Natječaj za suradnička radna mjesta asistenta - 20.03.2024.

 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet
raspisuje
N A T J E Č A J
                                                           za izbor
 
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za poslovno pravo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta moraju ispunjavati, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) i Statutom Ekonomskog fakulteta - Zagreb, te sljedeći obvezni uvjet:
  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij:
 
  •  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravo, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravo, čijim završetkom se stječe odgovarajući stručni naziv (točka 2.)
  
Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis u Europass formatu
*  dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
  •  
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
  •  
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet - Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
Dekanica Fakulteta
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.