Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni
Bodovi  4
Šifra kolegija:  
Status kolegija:  izborni svi smjerovi
Godina i semestar studija: 1. godina
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za međunarodnu ekonomiju
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Božo Matić
Izvođači kolegija:  dr. sc. Zoran Wittine
Asistenti:  dr. sc.  Zoran Wittine
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija:  svi smjerovi
Ukupno sati nastave:  20
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


  
Nastavni ciljevi:
Ovim se predmetom razvijaju znanja potrebna za samostalan rad i odlučivanje na planu upravljanja rizicima u međunarodnoj razmjeni roba i usluga. Student stječe znanja potrebna za prepoznavanje rizika, procjenu izloženosti riziku kao i znanja potrebna za donošenje odluke o tome koje metode upravljanja rizicima primijeniti u konkretnim slučajevima.
Program predmeta:
1. Rizik i nesigurnost. Uzroci i posljedice rizika. Vrste rizika.
2. Subjektivnost u procjeni rizika i upravljanje subjektivnošću donositelja odluka.
3. Poslovno okruženje kao izvor poslovnih rizika – ekonomski, politički, zakonodavni i kulturni čimbenici.
4. Alati i tehnike upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni.
5. Uloga burzi u upravljanju rizicima: hedging i opcije kao metoda zaštite od rizika.
6. Analiza i upravljanje rizicima pri međunarodnim spajanjima i preuzimanjima.
7. Uloga države u osiguranju rizika u međunarodnoj razmjeni. Modeli osiguranja izvoza. Sustav kreditiranja i osiguranja izvoznih poslova u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sustav osiguranja izvoznih poslova.
8. Kriteriji za ocjenu i odabir zemlje prilikom internacionalizacije poslovanja poduzeća.
Nastavne metode:
Predavanja, prezentacije i seminarska nastava, samostalni istraživački pisani radovi.
Obavezna literatura:
Matić B., Međunarodno poslovanje, Sinergija, 2004. – poglavlja – I.2., V. 5.,
Latković M., Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola, Financijska teorija i praksa 26 (2), (2002).
Peterlin J., Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima, Računovodstvo, revizija i financije, br 2. i 3. 2004.
Dodatna literatura:

Daniels, Radebaugh, Sullivan, International business – environments and operations, Prentice hall, 2009.
Ting, Multinational Risk Assessment and Management, Quorum Books, 1988.
Pickford, J., Mastering risk, Prentice Hall, 2001.
Hertz, Thomas, Practical Risk Analysis, John Wiley and Sons, 1984
Howson P., Identifying and Minimizing the Strategic Risks from M&A, Q Finance, 2008.
Bruner, R. F., Applied Mergers and Acquisitions, Wiley Finance Edition, 2004.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Pisanje radova na zadane teme te rješavanje poslovnih slučajeva na aktualne teme iz područja upravljanja rizicima u međunarodnoj razmjeni.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi na zaključnom pismenom i usmenom ispitu, a konačna ocjena će se formirati na način da praktični rad na nastavi (pisanje radova i rješavanje zadanih poslovnih slučajeva) čini 50% a ispitni dio preostalih 50% konačne ocjene.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-