Statement of Ethics / Izjava o etičnosti

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT


 
Acta Turistica is a scholarly journal published by the Faculty of Economics & Business, University of Zagreb whose mission is equally focused on research and education. Hence the journal supports and promotes top quality scholarly contributions and academic efforts.
 
Acta Turistica publishes peer-reviewed articles with cutting edge insights into the most recent developments dealing with various aspects of the tourism phenomenon in the fields of economics, geography, sociology, management, marketing, entrepreneurship, finance, and in any other related disciplines.

This statement originates from the fact that Acta Turistica strongly supports academic honesty and professional integrity. Therefore, high ethical standards are expected from all parties involved in the publishing process: authors, reviewers, and publishers. Acta Turistica is strategically oriented towards connecting the Croatian and the world tourism research community - its academics, practitioners and students. It is intended to encourage deliberations on the pertinent issues.

The journal upholds the legal provisions of the Republic of Croatia in relation to with the copyright and publishing rights while adhering to the stated policies on open access, licensing and archiving, as well as to the generally accepted ethical and formal rules on academic writing.

This statement is based on main principles given by Committee on Publication Ethics (COPE) in document Guidelines on good publication practice.

IZJAVA IZDAVAČA O ETIČNOM PONAŠANJU I SPRJEČAVANJU ZLOUPORABA


 
Acta Turistica je znanstveni časopis u izdanju Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskiog fakulteta čija je misija usmjerena na istraživanje i obrazovanje. Stoga ovaj časopis promiče najkvalitetnije znanstvene i akademske pothvate i doprinose.
 
Acta Turistica objavljuje recenzirane članke s najnovijim saznanjima o razvoju fenomena turizma s aspekata različitih znanstvenih područja i povezanih disciplina, poput ekonomije, geografije, sociologije, menadžmenta, marketinga, poduzetništva, financija i sličnih.

Ova izjava proistječe iz činjenice da Acta Turistica snažno podupire akademsku čestitost i profesionalni integritet, što podrazumijeva pridržavanje visokih etičkih pravila od strane svih uključenih u izdavački proces: autora, recenzenata i izdavača. Strateško usmjerenje Acta Turistice jest povezati hrvatsku i svjetsku zajednicu istraživača u turizmu, njezine znanstvenike, stručnjake i studente, s ciljem poticanja akademskih promišljanja o  značajnim temama ovog područja.

Časopis poštuje zakonsku regulativu Republike Hrvatske u pogledu autorskih i izdavačkih prava uz istodobno podržavanje politika slobodnog pristupa, licenciranja i arhiviranja te općenito prihvaćenih etičkih i službenih pravila akademskog pisanja.

Ova izjava slijedi smjernice o izdavačkoj etici koje preporučuje organizacija Committee on Publication Ethics (COPE).