Prijava teme i obrana doktorskog rada

Ključan korak doktorskog studija je prijava teme doktorskog rada Odboru za poslijediplomske (doktorske) studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uspješne prijave i pozitivnog mišljenja odbora te provedene procedure propisane pravilnicima Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu slijede javna obrana teme doktorskog rada te u konačnici izrada i obrana samog rada. Detaljne upute za sve navedene korake možete pronaći u sljedećim poveznicama:


Postupak i sadržaj prijave teme doktorskog rada

Javna obrane tema doktorskog rada

Upute za oblikovanje i predaju doktorskog rada na ocjenu

Rok završetka doktorskog studija