Međunarodna ekonomija

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Međunarodna ekonomija
Bodovi  6
Šifra kolegija:  45637
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  2. godina/ IV.semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za međunarodnu ekonomiju
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
Izvođači kolegija: Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, izv. prof.dr.sc. Vlatka Bilas, dr. sc. Hrvoje Jošić
Asistenti:

Dr. sc. Sanja Franc, dr. sc. Hrvoje Jošić

Vrsta studija: Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija:  -
Ukupno sati nastave:  60
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:

Osposobljavanje studenata za razumijevanje suvremene međunarodne ekonomije u uvjetima globalizacijski trendova, a na temelju poznavanja teorije, analize i politike međunarodne trgovine i financija. Posebno se naglasak stavlja na probleme razvoja malih otvorenih ekonomija u uvjetima međunarodne integracije.

Program predmeta:

1. Uvod u međunarodnu ekonomiju
2. Teorija međunarodne trgovine
3. Trgovinska politika
4. Liberalizacija trgovine i ekonomski razvoj
5. Regionalne ekonomske integracije
6. Liberalizacija međunarodnog kretanja kapitala i rada
7. Devizno tržište, tečaj i tečajna politika
8. Platna bilanca
9. Politika unutarnje i vanjske ravnoteže
10. Međunarodne financijske krize i zaduženost
11.Globalizacija, održivi razvoj i ekonomski rast

Nastavne metode:
Predavanja, vježbe i seminari te individualni rad.
Obavezna literatura:
Grgić, M. i Bilas, V. (2008) Međunarodna ekonomija, Lares plus, Zagreb;
ili
Babić, M. i Babić A. (2008) Međunarodna ekonomija,  Zagreb
Salvatore, D. (2007) International Economics, 9th edition, Wiley
Dodatna literatura:

Krugman, P. and Obstfeld, M. (2007) International Economics: Theory and Policy,  7th edition, Pearson Education

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, rješavanje zadaća, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Dva kolokvija tijekom semestra te pismeni i/ili usmeni ispit.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
 
Dodatne informacije:
Dodatne informacije mogu se naći na web stranicama izvođača nastave, preko e-mail adresa i na konzultacijama nositelja predmeta i izvođača nastave.