Potpore istraživanjima (MZOS)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA - POTPORA ISTRAŽIVANJU (Ugovor o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti)

2018. godina
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Komparativno istraživanje dizajna posla: kulturološke, sektorske, organizacijske, radne i sociodemografske specifičnosti   Tomislav Hernaus
Utjecaj primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 na financijsko izvještavanje i troškove banaka   Sanja Broz Tominac 
Analiza longitudinalnih anketnih podataka   Ivan Čipin 
Digitalna transformacija hrvatskih poduzeća   Vesna Bosilj Vukšić 
Analiza značaja informacijske tehnologije u osiguravanju kvalitete financijskog izvještavanja   Ana Novak 
Utjecaj konkurentske dinamike na aktivnosti spajanja i preuzimanja   Najla Podrug 
Bihevioralni aspekti (ne)uvođenja poreza na nekretnine u Republici Hrvatskoj   Petar Sorić 
Utjecaj društvenih medija na ponašanje potrošača na tursitičkom tržištu   Josip Mikulić 
Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj - pravno i ekonomsko istraživanje   Jasminka Pecotić Kaufman 
Utjecaj emigracije na održivost mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj   Lorena Škuflić 
Metodologija višekriterijskog odlučivanja u sustavu gospodarske diplomacije   Danijel Mlinarić 
Analiza stavova djece i roditelja prema zdravoj hrani   Ružica Brečić 
Validacija upitnika zadovoljstva internom komunikacijom i utvrđivanje povezanosti sa zadovoljstvom sa životom   Ana Tkalac Verčič 
Ekonomski razvoj u svjetlu "Sporazuma iz Pariza" i posljedice odustajanja Sjedinjenih Američkih Država od Sporazuma   Ivo Družić 
Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije   Alen Stojanović 
Praksa budžetiranja kapitala i analize financijskih investicija: dosezi i ograničenja   Lidija Dedi 
Povezanost vodstva i izvozne aktivnosti u modnoj industriji   Ante Omazić Mislav 
Analiza volatilnosti financijskih tržišta visoko frekventnim podacima   Josip Arnerić 
Primjena nelinearne ekonometrije u makroekonomskim istraživanjima   Alka Obadić
Modernizacija i prekogranično poslovanje trgovačkih društava na jedinstvenom tržištu Europske unije   Hana Horak 
Utjecaj promjena računovodstvenih načela mjerenja prihoda na uspješnost poslovanja poduzeća   Ivana Pavić 
Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća   Nikolina Dečman 
Matematički modeli i metode kao potpora pri donošenju odluka ekonomskih agenata   Zrinka Lukač 
Organizacijska kultura u funkciji prevencije devijantnih radnih ponašanja   Ana Aleksić 
Politička ekonomija regulacije financijskog tržišta i utjecaj na konkurentnost članica Europske unije   Velibor Mačkić 
Internacionalizacija obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj   Marina Dabić 
Demografske i socioekonomske odrednice individualne pozicije na tržištu rada   Anđelko Akrap 
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma - ITHAS 2018   Nevenka Čavlek 
Oblikovanje strategije, menadžerska identifikacija i socijalno umrežavanje u poduzećima različitog tipa vlasništva   Darko Tipurić 
Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača   Irena Palić 
Mogućnosti i razvojni potencijal hrvatskog malog gospodarstva u Europskoj uniji   Marko Kolaković 
Vrednote socijalnih poduzetnika Ekonomije zajedništva kao preduvjet za izgradnju sretnih organizacija   Ivana Marić 
Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj   Hrvoje Perčević 
Digitalna (r)evolucija i održivost u distributivnoj trgovini   Blaženka Knežević 
Utjecaj električne energije na degradaciju okoliša   Jurica Šimurina 
Utjecaj razvoja maloprodajnih oblika na mlade u Republici Hrvatskoj   Sanda Renko 
Ispitivanje alternative optimizaciji prema prinosu i riziku na hrvatsko tržište dionica   Silvije Orsag 
Čimbenici koji utječu na spremnost potrošača za korištenje on-line platforme   Goran Vlašić 
Dohodovne nejednakosti, porezna politika i ekonomski rast u Europskoj uniji   Nika Šimurina 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao potpora javnom sektoru   Mirjana Pejić Bach 
 
2017. godina
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj   Mirjana Hladika 
Izazovi digitalizacije prava društava Europske unije   Hana Horak 
Ekonomska-socijalna struktura stanovništva grada Zagreba u razdoblju 1939.-1948.   Anđelko Akrap 
Uloga kontrolinga i IT potpore u nefinancijskom izvještavanju u turizmu   Nidžara Osmanagić Bedenik 
Utjecaj načina obavljanja računovodstvenih poslova u neprofitnim organizacijama na korisnost i kvalitetu računovodstvenih informacija   Vesna Vašiček 
Inovacije u lancima opskrbe u uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja)   Blaženka Knežević 
Testiranje vremenske varijabilnosti koncepta racionalnih očekivanja   Petar Sorić 
Razvoj funkcije organizacijskog dizajna u hrvatskim poduzećima   Tomislav Hernaus 
Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih velikih poduzeća   Danijela Miloš Sprčić 
Liberalizacija tržišta električne energije: opcije za malu otvorenu ekonomiju   Jurica Šimurina 
Implementacija nelinearne ekonometrije u makroekonomskoj analizi   Alka Obadić 
Modeliranje u ekonomiji znanja korištenjem metoda potpora odlučivanja   Mirjana Pejić Bach 
Matematički modeli i metode kao potpora pri donošenju odluka ekonomskih agenata   Zrinka Lukač 
Utjecaj mreža na transfer znanja, apsorpcijski kapacitet, inovacije i internacionalizaciju   Marina Dabić 
Porezna pismenost u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na porezni moral   Nika Šimurina 
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma - ITHAS   Nevenka Čavlek 
Alternativni oblik ekonomije - ekonomija zajedništva kao socijalna inovacija   Ivana Marić 
Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena   Zoran Krupka 
Analiza čimbenika revizijskog tržišta u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja   Sanja Sever Mališ 
Komparativna analiza prekograničnih spajanja i preuzimanja u Europskoj uniji od 2013. do 2017.   Najla Podrug 
Utvrđivanje stilova odlučivanja u kupnji organizacijskog kupca pri odabiru usluga   Dubravka Sinčić Ćorić 
Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije   Alen Stojanović 
Analiza longitudinalnih anketnih podataka   Ivan Čipin 
Implikacije promjena starosne strukture na kreiranje strategije maloprodaje   Sanda Renko 
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na poslovni rezultat poduzeća modne industrije   Ante Omazić Mislav 
Unaprjeđenje modela sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje   Ivana Mamić Sačer 
Uloga i značaj analitičkih postupaka u evaluaciji kvalitete dobiti   Ana Ježovita 
Procjena efikasnog "benchmark" portfolia na hrvatsko tržište dionica   Silvije Orsag 
Ekonomski razvoj u svjetlu "Sporazuma iz Pariza"   Ivo Družić 
Odrednice konkuretnosti hrvatskog malog gospodarstva   Marko Kolaković 
Utjecaj emigracije na poslovanje hrvatskih poduzeća   Lorena Škuflić 
 
 
2016. godina
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma  Empirical assessment of experiential learning in the field of tourism Nevenka Čavlek
Podatkovna istraživačka infrastruka za napredna demografska istraživanja Research dana infrastructure for advanced demographic research Ivan Čipin
Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti Index of the uncertainty of economic policy: causality analysis Mirjana Čižmešija
Kulturološke sličnosti i razlike kao čimbenik internacionalizacije poduzeća Cultural similarities and differences as factor of firm's internationalisation Marina Dabić
Razvoj metode obračuna ukupnih (punih) troškova na visokom učilištu Development of full costing method at High Education Institutions Ivana Dražić Lutilsky
Politička ekonomija ekonomske krize 2008-2015 i njezin utjecaj na evoluciju modela kapitalizma u Hrvatskoj Political economy of the 2008-2015 economic crises and its impact on the evolution of the model of capitalism in Croatia Velibor Mačkić
Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru Organization of HRM in the public sector Tomislav Hernaus
Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu Legal and Economic Challenges of Implementation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Hana Horak
Inovacije u lancima opskrbe uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja) Inovations in supply chain in conditions of retail internationalization (continuation of the research) Blaženka Knežević
Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova Strategic guidelines in developing of competitiveness of Croatian SMEs in the framework of EU funds Marko Kolaković
Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji Analysis of accounting estimates significance in the process of valuation of biological assets and non-current assets held for sale Ivana Mamić Sačer
Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća Evaluation of impact of integreated risk management to the value and financial performance of Croatian and Slovenian companies Danijela Miloš Šprčić
Kvalitativni i kvantitativni aspekti nefinancijskog izvještavanja poduzeća u turizmu Qualitative and Quantitative Acpects of Non-financial Reporting in Companies in Touris Nidžara Osmanagić Bedenik
Jedinstveni regulatori i supervizorski standard financijske servisne industrije Single regulatory and supervisory standard of financial services industry Anita Pavković
Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija Information communication technologies and competitiveness of organizations Mirjana Pejić Bach
Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma Proactivity in stimulating environmental sustainability between trade and tourism Sanda Renko
Fiskalna održivost i dinamika javnog duga u Hrvatskoj Fiscal sustainabilitay and public debt dynamics Hrvoje Šimović
Opcije ekonomske politike za nove okolišne standarde do 2030 Economic Policy Options for new Environmental Standards until 2030 Jurica Šimurina
Determinante profitabilnosti prerađivačke industrije Republike Hrvatske Determinants of Profitability in Croatia's Manufacturing Industry Lorena Škuflić
Čibmenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu (fokus: karakteristike okruženja i donositelja odluka Antecedents of Market Driving and Market Driven strategies (focus: environment and individual level) Goran Vlašić
Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća Improvement of financial reporting for micro entities Katarina Žager
Medijski indeks ekonomske neizvjesnosti za hrvatsko gospodarstvo Media Index of Economic Uncertainty for the Croatian Economy Mirjana Čižmešija
 
2015. godina
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata Development of service quality in higher education by investing in student development and progress Tonći Lazibat
Uloga strateškog umrežavanja u povećanju konkurentnosti tijekom internacionalizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća The role of strategic network in increasing competitiveness of Croatian SMEs during the internationalization process Marko Kolaković
Upravljanje tržišnim promjenama putem strategija razvoja tržišta Managing markets via Market driving strategies Goran Vlašić
Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća u razdoblju globalne financijske krize Impact of enterprise risk management on the company's financial performance in a period of the global financial crisis Danijela Miloš Šprčić
Istraživačke i inovativne strategije za pametnu specijalizaciju "Smart specialisation" na Sveučilištu u Zagrebu Research and Innovation Strategies for Smart Specialization Marina Dabić
Izazovi demografskog starenja u Hrvatskoj Challenges of Demohraphic Ageing in Croatia Anđelko Akrap
Dizajn posla znanstvenika Academic work design Tomislav Hernaus
Razvoj sustava pokazatelja za praćenje i ocjenu međunarodne konkurentnosti turizma u Hrvatskoj Developing an indicator system for monitoring and evaluating Croatia's international competitiveness as a tourist destination Josip Mikulić
Uloga otkrivanja znanja iz baze podataka u ostvarenju konkurentnosti organizacija Knowledge discovery in databases and competitiveness of organisations Mirjana Pejić Bach
Ekonomske politike za poboljšanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Economic policies to improve the export competitiveness of the Croatian Boris Cota
Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju Statistical modeling the impact of selected development indicators on the use of services in the European countries in the modern global environment Ksenija Dumičić
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja Empirical assessment of experiential learning in the field of tourism Nevenka Čavlek
Razvijanje metodologije za utvrđivanje stilova odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca Development of the methodology for assesing the organizational buying decision approaches Dubravka Sinčić Ćorić
Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru Organization of HRM in the public sector Tomislav Hernaus
Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata Development of service quality in higher education by investing in student development and progress Tomislav Baković
Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu Legal and Economic Challenges of Implementation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Hana Horak
Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća Organization as an issue of competitive advantage of Croatian companies Lovorka Galetić
Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem Information, process and knowledge management systems Vesna Bosilj Vukšić
Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća Evaluation of impact of integrated risk management to the value and financial performance of Croatian and Slovenian companies Danijela Miloš Šprčić
Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova Strategic guidelines in developing of competitiveness of Croatian SMEs in the framework of EU funds Marko Kolaković
Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke Interactions between different levels of analysis in the creation of brand perception Zoran Krupka
Odrednice konkurentnosti destinacija gradskog turizma The Determinants of Competitiveness of Urban tourist destination Darko Prebežac
Statističko modeliranje determinanti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u europskim zemljama Statistical modeling of the determinants of using the Information and Communication Technology in Eruopean countries Ksenija Dumičić
Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva Business processes as a part implementation full costing method in healthcare system Ivana Dražić Lutilsky