Priznavanje bodova sa prethodnih poslijediplomskih studija

Polaznicima doktorskog studija koji su završili znanstveni magisterij priznaje se 45 ECTS bodova, a onima sa završenim specijalističkim poslijediplomskim (bolonjskim) studijem priznaje se 30 ECTS bodova. Studenti sa završenim znanstvenim magisterijem ili specijalističkim poslijediplomskim studijem oslobođeni su na taj obveza koje su morali ispuniti na prethodnoj razini studija.

 
45 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:
 
  • Znanstveno usavršavanje u prvom semetru studija (12 ECTS bodova)
  • Polaganje obveznog kolegija Metodologija znanstvenog rada (5 ECTS bodova)
  • Polaganje 4 izborna kolegija (16 ECTS bodova)
  • Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u 2 semestru (10 ECTS bodova)

30 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:
 
  • Polaganje obveznog kolegija Metodologija znanstvenog rada (5 ECTS bodova)
  • Polaganje 4 izborna kolegija (16 ECTS bodova)
  • Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u 2 semestru (10 ECTS bodova)