Postupak i sadržaj prijave teme doktorskog rada

Prijava teme doktorskog rada podnosi se u dva primjerka, uz Obrazac prijavekoje je potrebno dostaviti u Referadu za studente poslijediplomskih studija, prilikom čega je prijavu teme potrebno poslati i u Word dokumentu na e-mail adresu: nnimac@efzg.hr.

Prijava teme doktorskog rada mora sadržavati sljedeće priloge:
1.
Suglasnost mentora - potrebno je preuzeti obrazac, popuniti ga, isprintati i dati mentoru na potpis
2. Dispozicija rada,
3. Obrazloženje teme, koje mora sadržavati:
   (a) definiranje problema (predmeta) istraživanja (2-3 str.)
   (b) ciljevi istraživanja (znanstveni i aplikativni ciljevi) (1-2 str.)
   (c) hipoteze istraživanja (osnovne hipoteze/istraživačka pitanja i pomoćne hipoteze) (1-2 str.)
   (d) metode znanstvenog istraživanja (povezati i obrazložiti hipoteze i njihovo dokazivanje s izabranim metodama istraživanja) (1-2 str.), 
        potrebno je navesti i objasniti varijable sukladno tablici koja se nalazi na poveznici
   (e) očekivani znanstveni doprinos (do 1 str.)
   (f) kratki opis strukture (sadržaja) dispozicije (2-3 str.),
4. Životopis (osobni podaci, školovanje, dodatno obrazovanje, studijski boravci, radno iskustvo, nagrade i članstva u udrugama) (do 1 str.),
5. Popis objavljenih radova,
6. Pregled dosadašnjih teorijskih i empirijskih istraživanja o predmetu istraživanja prijavljenog doktorskog rada i bibliografija relevantnih radova domaćih i inozemnih autora (okvirno 100 radova).

Odbor za doktorske studije je zaključio da se prijava teme doktorskog rada koja ne odgovara propisanoj formi za izradu prijave teme, a koja je gore navedena, neće uvrstiti na dnevni red sjednice Odbora.

Nakon predaje Prijave teme doktorskog rada, Odbor za doktorske studije treba utvrditi zadovoljava li predložena tema doktorskog rada tražene zahtjeve i može li ju se prihvatiti ili ju se vraća doktorandu na doradu.

Nakon prihvaćanja teme od strane Odbora za doktorske studije biti ćete obaviješteni od strane Referade za PDS o istom uz upute da prijavu unesete i u elektroničku bazu OBAD.

PROCES STJECANJA TITULE DOKTORA ZNANOSTI