Kolegiji i obveze na studiju

Doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost traje 3 godine. Nastavni plan se sastoji od predavanja, seminara i radionica u prva tri semestra tijekom kojih treba izvršiti i prijavu teme doktorske disertacije, a naredna tri semestra predviđena su za izradu doktorske disertacije.


Prvi semestar
Cilj je polaznike upoznati s osnovnim znanjima iz makroekonomije, poslovne ekonomije i  globalne i nacionalne sigurnosti koja su im potrebna za savladavanje studija i budući samostalni znanstveno-istraživački rad. Nastava se izvodi putem tri obvezna kolegija, Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Makroekonomska politika i Nacionalna sigurnost i globalizacija od kojih svaki nosi 5 ECTS bodova i izvodi se kroz 30 sati aktivne nastave koja uključuje 15 sati predavanja i 15 sati vježbi te 120 sati samostalnog rada studenta. U okviru prvog semestra polaznici su obvezni otići na znanstveno usavršavanje u obliku pohađanja barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta ili međunarodnih konferencija (12 ECTS bodova).


Drugi semestar
U drugom semestru izvodi se nastava na jednom obveznom kolegiju Metodologija znanstvenog rada (5 ECTS bodova i izvodi se kroz 30 sati aktivne nastave koja uključuje 15 sati predavanja i 15 sati vježbi i 120 sati samostalnog rada studenta) te dva izborna kolegija. Tematski izborni kolegiji imaju namjeru osigurati specijalizaciju, koju studenti odabiru prema njihovoj istraživačkoj odrednici. Svi izborni kolegiji imaju vrijednost od 4 ECTS i izvode se kroz 20 sati aktivne nastave koja uključuje 10 sati predavanja i 10 sati istraživačkih seminara te 100 sati samostalnog rada studenta. Naglasak je prvenstveno na teoretskom obrazovanju, razumijevanju teoretskih pristupa i najnovijih rezultata istraživanja u specifičnom području Studija. U sklopu drugog semestra polaznik je dužan napisati i prvi seminarski rad (6 ECTS bodova) te se znanstveno usavršavati aktivnim sudjelovanjem na znanstvenoj konferenciji ili znanstvenom skupu (10 ECTS) bodova.


Treći semestar
U trećem semestru izvodi se nastava iz još dva izborna kolegija koja je polaznik odabrao u odnosu na svoje istraživačke preferencije. U sklopu trećeg semestra polaznik je dužan napisati i drugi seminarski rad (6 ECTS bodova) te se znanstveno usavršavati objavom A1 rada (u koautorstvu, 15 ECTS bodova). Na kraju trećeg semestra polaznik je dužan odraditi i radionicu na kojoj formalno brani prijavu teme svoje doktorske disertacije (35 ECTS bodova).
U sljedećoj tablici navedene su obvezne aktivnosti polaznika do stjecanja doktorata. Pored minimalnih obveza koje kandidati trebaju zadovoljiti u cilju izrade i obrane disertacije, kandidati se mogu angažirati u većem broju istih aktivnosti kao i na ostalim znanstveno-nastavnim i istraživačkim aktivnostima u okviru Fakulteta. 

Tablica 1: Prikaz obveznih aktivnosti doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost
 
SEMESTAR AKTIVNOST ECTS
 
 
I.
KOLEGIJ BROJ SATI NASTAVE  
Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije 30 5
Makroekonomska politika 30 5
Nacionalna sigurnost i globalizacija 30 5
Znanstveno usavršavanje (pohađanje barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta ili međunarodnih konferencija) 12
UKUPNO OPTEREĆENJE 27
 
 
 
II.
KOLEGIJ BROJ SATI NASTAVE  
Metodologija znanstvenog rada 30 5
Izborni kolegij 1 20 4
Izborni kolegij 2 20 4
Seminar 1 6
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim referatom objavljenim u zborniku konferencije 10
UKUPNO OPTEREĆENJE 29
 
 
 
III.
KOLEGIJ BROJ SATI NASTAVE  
Izborni kolegij 3 20 4
Izborni kolegij 4 20 4
Seminar 2 6
Objavljivanje A 1 članka u međunarodno priznatom časopisu 15
Prijava teme doktorske disertacije i javna obrana teme 35
UKUPNO OPTEREĆENJE 64
IV.  Izrada i obrana doktorske disertacije  
60
V.
VI.
  UKUPNO 180Tablica 2: Prikaz obveznih i izbornih kolegija doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost
 
NAZIV KOLEGIJA NOSITELJ KOLEGIJA VRSTA KOLEGIJA
Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije Prof. dr. sc. Tonći Lazibat Obvezni
Makroekonomska politika Prof. dr. sc. Boris Cota
Izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
Obvezni
Nacionalna sigurnost i globalizacija Prof. dr. sc. Mirko Bilandžić Obvezni
Metodologija znanstvenog rada Prof. dr. sc. Tomislav Baković
Prof. dr. sc. Josip Mikulić
Obvezni
Nacionalna sigurnost, forenzične znanosti i globalizacija Prof. dr. sc. Dragan Primorac Izborni
Menadžment nabave u uvjetima globalizacije Prof. dr. sc. Nikola Knego
Prof. dr. sc. Blaženka Knežević
Izborni
Sustav financijskog izvještavanja Prof. dr. sc. Lajoš Žager
Prof. dr. sc. Danimir Gulin
Izborni
Poslovna forenzika Prof. dr. sc. Vinko Belak Izborni
Menadžment poslovne sigurnosti Izv. prof. dr. sc. Ante Vuletić Izborni
Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću                Prof. dr. sc. Mario Spremić Izborni
Povijest 20. stoljeća i terorizam Prof. dr. sc. Damir Matanović Izborni
Sustavi upravljanja okolišem Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić Izborni
Marketing u funkciji specijalnog rata Prof. dr. sc. Mirko Palić Izborni
Financijska analiza Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Lidija Dedi
Izborni
Suvremeni financijski sustavi Prof. dr. sc. Alen Stojanović Izborni
Upravljanje kvalitetom u uvjetima globalizacije Prof. dr. sc. Tonći Lazibat Izborni
Industrijska politika i sigurnost Prof. dr. sc. Zoran Kovačević Izborni
Međunarodna ekonomija i sigurnost Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić Izborni
Pravo zaštite podataka Europske Unije Prof. dr. sc. Hana Horak
Doc. dr. sc. Marko Babić
Izborni
Upravljanje rizicima i sigurnošću u globalnoj logistici Prof. dr. sc. Sanda Renko Izborni
Priprema, provedba i upravljanje EU projektima Izv. prof. dr. sc. Kristina Petljak Izborni
Integrirani sustavi upravljanja u funkciji poslovne sigurnosti Izv. prof. dr. sc. Ines Dužević Izborni
Globalna sigurnost Prof. dr. sc. Siniša Tatalović Izborni
Geopolitika strateških resursa i sigurnost Prof. dr. sc. Marta Zorko
Izv. prof. dr. sc. Robert Mikac
Izborni
Upravljanje istraživanjem i razvojem u globalnom kontekstu Prof. dr. sc. Tomislav Baković
Izv. prof. dr. sc. Davor Vlajčić
Izborni