biraju ukupno šest izbornih kolegija te tako prema vlastitim preferencijama, odlučuju o stjecanju specifičnih specijalističkih znanja.

Studij je otvoren za široki krug zainteresiranih polaznika. To su svi oni koji su završili stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine. Ali upis je moguć i polaznicima sa završenim preddiplomskim stručnim studijem iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova, kao i onima koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija. Više detalja o studiju i postupku upisa može se pronaći na poveznici.

Važno je naglasiti da polaznici ne trebaju imati visoku razinu informatičkog predznanja, dovoljan je afinitet prema primjeni digitalne tehnologije, znatiželja, motiviranost i kreativnost.
 

Koje su mogućnosti zaposlenja studenata koji završe specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru?
 
U uvjetima globalnog tržišta znanja važno je pronaći svoju točku diferencijacije. Izlazne kompetencije i vještine diplomiranih studenata su prilagođene tržišnim potrebama, a konkretna znanja o primjeni elektroničkog poslovanja studentima će omogućiti lakšu zapošljivost u ICT djelatnosti.

Tijekom studija studenti se upoznaju sa nekoliko poslovnih softvera (MS Office, Navision, SAP, MS Share Point, Lotus Notes Products) uz mogućnost stjecanja certifikata. Studenti se upoznaju s programskom podrškom za razvoj baza podataka (MS Access, SAP Business Objects) te stječu i temeljna znanja o tehnologijama za pristup, pohranu i analizu velikih podataka. O povezanost modeliranja i simulacije poslovnih procesa s projektima razvoja informacijskih sustava i digitalne transformacije studenti se upoznaju koristeći softvere Bizagi Modeler i Signavio. Modeli otkrivanja znanja iz podataka razvijaju se i analiziraju softverom Weka koji je jedan od najviše korištenih softvera iz područja rudarenja podataka i podatkovne znanosti. Znanje i vještine za uspješno samostalno timsko korištenje računalnih poslovnih igara studenti stječu korištenjem softvera Vensim i simulacijskih igara razvijenih od strane organizacija poput MIT Sloan School of Management. U PC labu kolegija „Programski alati za upravljanje znanjem“ koriste se alati za upravljanje sadržajima (Filenet, Documentum, MS SharePoint, EasyEdit CMS, Accrisoft, Corvus CMS) i alati za otkrivanje znanja u bazama podataka (RapidMiner, WEKA, KNIME). Studenti se upoznaju i sa specifičnim softverima za društveno računarstvo, izradu web mjesta i razvoj mobilnih aplikacija, dok znanja o programiranju i korištenju Microsoftovih razvojnih alata (Modelio, MS Visual Studio Community i MS Power Apps Community) stječu u okviru kolegija Programska podrška poslovanju u elektroničkom okruženju.
 
Specifična znanja iz pojedinih poslovnih područja (digitalni marketing, pravo digitalnog tržišta, elektronička nabava), suvremenog menadžmenta i upravljanja projektima, koja studenti stječu tijekom studija čine njihovu konkurentsku prednost prilikom zapošljavanja. Prilikom pronalaženja posla studentima su izuzetno korisna stečena primijenjena znanja iz područja elektroničke javne uprave, infrastrukture, sigurnosti i privatnosti u okruženju elektroničkog poslovanja. Između ostaloga, naši polaznici se obrazuju i za sve atraktivnija radna mjesta kao što su: business process manager, business process consultant, business process analyst, data scientist, data analyst, business analyst, data and analytics manager.
 
Alumni Katedre za informatiku omogućuje povezivanje sa bivšim studentima koji rade u prestižnim institucijama i kompanijama (npr. ECB, HNB, Fina, MORH, komercijalne banke, telekomunikacijske kompanije, vodeća IT poduzeća - Microsoft, IBM, KING ICT, Ericsson Nikola Tesla, Revolut, N26, Agrivi, Techstars, Amodo i drugi) u cilju ostvarivanja studentske prakse i/ili zapošljavanja.

Zašto je studij elektroničkog poslovanja u privatnom i javnom sektoru potreban u Republici Hrvatskoj?
 
Uz sve pozitivne pomake, u Hrvatskoj još uvijek postoji manjak stručno i sveučilišno obrazovanih zaposlenika u području primjene ICT-a, osobito onih koji imaju multidisciplinarna (tehnološka, poslovna i ostala) znanja i kompetencije. Na žalost, svjesni smo i odljeva mladih koji posjeduju znanja i kompetencije za rad u ICT djelatnosti u inozemstvo. Razlozi su prvenstveno financijski, hrvatska poduzeća i javni sektor ne mogu konkurirati financijskim naknadama u odnosu na plaće IT stručnjaka u inozemstvu. S druge strane, kompetencije za rad u ICT djelatnosti otvaraju velike mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća, a tu su i potpore mladim poduzetnicima za „startup-ove“. U rujnu 2020. bili smo svjedoci prodaje Nanobita, zagrebačkog razvojnog studija za mobilne igre švedskoj Stillfront grupi, jednoj od najbrže rastućih svjetskih gaming kompanija. Dobar primjer pomoći poduzetnicima u ICT industriji jesu ICT inkubatori, inkubatori kreativnih industrija i tehno-parkovi u brojnim gradovima, poput Osijeka, Koprivnice i Zagreba.

 
Strateški pristup digitalnoj transformaciji javnog sektora vidljiv je iz novog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (22.07.2020.) prema kojem Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja digitalnom transformacijom svih tijela državne i javne uprave.  Povezuje i koordinira ICT projekte,  definira smjernice i ciljeve procesa digitalizacije, priprema i prati provedbu uvođenja nove tehnologije. Uz to, Ured uspostavlja i razvija zajednička aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi. Noviji primjer takvog integriranog rješenja je e-Novorođenče koja građanima pruža cijeli niz funkcionalnosti. Omogućuje bržu i jednostavniju prijavu novorođenog djeteta, zaprimanje elektroničkog zapisa iz matice rođenih i evidencije državljanstva, zaprimanje potvrde o prebivalištu i potvrde o prijavi na HZZO, te predaju zahtjeva za poreznu olakšicu i novčanu potporu svog grada, općine ili županije. U najavi su i nove e-usluge tijela javnog sektora pa se mogu očekivati još veće potrebe za ICT stručnjacima u RH. U tom smislu biti će važna provedba mjera za privlačenje radne snage u ICT sektor, poput školarina za mlade, garancija za zapošljavanje, potpora države za doškolovanja i prekvalifikacije. Kvalitetna i raznovrsna ponuda obrazovnih ICT programa važna je za razumijevanje mogućnosti i benefita koje mogu ostvariti mladi ukoliko posjeduju znanja i vještine iz ovog područja.
 
Što je digitalna transformacija i kakvo je stanje elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj u kontekstu digitalne transformacije i novonastalih uvjeta uzrokovanih pandemijom Covid-19?
 
U uvjetima globalne konkurencije, elektroničko poslovanje i digitalna transformacija su prioriteti i fokus svih organizacija, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Digitalna transformacija podrazumijeva promjene do kojih dolazi zbog uvođenja digitalnih tehnologija u sve sfere života i rada pojedinaca, poslovanja i društva u cjelini. Provedba koncepta digitalne transformacije utječe na promjenu poslovnih modela, uvode se digitalni proizvodi i usluge, javlja se ekonomija dijeljenja, dolazi do integracije poduzeća na razini globalnih lanaca opskrbe. Posljedično, dolazi do promjena u organizacijskoj strukturi i sustavu rada, mijenja se organizacijska kultura. Pred zaposlenike se postavljaju zahtjevi za razvojem novih znanja, vještina i kompetencija. Ove društveno-ekonomske promjene zahtijevaju definiranje novih zakonodavnih okvira i promjenu zakonske regulative.

Istraživanja provedena zadnjih godina u Republici Hrvatskoj pokazuju porast ulaganja u digitalizaciju postojećih poslovnih modela i procesa u poduzećima i javnom sektoru. Rezultati istraživanja ukazuju i na činjenicu da još uvijek postoji nerazumijevanje potrebe za transformacijom svih aspekata poslovanja. Prije svega se to odnosi na uvođenje inovacije u poslovanje, razvoj novih poslovnih procesa – vođenih i upravljanih informacijskom tehnologijom, jačanje digitalne pismenosti zaposlenika, te transformaciju javnog sektora unapređenjem postojećih i uvođenjem novih e-usluga za građane i pravne subjekte.

Potreba za promjenom i prilagodbom prepoznata je na nacionalnoj razini. Razvoj digitalnih vještina u okviru programa „digitalno društvo“ prioritet je Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. Zbog stvaranja sinergijskog efekta i poticanja digitalne transformacije društva naglašena je potreba usklađenja s međusektorskim politikama „obrazovanje i razvoj ljudskih resursa” i „industrijski razvoj i poduzetništvo”. Učinjeno je dosta na digitalizaciji administrativnih postupaka i  komunikaciji sa javnom upravom. Identificirana je potreba izgradnje širokopojasne mreže i digitalne izobrazbe u školstvu.

Poslovanje u uvjetima uzrokovanim pandemijom Covid-19 dodatno je stavilo u fokus potrebu brze i efikasne digitalizacije poslovanja. Na to ukazuje objava Svjetske banka kojom je Hrvatska istaknuta kao dobar primjer digitalne transformacije škola i obrazovanja i kao država koja je brzim prelaskom na „online“ nastavu jako dobro odgovorila na izazove obrazovanja u uvjetima pandemije Covid-19.
 
Što očekivati u daljnjem procesu digitalizacije i primjene inovativnih informacijsko komunikacijskih tehnologija u društvu? Na koji način će polaznici specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru biti osposobljeni reagirati na takve promjene u poslovanju u bližoj budućnosti?
 
Kao i u nedalekoj prošlosti, tako i skoroj budućnosti moramo biti spremni na promjene u svakodnevnom životu koje sa sobom donosi pojava inovativnih informacijsko komunikacijskih tehnologija i daljnji razvoj digitalnog doba. Možemo očekivati da će takav nastavak događaja zasigurno i dalje ostavljati snažne utjecaje na život pojedinca, grupe te društva u cijelosti. Uz pozitivan kontekst promjena koje se javljaju sa procesom digitalizacije i pojave novih informacijsko komunikacijskih tehnologija, moramo biti svjesni i izazova koje spomenuti procesi promjena donose našem društvu.

Jedan od ciljeva ovoga studija je osposobiti stručnjake koji će biti spremni na nove izazove digitalizacije, postupnim razvijanjem svijesti o tome da digitalna transformacija poslovanja, uz tehnološka, zahtijeva i usvajanje znanja, vještina i kompetencija za planiranje, kreiranje i realiziranje inovativnih poslovnih modela te upravljanje sve kompleksnijim poslovnim okruženjem digitalnog doba.

Upravo radi toga, ovaj studij omogućava stjecanje vještina i znanja, tzv. „soft skills“ koje omogućavaju prepoznavanje novih prilika na tržištu te njihovo iskorištavanje u smislu primjene inovativnih tehnologija. Isto tako, budućim polaznicima, ovaj studijski program omogućava razvijanje kompetencija za učinkovito upravljanje promjenama u poslovanju privatnog i javnog sektora, a koje nastaju kao rezultat primjene inovativnih tehnologija.

Sve navedeno podrazumijeva učenje novih znanja o samostalnoj primjeni novih programskih rješenja, stjecanje sposobnosti u prepoznavanju važnosti primjene informacijsko komunikacijskih tehnologija za poduzeća i javnu upravu te usvajanje vještina za primjenu interdisciplinarnosti uvođenja elektroničkog poslovanja u organizacije privatnog i javnog sektora, uz istovremeno poštivanje svih drugih aspekata poslovanja.

 

Pridružite nam se na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru! Prezentaciju studija možete pogledati na poveznici.