Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Upravljanje proizvodom

Kolegij Upravljanje proizvodom

Kolegij "Upravljanje proizvodom" izborni je kolegij za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji se izvodi u zimskom semestru. Nastava se ak. god. 2020./2021. izvodi online pomoću platforme Google Meet (https://meet.google.com/), a kod za pristup je kspuwck.Informacije i materijali za nastavu

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Upravljanje proizvodom“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/).


Ulaz u sustav Merlinprof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen