Current abstracts / Sažeci posljednjeg broja

Volume 35/2023, No 2 , pp. 131-237


135-136
Editorial
Uvodnik


137-173
Eva Fenyvesi
Fanni Kondar
Andrea Solyom
Ilona Kovacs Szekely
TITLE: Work stress in hospitality
ABSTRACT:  The aim of this research is to examine (1) the most common stress factors in the Hungarian hospitality industry, (2) how often workers are exposed to stress, (3) the relationship between job turnover and stress, and (4) the extent to which stress tolerance is influenced by the motivation of employees. The survey was based on an online questionnaire completed by 482 hospitality workers. The data was analyzed by examining percentage distributions, cross-tabulating, descriptive statistics, and principal component analysis. The results show that in hospitality, the most frequent stressors are task overload, low salary, uncomfortable atmoshpere and management style, expectations that contradict or mutually exclude each other, and inadequate working conditions. Almost all respondents had already encountered symptoms of stress and, independently from gender or age, they mostly had the form of emotional, physical, or mental fatigue.
KEY WORDS: hospitality, work stress, stressors, motivation, staff turnover

NASLOV: Stres na poslu u ugostiteljstvu 
SAŽETAK: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati: (1) najčešće čimbenike stresa u ugostiteljstvu Mađarske, (2) učestalost izloženosti radnika stresu, (3) povezanost između mijenjanja posla i stresa, (4) stupanj utjecaja motivacije na nošenje sa stresom zaposlenika. Istraživanje se bazira na upitniku provedenom putem interneta na uzorku od 482 ugostiteljska radnika. Analiza podataka uključivala je ispitivanje postotne distribucije, unakrsno tabeliranje, deskriptivnu statistiku i analizu glavnih komponenata. Rezultati pokazuju da su najčešći uzroci stresa u ugostiteljstvu  preopterećenost zadacima, niski dohodak, neugodna atmosfera i stil upravljanja, proturječna ili uzajamno isključujuća očekivanja te neprikladni radni uvjeti. Skoro su svi ispitanici već osjetili simptome stresa. Bez obzira na spol ili godine, ovi su se simptomi očitovali u obliku emocionalne, fizičke ili mentalne iscrpljenosti.
KLJUČNE RIJEČI:  ugostiteljstvo, stres na poslu, uzroci stresa, motivacija, fluktuacija osoblja

175-203
Francisco Sanchez-Cubo
Jose Mondejar-Jimenez
Alejandro Garcia-Pozo

TITLE: Unveiling wages' determinants in Spanish hospitality industry
ABSTRACT: The hospitality industry is commonly perceived as having low-added value and providing precarious jobs. Heretofore, academics have delved into measuring the determining factors of wages and the wage gap, especially between genders, but the latter question is not fully developed. Thus, through binomial logistic regressions and 2018 data from the Spanish Wage Structure Survey, this study analyses whether the gross hospitality wages are under the Spanish national average and which factors may influence that from traditional human capital and wage decomposition variables. The results show the significant impacts of gender, type of contract, responsibility, firm size and labour regulation to prevent salaries from falling under the national average. Conversely, there are striking impacts of overeducation and the category of the occupations on increasing the chances of earning below it. The findings fill a small but significant gap in the labour economics literature that may enable the stakeholders to better design job positions. Limitations revolve around the future implications of the recent labour reform.
KEY WORDS: economy, gender, hospitality, salaries, Spain, wages

NASLOV: Istraživanje determinanti plaća u ugostiteljstvu Španjolske
SAŽETAK: Uvriježeno je mišljenje da su poslovi u ugostiteljstvu nesigurni i da imaju malu dodanu vrijednost. Do sada su se znanstvenici bavili mjerenjem čimbenika koji određuju plaće i razlike u plaćama, posebno između spolova, ali ovo posljednje nije potpuno razrađeno. Stoga se ovdje, pomoću binominalnih regresija i podataka Istraživanja o strukturi plaća u Španjolskoj iz 2018. godine nastoji utvrditi jesu li bruto plaće u ugostiteljstvu Španjolske ispod nacionalnog prosjeka i koji čimbenici mogu utjecati na to stanje analizirajući varijable tradicionalnog ljudskog kapitala i dekompozicije plaća. Rezultati pokazuju značajan utjecaj spola, vrste ugovora, odgovornosti, veličine tvrtke te radnog zakonodavstva u sprječavanju pada plaća ispod nacionalnog prosjeka. Nasuprot tomu, izraziti su utjecaji prekvalificiranosti i djelovanja kategorije zanimanja na povećanje šansi za smanjenje plaće ispod prosjeka. Istraživanje je popunilo vrlo mali, ali značajan jaz u literaturi o ekonomici rada koja bi mogla dionicima olakšati bolje osmišljavanje radnih mjesta. Ograničenja se odnose na buduće posljedice nedavne reforme na tržištu rada.
KLJUČNE RIJEČI: gospodarstvo, spol, ugostiteljstvo, plaće Španjolska

205-237
Bo Chen
Tariq Mehmood
Shafaqat Mehmood
TITLE: How to boost post-COVID-19 tourism revival: The role of social distancing
ABSTRACT: This paper examines the post-COVID-19 tourism revival and the influence of social distancing, social norms, and promotional offers. The results indicate that social distancing positively affects travel intention, while social norms negatively moderate the nexus between travel intention and social distancing. Promotion offers were found to be insignificant moderators, whereas trust in tourism service providers significantly mediated the relationship between travel intention and social distancing. Therefore, the most important aspect of reviving tourism in the post-pandemic era is to rebuild travelers' trust, while tour operators, travel management companies, and destination management organizations should implement measures related to social distancing.
KEY WORDS: 
tourism revival, post-COVID-19 era, travel intention, social norms, social distancing, promotional offers

NASLOV: Kako potaknuti oživljavanje turizma nakon COVID-a-19: Uloga održavanja društvene distance
ABSTRACT: U ovome radu ispituje se oživljavanje turizma nakon Covida-19 i učinak održavanja društvene distance, društvenih normi i promotivnih ponuda. Rezultati pokazuju da održavanje društvene distance pozitivno utječe na namjere putovanja, dok društvene norme negativno moderiraju odnos između namjera putovanja i održavanja društvene distance. Ustanovljeno je da su promotivne ponude bile neznatni moderator, dok je povjerenje u pružatelje turističkih usluga imalo znatnu medijatorsku ulogu u odnosu između namjera putovanja i održavanja društvene distance. Zbog toga je ponovo stvaranje povjerenja najvažniji aspekt oživljavanja turizma u razdoblju nakon Covida-19, a turoperatori, poduzeća koja upravljaju putovanjima i organizacije koje upravljaju destinacijama trebale bi provoditi mjere koje omogućuju održavanje društvene distance.
KLJUČNE RIJEČI: oživljavanje turizma, razdoblje nakon COVID-a-19, namjera putovanja, društvene norme, održavanje društvene distance, promotivne ponude