Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Marketing usluga

Kolegij Marketing usluga

Kolegij "Marketing usluga" obvezni je kolegij za studente smjera Marketing Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji se izvodi u zimskom semestru. Nastava se ak. god. 2020./2021. izvodi online pomoću platforme Google Meet (https://meet.google.com/), a kod za pristup je jxkta4g.
 


Informacije i materijali za nastavu

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Marketing usluga“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/).


Ulaz u sustav Merlin

prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen