Instructions to authors / Upute autorima

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
 

Acta Turistica publishes manuscripts dealing with various aspects of the tourism phenomenon in the fields of economics, geography, sociology, management, marketing, entrepreneurship, finance, and other disciplines related to tourism while incorporating theoretical and practical work.

 
Aims and Scope
Acta Turistica is strategically oriented towards connecting the Croatian and the world tourism research community, its academics, practitioners and students. It is intended to encourage deliberations on the pertinent issues. Today Acta turistica is facing new challenges constantly competing with the favoured Western journals, as well as reaffirming its relevance in the dissemination of scientific positions on crucial issues of tourism development of interest both to Croatian readers and to global audiences. Acta Turistica continues to publish simultaneously in Croatian and English, thus promoting linguistic diversity, updating the Croatian scientific terminology, and focusing on multiculturalism through a multidisciplinary approach.

 
Reviewing Process
 All contributions are subject to Acta Turistica’s editorial approval and are refereed through a double-blind reviewing process anonymously, objectively, and independently. In case of conflicting reviews a third expert is consulted. The manuscripts are categorized as original scientific articles, preliminary communications, or review and conference papers.

 
Copyright Issues and self-archiving 
The authors are entitled to moral and intellectual rights regarding their manuscripts. The authors are granted the right to archive pre-print, post-print and publisher’s versions of the manuscripts on their personal web pages, and in institutional and thematic repositories.
The journal upholds the legal standards of the Republic of Croatia in connection with the copyright and publishing rights while adhering to the above stated policies on open access, licencing and self-archiving, as well as to the generally accepted ethical and formal rules on academic writing.All papers are assigned a DOI number with the source with the Hrčak portal of Croatian scientific journals. The authors are encouraged to cite always – when self-archiving or referencing papers – the assigned DOI in its full form.

Open Access Statement
This journal provides open access to its content based on the principle that making research results freely available to the public supports greater global exchange of knowledge. The rights to use the papers are defined by the Creative Commons CC BY-NC 4.0. licence. The users are allowed to read, download, copy, distribute, print, and work on or apply them in other legal ways free-of-charge provided that they correctly cite the sources and the non-commercial purpose of the usage. 

 
Acta Turistica does not charge any submission or publishing fee.
 
 
Language
Author(s) from Croatia are required to submit the manuscripts in the Croatian and the English languages. International authors are required to submit the manuscripts in English that will subsequently be translated into Croatian. The Editor’s office expects the papers to be written in correct academic style of either American or British variant, but not a mixture of both.

 
Layout guidelines
Manuscript length: up to 7,000 words (including tables and figures, without references);
Title page: Please state your full name, present position and academic qualifications, the institution or organization affiliated, address and email, and the title of the paper;
Font size: Times New Roman 12 (Tables, 10), both-side alignment;
Format: Margins 2.54 cm all around, spacing 1.5 (tables single);
Abstract: Please supply an abstract summarizing the main points of your article in up to 150 words and a list of up to five keywords;
Reference style: Acta Turistica follows the Harvard referencing style.
The list of references is required to include assigned DOI numbers if applicable.
Contact details for submission: Please send your manuscripts to Acta Turistica electronically to the Editor-in-Chief, Professor Nevenka Čavlek


.................................................................................................................................................................................................................................................


UPUTE AUTORIMA
 

Acta Turistica objavljuje radove iz različitih područja turizma, poput ekonomije, geografije, sociologije, menadžmenta, marketinga, poduzetništva, financija i drugih povezanih disciplina objedinjujući teoretske i praktične spoznaje.

 
Ciljevi i djelokrug
 Acta Turistica je časopis strateški orijentiran prema povezivanju istraživačke zajednice u Hrvatskoj i u inozemstvu, stručnjaka i studenata iz područja turizma i usmjeren na poticanje razmatranja  relevantne tematike. Danas se Acta Turistica susreće s novim izazovima konstantno se natječući s favoriziranim časopisima sa Zapada, ali i potvrđujući svoju važnost u razvoju i diseminaciji znanja o ključnim pitanjima razvoja turizma koji su od interesa kako čitateljima u Hrvatskoj, tako i međunarodnoj publici. Acta Turistica nastavlja kontinuirano objavljivati radove na hrvatskome i engleskome jeziku promovirajući lingvističku raznolikost, ažurirajući hrvatsko znanstveno nazivlje te fokusirajući se na multikulturalizam multidisciplinarnim pristupom.

 
Proces recenzije
Sve pristigle radove odobrava uredništvo časopisa Acta Turistica, te ih se promptno šalje na dvije vanjske, anonimne, objektivne i nezavisne recenzije. U slučaju da su pristigle recenzije oprečne, rad se šalje na treću recenziju. Radovi se kategoriziraju kao izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni radovi te radovi s konferencija.

 
Autorsko pravo i politika samoarhiviranja
Autor zadržava sva moralna i intelektualna prava na svoj rad. Autoru je omogućeno da pohrani jednu od verzija rada na svoje osobne web-stranice, te institucijske i tematske repozitorije. Dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu (pre-print), recenziranu (post-print) ili izdavačku verziju rada (publisher's version).  Časopis slijedi hrvatske zakonske standarde vezano uz autorska i izdavačka prava i praksu, poštujući gore navedene politike o otvorenom pristupu, licenciranju i samoarhiviranju, te općeprihvaćena etička i formalna pravila o akademskom pisanju. Svim radovima se dodjeljuje DOI broj s izvornikom na portalu Hrčak. Potičemo autore da prilikom samoarhiviranja i budućeg referenciranja rada uvijek navode dodijeljen DOI broj u cjelovitom obliku.

 
Izjava o otvorenom pristupu i pravu korištenja
Časopis omogućava otvoreni pristup svojem sadržaju vodeći se načelom da rezultati istraživanja slobodno dostupni javnosti podržavaju veću globalnu razmjenu znanja. Prava na korištenje radova definirana su licencom Creative Commons CC BY-NC 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i nekomercijalnu svrhu uporabe.

 
Acta Turistica ne traži naknadu za prijavu i objavljivanje članaka.
 
 
Jezik
Autor/i iz Hrvatske obvezni su predati rukopis na hrvatskome i engleskome jeziku. Autori iz inozemstva dostavljaju rukopis na engleskom koji se, po prihvaćanju rada za objavljivanje, prevodi na hrvatski. Uredništvo očekuje radove pisane korektnim akademskim stilom te prihvaća američku i britansku varijantu, ali ne i njihovu kombinaciju.

 
Smjernice za format teksta 
Dužina teksta: do 7.000 riječi (uključujući tablice i prikaze, bez referenci);
Naslovna stranica: Molimo stavite svoje puno ime, trenutno zanimanje i akademsko zvanje, instituciju ili organizaciju u kojoj ste zaposleni, adresu, e-mail adresu te naslov rada;
Veličina fonta: Times New Roman 12 (tablice, 10), obostrano poravnanje;
Format: Margine 2,54 cm, prored 1,5 (u tablicama jednostruki);
Sažetak: Molimo dostaviti sažetak do 150 riječi koji uključuje glavne ideje rada te popis do pet ključnih riječi;
Stil citiranja: Acta Turistica koristi harvardski stil citiranja.
U popis literature obvezno uključiti DOI brojeve za svaku referencu koja ga posjeduje.
Kontakt detalji za predaju radova: Molimo radove slati elektronskim putem na adresu glavne urednice časopisa Acta Turistica, prof.dr.sc. Nevenke Čavlek