Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Upravljanje markom

Kolegij Upravljanje markom

Kolegij "Upravljanje markom" izborni je kolegij za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji se izvodi u zimskom semestru. Nastava se ak. god. 2020./2021. izvodi online pomoću platforme Google Meets (https://meet.google.com/). Upute (internetska poveznica i code) kako pristupiti predavanjima nalaze se na sustavu za e-učenje Merlin i na Google classroomu. 


Informacije i materijali za nastavu

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Upravljanje markom“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/).
Za pristup sustavu Merlin studentima je potreban AAI korisnički identitet, koji se može se dobiti slanjem zahtjeva na aai@efzg.hr.


Ulaz u sustav Merlinprof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen