COVID-19: Odluka o koordinatoru

Temeljem Preporuke Sveučilišta, koordinatorom COVID-19 pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenovan je prodekan za nastavno i nenastavno osoblje prof. dr. sc. Oliver Kesar (Odluka Dekana o imenovanju).