Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Projekt HZZ PROSPER

Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost - PROSPER

Voditelj projekta: Vesna Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suradnici:
prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach, doc.dr.sc. Ljubica Milanović Glavan, doc.dr.sc. Jovana Zoroja, doc.dr.sc. Božidar Jaković, Dalia Suša Vugec, mag. oec. i doktorandica Ana-Marija Stjepić ( Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
prof.dr.sc. Mirta Baranović i doc.dr.sc. Ljiljana Brkić ( Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)
doc.dr.sc. Katarina Tomičić Pupek (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu)
prof.dr.sc. Mojca Indihar Štemberger, prof.dr.sc. Jurij Jaklič, izv.prof. Aleš Popovič i dr.sc. Tanja Grublješić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija)
prof.dr.sc. Jan Mendling (WU - Vienna University of Economics and Business, Austrija)
Amer Čeljo (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Financiranje projekta: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta: 01.09.2015.-31.08.2019.
 
Svrha projekta PROSPER je istražiti primjenu procesne (PI) i poslovne inteligencije (BI) u poduzećima i njihov utjecaj na uspješnost poslovanja, s posebnim fokusom na korištenje modernih tehnologija (kao što su sustavi za upravljanje poslovnim procesima, rudarenje podataka, simulacijski softver) pri implementaciji ovih koncepata. Primijenit će se odgovarajući istraživački pristup. Koristit će se statističke metode (kao što su strukturne jednadžbe) i metode kvalitativnog istraživanja (na primjer kvalitativno istraživanje kulturalnih razlika primjene procesne i poslovne inteligencije u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Bosni i Hercegovini). Projekt je multidisciplinaran i više-razinski, a njegovi su ciljevi hijerarhijski strukturirani.
 
Na najvišoj razini (L1) istražit će se primjena i zrelost procesne i poslovne inteligencije u  zemljama iz kojih dolaze suradnici na projektu. Provest će se empirijsko istraživanje, a dobiveni rezultati analizirat će se kvantitativnim metodama (regresijska i faktorska analiza). Na drugoj razini (L2) istražit će se kritični faktori uspješnosti primjene koncepata procesne i poslovne inteligencije. U tu svrhu će se koristiti kvalitativne (studije slučaja, polu-strukturirani intervjui)  i kvantitativne metode (modeli strukturnih jednadžbi).  Rezultati istraživanja koristit će se za razvoj modela za mjerenje procesnih performansi. Na trećoj razini (L3) testirati će se primjenjivost rezultata istraživanja iz prethodnih razina (L1 i L2), a u tu svrhu će se provesti kvalitativno istraživanje u poduzećima. Kroz studije slučaja testirati će primjena procesne i poslovne inteligencije i njihov utjecaj na uspješnost poslovanja. Razvit će se modeli iz područja poslovne inteligencije za neke specifične poslovne slučajeve i djelatnosti. Primjena ovih modela omogućiti će uspješnije poslovanje.

Rezultati projekta u odnosu na postavljene ciljeve
 
O1 L1-OB-PBI1: Preliminarna analiza anketnih rezultata i usporedba sa teorijskim postavkama okvira procesne i poslovne inteligencije: rezultati će se analizirati deskriptivnim statističkim metodama kako bi se dobio uvid u prihvaćanje procesne i/ili poslovne inteligencije, ispitati će se sukladnost rezultata sa prethodno razvijenim teorijskim okvirima. Diseminacija rezultata istraživanja o teorijskim okvirima procesne i poslovne inteligencije; diseminacija preliminarnih rezultata o anketi procesne i poslovne inteligencije. Preliminarni rezultati provedene ankete su prihvaćeni za objavu. D1.4 (m10-m12) (L1-OB-PBI1-D4)
V. Bosilj Vukšić (2016), Business Process Management Maturity in Croatian Companies, CBPIM 2016: 18th International Conference on Business Process Integration and Management, July 11-12 2016, Stockholm, 696-701
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 11 1
D1.4 (m10-m12) (L1-OB-PBI1-D4)
V. Bosilj Vukšić, Lj. Milanović Glavan, Z. Merkaš (2016), The Success Factors of Business Process Management: a Case Study of Croatian Company, 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, June 08 – 11 2106, Zagreb, 697-706.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 10 1
D1.4 (m10-m12) (L1-OB-PBI1-D4)
D. Suša, V. Bosilj Vukšić, D. Ivandić Vidović (2016), A Role of Organizational Culture in Business Process Management: a Case Study, 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, June 08 – 11 2106, Zagreb, 740-749.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 10 1
O5 L2-OB-PI2: Provedba studija slučajeva u organizacijama kako bi se istražili, sistematizirali i standardizirali ključni pokazatelji uspješnosti za mjerenje procesnih performansi; po potrebi ponavljanje istraživanja zbog prikupljanja dodatnih odgovora. D5.3 (m8-m9) (L2-OB-PI2-D3)
Lj. Milanović Glavan, V. Bosilj Vukšić, D. Suša (2016), Case Study of Conceptual Framework for Process Performance, Annual International Conference on Interdisciplinary Studies, 13-16 June 2016, Athens.
Prihvaćeno i održano predavanje

 
10 1
D5.4 (m10-m12) (L2-OB-PI2-D4) 
Lj. Milanović Glavan, V. Bosilj Vukšić, D. Suša (2016), Konceptualni model sustava za mjerenje procesne uspješnosti poslovanja: studija slučaja hrvatskog poduzeća, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku br. 3-4/2016, 7-21.
Članak objavljen 12 1
D5.5 (m12-m16) (L2-OB-PI2-D5)
Lj. Milanović Glavan, V. Bosilj Vukšić (2016), Examing the impact of business process orientation on organizational performance by using structural equation modelling: case of Croatia, Proceedings of 16th International Conference on Operational Research KOI 27-29.09.2016. Trajanje aktivnosti od 12-16 mjeseca - rezultat pripada 2.godini projekta (M12) 
Članak prihvaćen, sažetak objavljen i održana prezentacija 13 2
D5.5 (m12-m16) (L2-OB-PI2-D5)
Lj. Milanović Glavan, V. Bosilj Vukšić (2017), Examining the impact of business process orientation on organizational performance: the case of Croatia, Croatian Operational Research Review - CRORR 8(2017), 137–165
Članak objavljen: link 20 2
O3 L1-OB-PBI3: Preliminarne aktivnosti: ekstenzivno istraživanje znanstvene i profesionalne literature povezane sa istraživanim temama (TAM model za procesnu i poslovnu inteligenciju; preliminarni istraživački rezultati bazirani na analizi studija slučaja; dizajn TAM upitnika, diseminacija rezultata preliminarnih aktivnosti).

 
D3.1 (m10-m12) (L1-OB- PBI3-D1)
M. Pejić Bach, A. Čeljo, J. Zoroja (2016), Expanding  the Technology Acceptance Model for Business and Process Intelligence: Preliminary Research, Annual International Conference on Interdisciplinary Studies, 13-16 June 2016, Athens.
Prihvaćeno i održano predavanje 10 1
D3.1 (m10-m12) (L1-OB- PBI3-D1)
M. Pejić Bach, A. Čeljo, J. Zoroja (2016), Expanding  the Technology Acceptance Model for Business and Process Intelligence: Preliminary Research, 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, June 08 – 11 2106, Zagreb, 716-722.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 10 1
D3.2 (m13-m22) (L1-OB- PBI3-D2)
 M. Pejić Bach, A. Čeljo, J. Zoroja (2016), Technology Acceptance Model for Business  Intelligence Systems: Preliminary Research, International Conference on Project MANagement - ProjMAN 2016, Porto, Portugal, 5 - 7 October 2016,objavljeno u Procedia Computer Science 100 ( 2016 ) 995 – 1001
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 14 2
D3.3 (m23-m28) (L1-OB- PBI3-D3)
M. Pejić Bach, J. Zoroja, A. Čeljo (2017), An extension of the technology acceptance model for business intelligence systems: project management maturity perspective, objavljeno u International Journal of Information Systems and Project Management 5(2), 5-21
Članak objavljen (pdf) 21 2
O7 L2-OB-PI4 Revizija literature i publikacija rezultata revizije: proučavanje relevantne literature, sistematična revizija i usporedba radova na polju modeliranja procesno orijentiranih aplikacija (eng. Process-Oriented Applications, POA) te publikacija ishoda aktivnosti.
Diseminacija znanja o procesno orijentiranim aplikacijama: članci objavljeni u radovima konferencija.
D7.1 (m9-m11) (L2-OB-PI4-D1) 
V. Bosilj Vukšić, Lj., Brkić, M. Baranović (2016), Business Process Management Systems Selection Guiedelines: Theory and Practice, MIPRO 2016 - 39th International Convention, on information and communication technology, electronics and microelectronics, May 30 – June 03 2016, Opatija, 1735-1740.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 10 1
D7.3 (m25-m36) (L2-OB-PI4-D3)
Planirana objava članka o rezultatima intervjua provedenog u jednoj kompanji u zborniku konferencije MIPRO 2018 (svibanj 2018, Opatija).
Članak poslan na recenziju 33 3
O8 L2-OB-PI5: Semi-strukturirani intervjui: provedba istraživanja o prihvaćanju društvenog upravljanja poslovnim procesima u hrvatskim i/ili slovenskim organizacijama. D8.2 (m18-m24) (L2-OB-PI5-D2)
V. Bosilj Vukšić, D. Suša Vugec, A. Lovrić (2016), Social Business Process Management and Knowledge Intensive Processes, Proceedings of the ENTRENOVA '16 - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference / Baćović, Maja; Milković, Marin; Pejić Bach, Mirjana; Peković, Sanja (ur.). - Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji, 2016. 391-398.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 13 2
D8.2 (m18-m24) (L2-OB-PI5-D2)
V. Bosilj Vukšić, D. Suša Vugec, A. Lovrić (2017), Social Business Process Management: Croatian IT Company Case Study, Business Systems Research, 8(1), 60-70.
Članak objavljen
link
21 2
D8.2 (m18-m24) (L2-OB-PI5-D2)
D. Suša Vugec, V. Bosilj Vukšić, Lj. Milanović Glavan (2017), Social Business Process Management and Business Process Management Maturity, ICSIST 2017: 19th International Conference on Sustainable Information Systems and Technologies, 18-19.05.2017, Pariz, Francuska, 1675-1679
Članak objavljen, održana prezentacija (link) 21 2
O6 L2-OB-PI3: Analizirati utjecaj razvoja modela diskretne simulacije događaja na uspjeh projekta upravljanja poslovnim procesima.   D6.1 (m13-m18) (L2-OB-PI3-D1)
V. Bosilj Vukšić, M. Pejić Bach, K. Tomičić Pupek (2016), Discrete Event Simulation in Business Processes Management Projects – a Preliminary Literature Review, Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS) – 2016, September 21 – September 23, 2016, Varazdin, 33-40.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 
13 2
D6.1 (m13-m18) (L2-OB-PI3-D1)
V. Bosilj Vukšić, M. Pejić Bach, K. Tomičić Pupek (2017), Utilization of Discrete Event Simulation in Business Processes Management Projects: a Literature Review, Journal of Information and Organizational Sciences of the Faculty of Organization and Informatics in Varazdin 41(2), 137-159
Članak objavljen (link) 25 3
O2 L1-OB-PBI2: utvrditi razine zrelosti organizacija u prihvaćanju pristupa procesne i poslovne inteligencije.  D2.1 (m13-m25) (L1-OB-PBI2-D1)
V. Bosilj Vukšić, M. Peijć Bach, T. Grublješič, J. Jaklič, A. Stjepić (2017), The role of Alignment for the Impact of Business Intelligence Maturity on Business Process Performance in Croatian and Slovenian Companies, Zbornik radova međunarodne konferencije MIPRO 22-26.5.2017, 1587-1592.
Članak objavljen, održana prezentacija (pdf) 21 2
D2.1 (m13-m25) (L1-OB-PBI2-D1)
V. Bosilj Vukšić, M. Indihar Štemberger, D. Suša Vugec (2017), Insights into BPM maturity in Croatian and Slovenian companies, Zbornik radova međunarodne konferencije MIPRO 22-26.5.2017, 1623-1628.
Članak objavljen, održana prezentacija (link) 21 2
O4 L2-OB-PI1: definirati kako se pristup prihvaćanju upravljanja poslovnim procesima može modificirati kako bi se podudarao s postojećom organizacijskom kulturom. Sistematizacija prikupljenih anketnih podataka. Objava rezultata revizije literature i provedenog preliminarnog istraživanja  D4.1 (m19-m24) (L2-OB-PI1-D1)
M.Indihar Štemberger, Brina Buh (2016), Approach towards BPM Adoption under Hierarchy-Market Culture: A Case Study, Economic and Business Review, Vol.18, No.2, 151-182.
Članak objavljen (pdf). 14 2
D4.2 (m25-m30) (L2-OB-PI1-D2)
D. Suša Vugec, Cross Country Comparison: Business Process Management Maturity, Social Business Process Management and Organizational Culture, planirana objava u zborniku međunarodne konferencije ICEMBIT 2018: 20th International Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology, London, UK, May 14 – 15, 2018
Članak predan na recenziju 33 3
O9 L2-OB-BI1: shvatiti ulogu organizacijskih karakteristika, posebice orrganizacijske kulture i ponašanja stada u prihvaćanju poslovne inteligencije. D9.1 (m19-m30) (L2-OB-BI1-D1)
objava rezultata preliminarnog dijela istraživanja: Aleš Popovič, "If we implement it, will they come? User resistance in post-acceptance usage behavior within business intelligence systems context",
Ekonomska istraživanja - Economic Research, Vol 30, No.1., 911-921
Članak objavljen  (link 21 2
D9.1 (m19-m30) (L2-OB-BI1-D1)
M. Pejić Bach, M. Indihar Štemberger, D. Suša Vugec: The impact of business intelligence maturity and organizational culture on organizational performance: preliminary research, Zbornik radova međunarodne konferencije CENTERIS 2017 - Conference on ENTERprise Information Systems, Barcelona, Spain, 8-10 November 2017
Članak je objavljen 27 3
O10 L3-OB-PI1: identificirati i analizirati faktore otpora i prihvaćanja upravljanja poslovnim procesima u osiguravateljskoj kompaniji na individualnoj razini. D10.3 (m19-21) (L3-OB-PI1-D2)
Objava članaka o faktorima otpora i prihvata usvajanja koncepta upravljanja poslovnim procesima osiguravateljske kompanije u zborniku konferencije TAKE 2017 - Zagreb: V. Bosilj Vukšić, M. Pejić Bach, D. Suša Vugec: Understanding the Soft Side of BPM as a Competitiveness Driver: a Preliminary Research, Zbornik radova međunarodne konferencije TAKE 2017 – Theory and Applications in the Knowledge Economy, July, 12-14, 2017, 161-171.
Članak prezentiran i objavljen 23 2
D10.3 (m19-21) (L3-OB-PI1-D2)
M. Pejić Bach, V. Bosilj Vukšić, D. Suša Vugec: Individual’s Resistance regarding BPM Initiative: Case Study of the Insurance Company, objavljeno u časopisu Naše gospodarstvo/Our Economy 63(4), 29-39
Članak objavljen (pdf) 28 3
O13 L3-OB-BI2: razviti model poslovne inteligencije za predikciju izloženosti greškama u bankarstvu. D13.3 (L3-OB BI2-A3-D3)
M.Pejić Bach, J.Zoroja, A. Čeljo (2017), Selection of Variables for Credit Risk Data Mining Models: Preliminary research, Zbornik radova međunarodne konferencije MIPRO 22-26.5.2017.
Članak prezentiran i objavljen (pdf) 21 2
O12 L3-OB-BI1: razviti model sustava poslovne inteligencije na razini kompanija za srednja i mala poduzeća D12.1 (m19-m30) (L3-OB-BI1-D1)
A. Stjepić: Survey of the Determinants of Business Intelligence Systems Adoption in SMEs, objavljeno u zborniku međunarodne konferencije Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), 27.-29.9.2017.
Članak je prezentiran i objavljen (pdf) 25 3
D12.1 (m19-m30) (L3-OB-BI1-D1)
V. Bosilj Vukšić, M. Pejić Bach, A. Stjepić: The Success Factors of Business Intelligence System Adoption: a Case Study of Croatian SME, objavljeno u zborniku međunarodne konferencije 7th international scientific conference Knowledge and business challenges of globalisation in 2017, 17 November  2017, Celje
Članak je prezentiran i objavljen (pdf) 27 3