Current abstracts / Sažeci posljednjeg broja

Volume 29/2017, No 1 , pp. 1-110


5-6
Editorial
Uvodnik


7-31
Erik Cohen
TITLE: Towards a convergence of tourism studies and island studies

ABSTRACT:  Island studies and tourism studies have overlapping interests, but there was little interaction between them. This article seeks to facilitate a convergence between the two fi elds. Taking its cue from island studies, the article investigates the role of the metaphors of ‘heaven’ and ‘hell,’ in the specifi c mode of ‘paradise’ and ‘prison,’ on the dynamics of touristic development on small islands. The powerful effect of the metaphor of islands as “earthly paradises“ is brought out, but the very development which the metaphor provoked turned out to be destructive of their paradisiac qualities. Metaphors of ‘hell’ attract thanatourism but have less transformative power. It is argued that ‘paradisiac’ metaphors underemphasize the human aspect of ‘island’ paradises, while island tourism researchers pay insuffi cient attention to the effects of tourism on social change on such islands. It is suggested that greater attention to this issue might be a facilitating factor in the convergence of island studies and tourism studies.
KEY WORDS: island studies, island tourism, tourism studies, small islands, ‘earthly paradises’, island ‘hells’

NASLOV: Prema konvergenciji proučavanja turizma i otočnih studija 
SAŽETAK: Otočni studiji i proučavanje turizma uvelike se bave istim temama, ali do sada je među njima bilo malo interakcije. Cilj nam je olakšati konvergenciju tih dvaju istraživačkih područja. Slijedeći praksu otočnih studija, članak propituje ulogu metafora ‘neba’ i ‘pakla’, odnosno ‘raja’ i ‘za- tvora’, u dinamici turističkog razvoja na malim otocima. Snažna metafora otoka kao “raja na zemlji” potakla je razvoj koji se pokazao razornim upravo po rajske atribute otoka. Istovremeno, metafore ‘pakla’ privlače tanatoturizam, ali imaju manju preobražujuću snagu. Tvrdi se da metafore vezane uz ‘rajsko’ zanemaruju ljudski aspekt ‘otočnih’ rajeva te da istraživači otočnog turizma poklanjaju prema- lo pažnje utjecaju turizma na društvene promjene na otocima. Moguće je da bi intenzivnije bavljenje ovim pitanjem olakšalo konvergenciju otočnih studija i istraživanja u području turizma.
KLJUČNE RIJEČI:  turizmologija, turizam kao disciplina, turizam kao područje, interdisciplinarnost
otočni studiji, otočni turizam, mali otoci, ‘rajevi na zemlji’, otočni ‘paklovi’

33-73
Ivan Šulc
TITLE: Distorted life cycle on post-socialist Adriatic islands: using the example of Mljet, Croatia
ABSTRACT: This paper investigates the life cycle of Mljet Island in Croatia according to a mod- ifi ed Butler’s (1980) model using the criteria of Lundtorp and Wanhill (2001) applied to overnight stays. Since it represents an example of a war-distorted life cycle, the development of tourism on Mljet was investigated in two life cycles separated by the Croatian War of Independence: (1) the life cycle in the socialist period (1946 – 1991); and (2) the life cycle after the Croatian War of Independence (1993 – today). Research results suggest that without appropriate tourism management and product improvement, the post-war recovery of tourism would not automatically reach the previous level of visitation and that the threat of decline could even reappear in a few years. Although a part of the island is protected as a national park, its life cycle has the usual course and characteristics as other coastal destinations.
KEY WORDS: tourism area life cycle, post-socialist tourism development, Mljet, Croatia

NASLOV: Modificirani razvojni ciklus post-socijalističkih jadranskih otoka: primjer otoka Mljeta
SAŽETAK: U radu se istražuje razvojni ciklus otoka Mljeta prema modifi ciranom Butlerovom (1980) modelu na temelju kriterija Lundtorpa i Wanhilla (2001) primijenjenih na broj turističkih no- ćenja. To predstavlja primjer razvojnog ciklusa deformiranog pod utjecajem rata, zbog čega se razvoj turizma istražuje u dva zasebna razvojna ciklusa međusobno odvojena Domovinskim ratom: (1) ra- zvojni ciklus u socijalističkom razdoblju (1946. – 1991.) i (2) razvojni ciklus nakon Domovinskog rata (1993. – danas). Rezultati istraživanja pokazuju da bez adekvatnog upravljanja turizmom i una- prjeđenja turističkog proizvoda poslijeratni oporavak turizma ne doseže automatski prethodnu razinu posjećenosti te da se već unutar nekoliko godina može pojaviti prijetnja ponovnog opadanja. Iako dio otoka ima status nacionalnog parka, razvojni ciklus pokazuje uobičajeni tijek i obilježja kao u drugim primorskim destinacijama.
KLJUČNE RIJEČI: razvojni ciklus turisti čkih područja, postsocijalistički razvoj turizma, Mljet, Hrvatska


75-101
Danijela Ferjanić Hodak
TITLE: Impact of labour mobility on selected business performance indicators in hospitality industry in Croatia
ABSTRACT: Labour mobility in tourism, especially in hospitality industry, is generally con- sidered to be quite frequent. The main objective of the paper is to determine how and to what extent labour mobility affects key performance indicators in Croatia’s hotel industry (work productivity, prof- itability and business effi ciency). The data on labour mobility was collected via quantitative survey on a deliberate quota sample. Two hypotheses and corresponding sub-hypotheses have been tested in the paper. Although positive effects of labour mobility on the economy are indisputable, due to the speci- fi city of work in hospitality industry (expressed seasonality and high labour mobility), higher mobility results in rather low business performance. According to expectations, the correlation and regression analysis showed that geographical mobility does not affect labour productivity but that professional mobility impacts both analysed labour productivity indicators.
KEY WORDS: 
labour mobility, hospitality industry, business performance indicators, Croatia

NASLOV: Utjecaj mobilnosti radne snage na odabrane pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća u hotelijerstvu u Hrvatskoj
SAŽETAK: Općenito se smatra da je mobilnost radne snage u turizmu, a osobito u hotelijerstvu, vrlo učestala. Cilj rada je utvrditi kako i u kojoj mjeri mobilnost radne snage utječe na ključne poka- zatelje uspješnosti poslovanja poduzeća u hotelijerstvu (produktivnost rada, profi tabilnost poslovanja, ekonomičnost poslovanja) u Hrvatskoj. Prikupljanje podataka o mobilnosti obuhvaća kvantitativno izviđajno istraživanje na namjernom kvotnom uzorku. U radu su testirane dvije hipoteze s pripadaju- ćim podhipotezama. Iako su pozitivni učinci mobilnosti radne snage na gospodarstvo neupitni, zbog specifi čnosti rada u hotelijerstvu (izražena sezonalnost i velika mobilnost radne snage), veća mobilnost ipak rezultira lošijim poslovanjem. Sukladno očekivanjema, provedena korelacijska i regresijska ana- liza pokazala je da geografska mobilnost ne utječe na produktivnost rada. S druge strane, testiranjem je dokazano da profesionalna mobilnost utječe na oba analizirana pokazatelja produktivnosti rada.
KLJUČNE RIJEČI: mobilnost radne snage, hotelijerstvo, pokazatelji uspješnosti poslovanja, Hrvatska

103-110 
Reflections on ITHAS 2017: Managing change in destinations
Osvrti na ITHAS 2017: Upravljanje promjenama u destinacijama